Procedură : 2019/0903(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0007/2019

Texte depuse :

A9-0007/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/09/2019 - 6.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene</Titre>

<DocRef>(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Raportor: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea din 9 aprilie 2019 a Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (C9-0028/2019),

 având în vedere articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit[1],

 având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE[3],

 având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0007/2019),

A. întrucât articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede faptul că Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să prezinte Parlamentului European, în vederea obținerii aprobării acestuia, o propunere de numire a vicepreședintelui Consiliului său de supraveghere și întrucât vicepreședintele Consiliului de supraveghere este ales din rândul membrilor Comitetului executiv al BCE;

B. întrucât la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 se prevede că numirile în cadrul Consiliului de supraveghere respectă principiile echilibrului de gen, experienței și calificării, conform respectivului regulament;

C. întrucât, la 22 noiembrie 2012, Consiliul European l-a numit pe Yves Mersch ca membru al Comitetului executiv al BCE pentru un mandat de opt ani, începând cu 15 decembrie 2012, în conformitate cu articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

D. întrucât, într-o scrisoare din 9 aprilie 2019, BCE a prezentat Parlamentului o propunere de numire a lui Yves Mersch ca vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE pentru restul mandatului său de membru al Comitetului executiv până la 14 decembrie 2020;

E. întrucât, ulterior, Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a procedat la evaluarea calificărilor candidatului propus, în special având în vedere cerințele prevăzute la articolul 26 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

F. întrucât, la 4 septembrie 2019, comisia a organizat o audiere a candidatului propus, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1. aprobă numirea lui Yves Mersch în calitate de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și guvernelor statelor membre.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Numirea în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

Referințe

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Data sesizării

2.7.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

15.7.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

4.9.2019

 

 

 

Data adoptării

4.9.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

14

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Alice Kuhnke

Data depunerii

9.9.2019

 

 

[1] JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

[2] JO L 320, 30.11.2013, p. 1.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.

Ultima actualizare: 11 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate