Procedure : 2019/0903(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0007/2019

Ingediende teksten :

A9-0007/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/09/2019 - 6.2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 45k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank</Titre>

<DocRef>(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Europese Centrale Bank van 9 april 2019 tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (C9-0028/2019),

 gezien artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen[1],

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen[2],

 gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken[3],

 gezien artikel 131 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0007/2019),

A. overwegende dat in artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is bepaald dat de Europese Centrale Bank (ECB) ter goedkeuring aan het Parlement zijn voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht voorlegt en dat de vicevoorzitter wordt gekozen uit de leden van de directie van de ECB;

B. overwegende dat in artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is bepaald dat bij benoemingen in de raad van toezicht overeenkomstig deze verordening de beginselen van genderevenwicht, ervaring en kwalificaties moeten worden nageleefd;

C. overwegende dat de Europese Raad op 22 november 2012 Yves Mersch heeft benoemd tot lid van de directie van de ECB voor een ambtstermijn van acht jaar met ingang van 15 december 2012, overeenkomstig artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

D. overwegende dat de ECB in een schrijven van 9 april 2019 aan het Parlement een voorstel heeft voorgelegd inzake de benoeming van Yves Mersch tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van de ECB voor de resterende periode van zijn ambtstermijn als lid van de directie tot 14 december 2020;

E. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 26, lid 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013;

F. overwegende dat de commissie op 4 september 2019 een hoorzitting met de kandidaat heeft gehouden tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1. hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Yves Mersch tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de regeringen van de lidstaten.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

Document- en procedurenummers

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

2.7.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

15.7.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

4.9.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

4.9.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

14

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Alice Kuhnke

Datum indiening

9.9.2019

 

 

[1] PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

[2] PB L 320 van 30.11.2013, blz. 1.

[3] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid