Ziņojums - A9-0007/2019Ziņojums
A9-0007/2019

  ZIŅOJUMS par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku

  6.9.2019 - (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Roberto Gualtieri

  Procedūra : 2019/0903(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0007/2019
  Iesniegtie teksti :
  A9-0007/2019
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

  attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku

  (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  (Apstiprināšana)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 9. aprīļa priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (C9-0028/2019),

   ņemot vērā 26. pantu Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību[1],

   ņemot vērā Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu[2],

   ņemot vērā savu 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā[3],

   ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0007/2019),

  A. tā kā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 3. punktā ir noteikts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) iesniedz Eiropas Parlamentam apstiprināšanai priekšlikumu par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu un ka valdes priekšsēdētāja vietnieku izraugās no ECB Valdes locekļiem;

  B. tā kā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. punktā ir noteikts, ka, saskaņā ar minēto regulu ieceļot Uzraudzības valdes locekļus, ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principus;

  C. tā kā Eiropadome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktu 2012. gada 22. novembrī iecēla Īvu Meršu (Yves Mersch) ECB Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2012. gada 15. decembra;

  D. tā kā ECB ar 2019. gada 9. aprīļa vēstuli iesniedza Parlamentam priekšlikumu iecelt Īvu Meršu par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku uz viņa atlikušo valdes locekļa pilnvaru laiku līdz 2020. gada 14. decembrim;

  E. tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja attiecīgi pārbaudīja piedāvātā kandidāta atbilstību amatam, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības;

  F. tā kā minētā komiteja 2019. gada 4. septembrī rīkoja piedāvātā kandidāta uzklausīšanu, kurā viņš vispirms uzrunāja komiteju un tad atbildēja uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem,

  1. apstiprina Īva Merša iecelšanu Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā;

  2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai un dalībvalstu valdībām.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana

  Atsauces

  N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  2.7.2019

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  15.7.2019

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Roberto Gualtieri

  18.7.2019

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  4.9.2019

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  4.9.2019

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  35

  14

  4

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Alice Kuhnke

  Iesniegšanas datums

  9.9.2019

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. septembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika