Postup : 2018/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0010/2019

Předložené texty :

A9-0010/2019

Rozpravy :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Hlasování :

PV 23/10/2019 - 11.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0040

<Date>{30/09/2019}30.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 55k

<TitreType>DRUHÁ ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada</Titre>

<DocRef>(2018/2168(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Isabel García Muñoz</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017[1],

 s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)[2],

 s ohledem na výroční zprávu Rady pro orgán příslušný k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2017,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů[3],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. března 2019[5] o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 a na usnesení k němu připojené,

 s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[7], a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0010/2019),

1. odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2017;

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0010/2019),

A. vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie musí být transparentní a plně se zodpovídat všem občanům Unie, pokud jde o finanční prostředky, které jim byly svěřeny za účelem plnění jejich povinností;

B. vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie, odpovědným za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C. vzhledem k tomu, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům a institucím Unie odděleně je dlouholetou praxí, kterou s výjimkou Rady akceptují všechny ostatní orgány, a vzhledem k tomu, že tento postup byl vyvinut s cílem zaručit transparentnost, demokratickou zodpovědnost vůči občanům Unie a nezbytný boj proti podvodům;

1. připomíná, že orgány a instituce Unie mají správní autonomii v záležitostech týkajících se jejich vlastních činností; zdůrazňuje, že je důležité, aby si při plnění svých rozpočtů počínaly odpovědně a profesionálně;

2. zdůrazňuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje Smlouva o fungování Evropské unie a finanční nařízení, a dále zdůrazňuje, že při plném respektování úlohy Rady coby orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria předkládá doporučení, je nutné rozlišovat i nadále mezi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady, aby byl zajištěn soulad s institucionálním rámcem stanoveným Smlouvami a finančním nařízením;

3. připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí předložené dokumenty a odpovědi na dotazy a vyslechne příslušné generální tajemníky; opakuje, že Rada se musí plně a v dobré víře zapojit do výročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány; vyjadřuje politování nad problémy, které se doposud vyskytly v postupu udělování absolutoria Radě;

4. lituje toho, že Rada znovu neodpověděla na písemné otázky zaslané Parlamentem a že generální tajemník Rady se nezúčastnil slyšení konaného dne 27. listopadu 2018 v rámci každoročního postupu udělování absolutoria; dále vyjadřuje politování nad tím, že se Rada nevyjádřila ani k připomínkám, které Parlament vyslovil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 26. března 2019, čímž ignorovala úlohu Parlamentu;

5. připomíná potíže, s nimiž se až doposud opakovaně setkával při udělování absolutoria Radě kvůli tomu, že Rada nespolupracovala, což vedlo k tomu, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009 až 2016 a v březnu 2019 za rozpočtový rok 2017;

6. bere na vědomí, že Rada odpověděla na návrh parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu týkající se postupu udělování absolutoria Radě dne 2. května 2018 pozměněným návrhem a že parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu zaslal svou reakci na pozměněný návrh Rady dne 16. července 2018; naléhavě vyzývá Radu, aby urychleně reagovala na nejnovější návrh, aby mohla být nová pravidla pro udělování absolutoria použita co nejdříve;

7. lituje toho, že o požadavku, aby byl rozpočet Evropské rady a Rady rozdělen tak, aby měl každý orgán svůj rozpočet, který vyslovil Parlament ve svých předchozích usneseních o udělení absolutoria, se ani nejednalo; trvá na tomto oddělení rozpočtů, které přispěje k větší transparentnosti ve finančním řízení obou orgánů a zlepší jejich zodpovědnost a efektivnost výdajů;

8. opakuje, že je znepokojen značnou výší prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018, zejména prostředků na nábytek, technické zařízení, vybavení, dopravu a počítačové systémy; připomíná Radě, že přenesené prostředky představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet aktuální potřeby; rovněž vyjadřuje politování nad tím, že Rada neposkytuje dostatek informací o své strategii v oblasti nemovitostí;

9. vítá snahu dále zlepšovat finanční řízení a výkonnost, například harmonizaci rozpočtového plánování na centrální úrovni, které nově zahrnuje víceleté plánování činností a rozpočtů;

10. uznává, že v procesu modernizace administrativy Rady bylo dosaženo pokroku, např. že vnitřní pravidla pro oznamování závažných nesrovnalostí jsou zveřejněna na internetových stránkách Rady stejně jako průvodce etikou a chováním zaměstnanců Rady; vyzývá Radu, aby zvýšila informovanost o těchto pravidlech a zajistila, aby byli všichni zaměstnanci řádně informováni o svých právech;

11. připomíná, že Rada dne 6. prosince 2017 schválila návrh Komise týkající se povinného rejstříku transparentnosti, avšak dosud jej neprovedla; hluboce lituje skutečnosti, že Rada se nezapojila do rejstříku transparentnosti; důrazně vyzývá Radu, aby pokračovala v jednáních o technických aspektech souboru nástrojů týkajících se rejstříku transparentnosti s cílem dosáhnout politické dohody mezi třemi orgány co nejdříve, a to vzhledem k tomu, že větší transparentnost evropských orgánů zvýší důvěru občanů v Unii;

12. zdůrazňuje, že Parlament podpořil na plenárním hlasování návrhy evropské veřejné ochránkyně práv související s jejími doporučeními a návrhy adresovanými Radě, aby se občanům usnadnilo sledování legislativního procesu Unie (transparentnost legislativního procesu Rady, OI/2/2017/TE); připomíná, že Rada by měla mimo jiné systematicky zaznamenávat postoj každého členského státu v přípravných orgánech Rady, vypracovat jasná a veřejně dostupná kritéria pro označování dokumentů výrazem „LIMITE“, a to v souladu s právem EU, a vytvořit zvláštní internetové stránky pro každý legislativní návrh a dále zlepšit uživatelskou vstřícnost veřejného rejstříku dokumentů;

13. připomíná, že Rada by měla být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie, pokud jde o finanční prostředky, které jí byly jako orgánu Unie svěřeny;

14. trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola vyžaduje spolupráci mezi Parlamentem a Radou při řádném zohlednění jejich příslušných úloh; domnívá se, že uspokojivá spolupráce mezi oběma orgány v podobě otevřeného a formálního dialogu by pro občany Unie byla pozitivním signálem;

15. vyjadřuje znepokojení nad informacemi, které přinesly evropské sdělovací prostředky a podle nichž jsou členské státy předsedající Evropské unii sponzorovány podniky, a sdílí obavy, jež vyjádřili občané Unie a poslanci Parlamentu; uznává, že od členských států se očekává, že budou své předsednictví Rady financovat samy, a lituje toho, že se využívání podnikového sponzorství k pokrytí některých souvisejících výdajů stalo v posledních letech běžnou praxí; je velmi znepokojen tím, že tento postup by mohl způsobit ztrátu důvěry, kterou občané Unie chovají k Unii, jejím orgánům a institucím, a zejména k Radě, a poškodit jejich dobré jméno; navrhuje, aby Rada přijala pokyny na podporu finanční transparentnosti a nezávislosti předsednictví; důrazně Radě doporučuje, aby zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; bude podrobně sledovat závěry šetření evropské veřejné ochránkyně práv v souvislosti s touto záležitostí; žádá Radu, aby tuto znepokojivou záležitost předložila členským státům, zejména stávající trojici předsednictví;

16. je potěšen, že Rada považuje za nutné se zabývat postupem udělování absolutoria a je přístupna dosažení dohody s Parlamentem na tom, jak v této záležitosti spolupracovat, co nejdříve.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

25.9.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

[2] Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.

[3] Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

[4] Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

[5] Přijaté texty, P8_TA(2019)0246.

[6] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[7] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

Poslední aktualizace: 11. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí