SPRÁVA o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

  6.9.2019 - (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Roberto Gualtieri

  Postup : 2019/0903(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0007/2019
  Predkladané texty :
  A9-0007/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

  (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh Európskej centrálnej banky z 9. apríla 2019 na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (C9-0028/2019),

   so zreteľom na článok 26 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami[1],

   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu[2],

   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ[3],

   so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0007/2019),

  A. keďže v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) musí predložiť návrh na vymenovanie podpredsedu svojej rady pre dohľad na schválenie Európskemu parlamentu a že podpredseda sa má vybrať spomedzi členov Výkonnej rady ECB;

  B. keďže v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že pri vymenúvaní členov rady pre dohľad v súlade s týmto nariadením treba dodržiavať zásady rodovej rovnosti, skúsenosti a kvalifikovanosti;

  C. keďže 22. novembra 2012 Európska rada vymenovala Yvesa Merscha za člena Výkonnej rady ECB na funkčné obdobie ôsmich rokov od 15. decembra 2012 v súlade s článkom 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  D. keďže ECB listom z 9. apríla 2019 predložila Parlamentu návrh na vymenovanie Yvesa Merscha za podpredsedu rady pre dohľad ECB na obdobie, ktoré mu zostáva vo funkcii člena Výkonnej rady, t. j. do 14. decembra 2020;

  E. keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu následne pristúpil k posúdeniu kvalifikácie navrhovaného kandidáta, najmä z hľadiska podmienok uvedených v článku 26 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

  F. keďže výbor 4. septembra 2019 uskutočnil vypočutie navrhovaného kandidáta, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

  1. udeľuje súhlas s vymenovaním Yvesa Merscha za podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky;

  2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke a vládam členských štátov.


  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

  Referenčné čísla

  N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  2.7.2019

   

   

   

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  15.7.2019

   

   

   

  Spravodajca

   dátum vymenovania

  Roberto Gualtieri

  18.7.2019

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  4.9.2019

   

   

   

  Dátum prijatia

  4.9.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  35

  14

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

  Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

  Alice Kuhnke

  Dátum predloženia

  9.9.2019

   

   

  Posledná úprava: 11. septembra 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia