Izvješće - A9-0007/2019Izvješće
A9-0007/2019

IZVJEŠĆE o prijedlogu Europske središnje banke za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke

6.9.2019 - (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj Roberto Gualtieri

Postupak : 2019/0903(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0007/2019
Podneseni tekstovi :
A9-0007/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Europske središnje banke za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke

(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Europske središnje banke od 9. travnja 2019. o imenovanju potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke (C9-0028/2019),

 uzimajući u obzir članak 26. stavak 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija[1],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i Europske središnje banke o praktičnim modalitetima provedbe demokratske odgovornosti i nadzora nad izvršavanjem zadaća dodijeljenih ESB-u u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a[3],

 uzimajući u obzir članak 131. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0007/2019),

A. budući da prema članku 26. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 Europska središnja banka (ESB) podnosi Parlamentu prijedlog za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora na odobrenje te da se potpredsjednika bira iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a;

B. budući da prema članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 imenovanja u nadzorni odbor u skladu s tom uredbom trebaju poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija;

C. budući da je Europsko vijeće s jedne strane imenovalo Yvesa Merscha članom Izvršnog odbora ESB-a na mandat od osam godina počevši od 15. prosinca 2012. u skladu s člankom 283. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

D. budući da je ESB pismom od 9. travnja 2019. Parlamentu podnio prijedlog da se Yves Mersch imenuje potpredsjednikom nadzornog odbora ESB-a do kraja njegova mandata kao člana Izvršnog odbora do 14. prosinca 2020.;

E. budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta potom ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, osobito u pogledu zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

F. budući da je Odbor 4. rujna 2019. održao saslušanje s predloženim kandidatom tijekom kojega je on dao uvodnu izjavu i potom odgovorio na pitanja članova Odbora;

1. daje suglasnost za imenovanje Yvesa Merscha na mjesto potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj središnjoj banci i vladama država članica.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke

Referentni dokumenti

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

2.7.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

15.7.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.9.2019

 

 

 

Datum usvajanja

4.9.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

14

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Alice Kuhnke

Datum podnošenja

9.9.2019

 

 

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti