Eljárás : 2018/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0010/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0010/2019

Viták :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Szavazatok :

PV 23/10/2019 - 11.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0040

<Date>{30/09/2019}30.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 55k

<TitreType>MÁSODIK JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács</Titre>

<DocRef>(2018/2168(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Költségvetési Ellenőrző Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Isabel García Muñoz</Depute>

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[1],

 tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)[2],

 tekintettel a Tanácsnak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt[3],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[4],

 tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2019. március 26-i határozatára[5], valamint a határozatot kísérő állásfoglalásra,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6] és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[7] és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0010/2019),

1. megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkárától az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

 


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0010/2019),

A. mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljes mértékben elszámoltathatónak kell lennie a feladatai ellátása érdekében rábízott pénzeszközök tekintetében;

B. mivel az uniós intézmények közül a Parlament az egyetlen közvetlenül választott testület, és a Parlament felelős az Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáért;

C. mivel az Unió különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-külön adott mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amelyet a Tanács kivételével minden más intézmény elfogad, és amely annak érdekében jött létre, hogy átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az Unió polgárai felé, valamint hogy megvalósuljon a csalás ellen szükséges küzdelem;

1. emlékeztet arra, hogy az uniós intézmények igazgatási autonómiával rendelkeznek a tevékenységeiket érintő kérdésekben; kiemeli annak fontosságát, hogy felelősen és szakszerűen járjanak el költségvetésük végrehajtása során;

2. kiemeli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a költségvetési rendelet értelmében a Parlament fontos szerepet játszik a mentesítési eljárásban, és hogy intézményként teljes mértékben elismerve a Tanács ajánlástevő szerepét a mentesítési eljárásban, fenn kell tartani a megkülönböztetést a Parlament és a Tanács eltérő szerepében, hogy be lehessen tartani a Szerződésekben és a költségvetési rendeletben lefektetett intézményi keretet;

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament a többi intézménynek azt követően ad mentesítést, hogy megvizsgálta a benyújtott dokumentumokat és a feltett kérdésekre adott válaszokat, és miután meghallgatta a többi intézmény főtitkárait; kitart amellett, hogy ennek megfelelően a Tanácsnak a többi intézményhez hasonlóan teljes mértékben és jóhiszeműen részt kell vennie az éves mentesítési eljárásban; sajnálatát fejezi ki az eddigi mentesítési eljárások során a Tanács kapcsán tapasztalt nehézségek miatt;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács ismét nem adott választ a Parlament által hozzá intézett írásbeli kérdésekre, valamint hogy a Tanács főtitkára nem vett részt az éves mentesítéssel összefüggésben tartott 2018. november 27-i meghallgatáson; sajnálja továbbá, hogy a Tanács nem válaszolt a Parlament 2019. március 26-i mentesítési állásfoglalásában tett megjegyzésekre sem, ezáltal figyelmen kívül hagyva az Európai Parlament szerepét;

5. emlékeztet az eddigi tanácsi mentesítési eljárások során visszatérően tapasztalt nehézségekre, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott, és amelyek azt eredményezték, hogy a Parlament a 2009–2016. évi pénzügyi évekre vonatkozóan, illetve 2019 márciusában a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan megtagadta a mentesítés megadását a Tanács főtitkára számára;

6. megjegyzi, hogy a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának a Tanács mentesítésére vonatkozó eljárásról szóló javaslatára a Tanács 2018. május 2-án egy módosított javaslattal válaszolt, valamint hogy a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 2018. július 16-án elküldte a Tanács módosított javaslatára adott válaszát; sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul reagáljon a legutóbbi javaslatra, hogy a mentesítésre vonatkozó új rendelkezéseket mielőbb alkalmazni lehessen;

7. sajnálja, hogy nem vették figyelembe a Parlamentnek az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének szétválasztására vonatkozó, a korábbi mentesítési állásfoglalásokban megfogalmazott kérését; ragaszkodik a szétválasztáshoz, mivel az hozzájárulna a két intézmény pénzgazdálkodásának fokozottabb átláthatóságához, elszámoltathatóságuk javításához, valamint kiadásaik hatékonyságához;

8. továbbra is aggódik a 2017-ről 2018-ra átvitt – különösen a bútorokhoz, műszaki berendezésekhez, szállítási és informatikai rendszerekhez kapcsolódó – előirányzatok nagyon magas összege miatt; emlékezteti a Tanácsot, hogy az átvitelek kivételt jelentenek az évenkéntiség elve alól, és azoknak a tényleges szükségleteket kell tükrözniük; sajnálja továbbá, hogy nem kapott elegendő információt az ingatlanpolitikára vonatkozóan;

9. üdvözli a pénzügyi irányítás és teljesítmény további javítására irányuló olyan erőfeszítéseket, mint például a költségvetés tervezésének központi szintű harmonizálása a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés (MABP) integrálása révén;

10. tudomásul veszi, hogy a Tanács javította és modernizálta adminisztratív eljárásait, például azzal, hogy a Tanács honlapján közzétették a súlyos szabálytalanságok jelentésére vonatkozó belső szabályzatot, valamint a Tanács személyzetére vonatkozó etikai és magatartási kódexet; felhívja a Tanácsot, hogy hívja fel a személyzet figyelmét ezekre a szabályokra, valamint hogy biztosítsa, hogy a személyzet minden tagját megfelelően tájékoztassák jogairól;

11. emlékeztet arra, hogy a Tanács 2017. december 6-án elfogadta a Bizottság kötelező átláthatósági nyilvántartásra irányuló javaslatát, de még mindig nem hajtotta végre; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács nem vesz részt az átláthatósági nyilvántartás rendszerében; felhívja a Tanácsot, hogy folytassa a megbeszéléseket az átláthatósági nyilvántartásra vonatkozó eszközcsomag technikai vonatkozásairól annak érdekében, hogy a három intézmény között mielőbb politikai megállapodás szülessen, mivel az uniós intézmények fokozottabb átláthatósága javítja az Európai Unió iránti közbizalmat;

12. hangsúlyozza, hogy a Parlament plenáris szavazáson támogatta az ombudsman javaslatait az ombudsman Tanácshoz intézett ajánlásaival és javaslataival kapcsolatban annak érdekében, hogy a polgárok könnyebben követhessék az uniós jogalkotási folyamatot (a Tanács jogalkotási folyamatának átláthatósága, OI/2/2017/TE); emlékeztet arra, hogy a Tanácsnak szisztematikusan rögzítenie kell többek között minden egyes tagállam álláspontját a Tanács előkészítő szerveiben, az uniós joggal összhangban egyértelmű és nyilvánosan hozzáférhető kritériumokat kell kialakítania a dokumentumok „LIMITE” megjelöléssel történő ellátására vonatkozóan, külön weboldalt kell létrehoznia minden egyes jogalkotási javaslat vonatkozásában, és javítania kell a nyilvános dokumentumtár felhasználóbarát jellegét;

13. ismételten rámutat, hogy a Tanácsnak átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljeskörűen elszámoltathatónak kell lennie az Unió intézményeként rábízott pénzeszközök tekintetében;

14. kitart amellett, hogy a tényleges költségvetési ellenőrzéshez szükség van a Parlament és a Tanács közötti együttműködésre, szerepeik megfelelő tiszteletben tartása mellett; úgy véli, hogy pozitív jelet küldene az uniós polgárok felé az, ha a Parlament, az Európai Tanács és a Tanács között egy nyílt és formális párbeszéd eredményeképpen megfelelő együttműködés alakulna ki;

15. aggodalmának ad hangot az európai médiától származó azon információ miatt, amely szerint az uniós elnökséget ellátó tagállamok vállalati szponzorálásban részesülnek, és megismétli az európai polgárok és az európai parlamenti képviselők aggodalmait; elismeri, hogy a tagállamoktól elvárják saját elnökségük finanszírozását, és hogy az elmúlt években általános gyakorlattá vált, hogy a költségek egy részének fedezését vállalati szponzorálással oldják meg; komoly aggodalmának ad hangot a lehetséges hírnévromlás és a bizalomvesztés kockázata miatt, amit az európai polgárok szemében a fenti gyakorlat okozhat az Unió, intézményei és különösen a Tanács tekintetében; azt javasolja, hogy a Tanács fogadjon el iránymutatásokat a pénzügyi átláthatóságnak és az elnökségek függetlenségének előmozdítása érdekében; határozottan javasolja, hogy a Tanács irányozza elő az elnökségek költségvetésbe történő bevonását; szorosan nyomon fogja követni az európai ombudsman e kérdéssel kapcsolatos vizsgálatának következtetéseit; kéri a Tanácsot, hogy továbbítsa ezt az aggályt a tagállamoknak, különösen a Tanács jelenlegi elnökségi triójának;

16. örömmel veszi, hogy a Tanács szükségesnek tartja, hogy foglalkozzon a mentesítési eljárással és nyitott arra, hogy mihamarabb megállapodást alakítson ki a Parlamenttel a kérdéssel kapcsolatos együttműködésről.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

25.9.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL L 51., 2017.2.28.

[2] HL C 348., 2018.9.28., 1. o.

[3] HL C 357., 2018.10.4., 1. o.

[4] HL C 357., 2018.10.4., 9. o.

[5] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0246.

[6] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[7] HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. október 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat