Betänkande - A9-0007/2019Betänkande
A9-0007/2019

BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

6.9.2019 - (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Roberto Gualtieri

Förfarande : 2019/0903(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0007/2019
Ingivna texter :
A9-0007/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

 med beaktande av Europeiska centralbankens förslag av den 9 april 2019 om utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (C9-0028/2019),

 med beaktande av artikel 26.3 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut[1],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen[2],

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor[3],

 med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0007/2019), och av följande skäl:

A. Enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB förelägga Europaparlamentet ett förslag till utnämning av tillsynsnämndens vice ordförande för godkännande. Tillsynsnämndens vice ordförande ska utses bland ledamöterna i ECB:s direktion.

B. I artikel 26.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med den förordningen ska respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C. Den 22 november 2012 utnämnde Europeiska rådet Yves Mersch till ledamot i ECB:s direktion för en mandattid på åtta år från och med den 15 december 2012 i enlighet med artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

D. Genom en skrivelse av den 9 april 2019 förelade ECB parlamentet ett förslag till utnämning av Yves Mersch till vice ordförande för ECB:s tillsynsnämnd för återstoden av hans mandatperiod som direktionsledamot fram till och med den 14 december 2020.

E. Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 26.2 och 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013.

F. Utskottet höll en utfrågning med den nominerade kandidaten den 4 september 2019. Under denna utfrågning höll kandidaten ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1. Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Yves Mersch till vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och medlemsstaternas regeringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Rubrik

Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

Referensnummer

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

2.7.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

4.9.2019

 

 

 

Antagande

4.9.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

14

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Alice Kuhnke

Ingivande

9.9.2019

 

 

Senaste uppdatering: 12 september 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy