Postupak : 2018/2168(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0010/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0010/2019

Rasprave :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Glasovanja :

PV 23/10/2019 - 11.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0040

<Date>{30/09/2019}30.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 55k

<TitreType>DRUGO IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće</Titre>

<DocRef>(2018/2168(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Isabel García Muñoz</Depute>

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2018/2168(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.[1],

 uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C9-0320/2018)[2],

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Vijeća tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija[3],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. ožujka 2019.[5] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2017., kao i Rezoluciju u prilogu,

 uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[6], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[7], a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0010/2019),

1. odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2017.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2018/2168(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0010/2019),

A. budući da sve institucije Unije moraju biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena za obavljanje dužnosti;

B. budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira te da je odgovoran za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije;

C. budući da je postupak zasebnog davanja razrješnica pojedinačnim institucijama i tijelima Unije ustaljena praksa koju prihvaćaju sve institucije osim Vijeća te da je taj postupak osmišljen kako bi se zajamčila transparentnost i demokratska odgovornost prema građanima Unije i kako bi se provela nužna borba protiv prevara;

1. podsjeća da institucije Unije u pitanjima povezanima s njihovim funkcioniranjem imaju administrativnu autonomiju; ističe važnost njihova odgovornog i profesionalnog djelovanja u provedbi svojih proračuna;

2. naglašava ulogu Parlamenta u postupku davanja razrješnice, koja je utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Financijskoj uredbi, te činjenicu da se, uz potpuno poštovanje uloge Vijeća kao institucije koja daje preporuke u postupku davanja razrješnice, mora zadržati razlikovanje različitih uloga Parlamenta i Vijeća kako bi se poštovao institucijski okvir utvrđen u Ugovorima i u Financijskoj uredbi;

3. podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dostavljenih dokumenata i odgovora na pitanja te nakon saslušanja glavnih tajnika drugih institucija; ponavlja da Vijeće mora sudjelovati, u potpunosti i u dobroj vjeri, u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to rade ostale institucije; žali zbog poteškoća do koji je do sada dolazilo u Vijeću u postupku davanja razrješnice;

4. žali što Vijeće nije pružilo odgovore na pisana pitanja koja je poslao Parlament te što glavni tajnik Vijeća nije prisustvovao saslušanju organiziranom 27. studenoga 2018. u vezi s godišnjim postupkom davanja razrješnice; osim toga, žali što Vijeće nije odgovorilo na opažanja koja je Parlament iznio u svojoj rezoluciji o razrješnici od 26. ožujka 2019., zanemarujući time ulogu Parlamenta;

5. podsjeća na poteškoće do kojih je u Vijeću došlo u više navrata u postupku davanja razrješnice zbog nedostatka suradnje Vijeća uslijed čega je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine od 2009. do 2016. te u ožujku 2019. za financijsku godinu 2017.;

6. napominje da je Vijeće 2. svibnja 2018. odgovorilo na prijedlog Odbora Parlamenta za proračunski nadzor o postupku davanja razrješnice Vijeću s izmijenjenim prijedlogom te da je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor 16. srpnja 2018. poslao svoj odgovor na izmijenjeni prijedlog Vijeća; odlučno poziva Vijeće da bez odgode reagira na najnoviji prijedlog kako bi se što prije primijenila nova pravila za postupak davanja razrješnice;

7. izražava žaljenje zbog toga što se nije razmatralo odvajanje proračuna Europskog vijeća i Vijeća Europske unije u zaseban proračun za svaku instituciju, što je prijedlog koji je Parlament iznio u prošlim rezolucijama o davanju razrješnice; ustraje na tom razdvajanju kako bi se pridonijelo većoj transparentnosti financijskog upravljanja u tim institucijama i kako bi obje institucije u većoj mjeri preuzele odgovornost i postigle troškovnu učinkovitost;

8. ponovno ističe svoju zabrinutost zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2017. u 2018., posebno sredstava za namještaj, tehničku opremu, prijevoz i računalne sustave; podsjeća Vijeće da su prijenosi iznimke od načela jedne godine i da bi trebali odražavati stvarne potrebe; osim toga, žali zbog toga što Vijeće nije pružilo dovoljno informacija o politici u području nekretnina;

9. pozdravlja napore za dodatno poboljšanje upravljanja financijama i uspješnosti poput usklađivanja planiranja proračuna na središnjoj razini integriranjem višegodišnjih aktivnosti i planiranja proračuna;

10. prima na znanje poboljšanja u postupku administrativne modernizacije Vijeća, primjerice objavljivanje unutarnjih pravila za prijavljivanje ozbiljnih nepravilnosti na internetskoj stranici Vijeća, zajedno s vodičem za etiku i ponašanje članova osoblja Vijeća; poziva Vijeće da podigne razinu osviještenosti o tim pravilima i da se pobrine da su svi članovi osoblja na odgovarajući način obaviješteni o svojim pravima;

11. podsjeća da je 6. prosinca 2017. Vijeće prihvatilo prijedlog Komisije o obveznom registru transparentnosti, ali ga još nije provelo; snažno osuđuje nesudjelovanje Vijeća u registru transparentnosti; izričito poziva Vijeće da nastavi rasprave o tehničkim aspektima paketa instrumenata u pogledu registra transparentnosti kako bi se što prije postigao politički dogovor među trima institucijama, s obzirom na to da će povećana transparentnost unutar europskih institucija doprinijeti povećanju povjerenja javnosti u Uniju;

12. naglašava da je Europski parlament na plenarnoj sjednici podržao prijedloge ombudsmana koji se odnose na njegove preporuke i prijedloge Vijeću kojima se želi javnosti olakšati praćenje zakonodavnog postupka Unije (transparentnost zakonodavnog postupka Vijeća, OI/2/2017/TE); podsjeća da bi Vijeće, među ostalim, trebalo sustavno bilježiti stajalište svake države članice u pripremnim tijelima Vijeća, razviti jasne i javno dostupne kriterije prema kojima se određenom dokumentu pripisuje oznaka „LIMITE”, u skladu sa zakonodavstvom Unije, te da bi trebalo izraditi posebnu internetsku stranicu za svaki zakonodavni prijedlog i poboljšati pristupačnost javnog registra dokumenata;

13. ponavlja da bi Vijeće trebalo biti transparentno i u potpunosti odgovorno građanima Unije za sredstva koja su mu povjerena kao instituciji Unije;

14. ustraje u tome da učinkovit proračunski nadzor zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća uz poštovanje njihovih pojedinačnih uloga; smatra da bi zadovoljavajuća suradnja između dviju institucija u obliku otvorenog i formalnog postupka dijaloga bila pozitivna poruka upućena građanima Unije;

15. izražava zabrinutost zbog informacija koje su prenijeli europski mediji o korporativnom sponzorstvu država članica koje predsjedaju Unijom i ponavlja zabrinutost koju su izrazili građani Unije i zastupnici u Parlamentu; potvrđuje da se od država članica očekuje da same financiraju predsjedanje i žali zbog toga što je korporativno sponzorstvo postalo uobičajena praksa kako bi se namaknuli određeni troškovi; izuzetno je zabrinut zbog toga što bi zbog te prakse moglo doći do narušavanja ugleda i povjerenja građana Unije prema Uniji, njezinim institucijama i posebno Vijeću; predlaže da Vijeće usvoji smjernice za promicanje financijske transparentnosti i neovisnosti predsjedništava; izričito preporučuje Vijeću da predvidi uključivanje troškova predsjedništava u proračun; pomno će pratiti zaključke istrage europskog ombudsmana u vezi s tim pitanjem; poziva Vijeće da zabrinutost oko tog pitanja podijeli s državama članicama, a posebno s aktualnim tročlanim predsjedništvom;

16. ohrabren je činjenicom da Vijeće smatra potrebnim razmotriti pitanje postupka davanja razrješnice te je otvoreno za što brže postizanje dogovora s Parlamentom o tome kako surađivati u tom pogledu.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.9.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 51, 28.2.2017.

[2] SL C 348, 28.9.2018., str. 1.

[3] SL C 357, 4.10.2018., str. 1.

[4] SL C 357, 4.10.2018., str. 9.

[5] Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2019)0246.

[6] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[7] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 11. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti