Pranešimas - A9-0007/2019Pranešimas
A9-0007/2019

  PRANEŠIMAS dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

  6.9.2019 - (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Pranešėjas: Roberto Gualtieri

  Procedūra : 2019/0903(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0007/2019
  Pateikti tekstai :
  A9-0007/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

  (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  (Pritarimas)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. Europos Centrinio Banko pasiūlymą dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo (C9-0028/2019),

   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika[1], 26 straipsnio 3 dalį,

   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinį susitarimą dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą[2],

   atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes[3],

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9–0007/2019),

  A. kadangi Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog Europos Centrinis Bankas (ECB) turi pateikti savo pasiūlymą dėl ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo Parlamentui tvirtinti, ir kad pirmininko pavaduotojas renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių;

  B. kadangi Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog skiriant Priežiūros valdybos narius pagal šį reglamentą laikomasi lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

  C. kadangi 2012 m. lapkričio 22 d. Europos Vadovų Taryba paskyrė Yves‘ą Merschą ECB vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2012 m. gruodžio 15 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalį;

  D. kadangi 2019 m. balandžio 9 d. raštu ECB pateikė Parlamentui pasiūlymą dėl Yves’o Merscho skyrimo ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju likusiam jo, kaip vykdomosios valdybos nario, kadencijos laikotarpiui iki 2020 m. gruodžio 14 d.;

  E. kadangi gavęs laišką Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas ėmėsi vertinti siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus;

  F. kadangi 2019 m. rugsėjo 4 d. komitetas surengė siūlomo kandidato klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

  1. pritaria, kad Yves Mersch būtų paskirtas Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju;

  2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam Bankui ir valstybių narių vyriausybėms.


  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

  Nuorodos

  N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  2.7.2019

   

   

   

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

  15.7.2019

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Roberto Gualtieri

  18.7.2019

   

   

   

  Svarstymas komitete

  4.9.2019

   

   

   

  Priėmimo data

  4.9.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  14

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Alice Kuhnke

  Pateikimo data

  9.9.2019

   

   

  Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 12 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika