Procedura : 2019/0903(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0007/2019

Teksty złożone :

A9-0007/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/09/2019 - 6.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 47k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego</Titre>

<DocRef>(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Europejskiego Banku Centralnego z 9 kwietnia 2019 r. dotyczący mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (C9-0028/2019),

 uwzględniając art. 26 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi[1],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego[2],

 uwzględniając swoją rezolucję z 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE[3],

 uwzględniając art. 131 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0007/2019),

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) przedkłada Parlamentowi do zatwierdzenia wniosek dotyczący mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru, wybieranego spośród członków Zarządu EBC;

B. mając na uwadze, że według art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 skład Rady ds. Nadzoru mianowanej zgodnie z tym rozporządzeniem powinien odzwierciedlać zasady równowagi płci, doświadczenia i kwalifikacji;

C. mając na uwadze, że 22 listopada 2012 r. Rada Europejska mianowała Yves’a Merscha członkiem Zarządu EBC na okres ośmiu lat od 15 grudnia 2012 r. zgodnie z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

D. mając na uwadze, że w piśmie z 9 kwietnia 2019 r. EBC przedłożył Parlamentowi wniosek dotyczący mianowania Yves’a Merscha na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC na okres pozostający do końca jego kadencji jako członka Zarządu, czyli do 14 grudnia 2020 r.;

E. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu oceniła kwalifikacje kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

F. mając na uwadze, że 4 września 2019 r. w komisji odbyło się wysłuchanie kandydata, który wygłosił oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1. zatwierdza powołanie Yves’a Merscha na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu i rządom państw członkowskich.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

Odsyłacze

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

2.7.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.7.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.9.2019

 

 

 

Data przyjęcia

4.9.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

14

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Alice Kuhnke

Data złożenia

9.9.2019

 

 

[1] Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

[2] Dz.U. L 320 z 30.11.2013, s. 1.

[3] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0211.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności