Pranešimas - A9-0010/2019Pranešimas
A9-0010/2019

ANTRASIS PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

30.9.2019 - (2018/2168(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėja: Isabel García Muñoz

Procedūra : 2018/2168(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0010/2019
Pateikti tekstai :
A9-0010/2019
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2018/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2017 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę ataskaitą dėl biudžeto vykdymo su institucijų atsakymais[3],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 26 d. sprendimą[5], kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[6], ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[7], ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A9-0010/2019),

1. nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį

(2018/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A9-0010/2019),

A. kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos visiems Sąjungos piliečiams už joms savo užduotims vykdyti patikėtas lėšas;

B. kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atsakinga už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

C. kadangi procedūra, pagal kurią biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas atskiroms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, yra ilgalaikė praktika, kurios laikosi visos institucijos, išskyrus Tarybą, ir kadangi ši procedūra buvo sukurta tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos piliečiams ir tęsiama būtina kova su sukčiavimu;

1. primena, kad Sąjungos institucijos naudojasi administracine autonomija tais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla; pabrėžia, kaip svarbu, kad jos atsakingai ir profesionaliai vykdytų savo biudžetą;

2. atkreipia dėmesį į Parlamento vaidmenį tvirtinant biudžeto įvykdymą, kaip reglamentuojama pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Finansinį reglamentą, ir į tai, kad, visiškai pripažįstant Tarybos, kaip institucijos, teikiančios rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, vaidmenį, turi būti išlaikomas skirtumas tarp skirtingų Parlamento ir Tarybos vaidmenų, siekiant laikytis Sutartyse ir Finansiniame reglamente nustatytos institucinės struktūros;

3. primena, kad Parlamentas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, atsakymus į klausimus ir išklausęs kitų institucijų generalinius sekretorius, patvirtina kitoms institucijoms, kad jų biudžetas įvykdytas; primena, kad Taryba, kaip ir kitos institucijos, turi visapusiškai ir gera valia dalyvauti metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje; apgailestauja dėl to, kad iki šiol vykdant Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras kildavo sunkumų;

4. apgailestauja, kad Taryba vėl nepateikė atsakymų į Parlamento pateiktus klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, ir kad Tarybos generalinis sekretorius nedalyvavo klausyme, kuris buvo surengtas 2018 m. lapkričio 27 d. vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; tai pat apgailestauja, kad Taryba neatsakė ir į Parlamento pastabas, pateiktas jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, taip nepaisydama Parlamento vaidmens;

5. primena, kad iki šiol vykdant Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat kildavo sunkumų dėl Tarybos nebendradarbiavimo, kuris lėmė Parlamento atsisakymą suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009–2016 finansinių metų biudžetus, taip pat 2019 m. kovo mėn. – patvirtinimą, kad įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą;

6. pažymi, kad 2018 m. gegužės 2 d. Taryba atsakė į Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, pateikdama iš dalies pakeistą pasiūlymą, ir kad Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas 2018 m. liepos 16 d. nusiuntė savo atsakymą į Tarybos iš dalies pakeistą pasiūlymą; primygtinai ragina Tarybą nedelsiant reaguoti į naujausią pasiūlymą, kad būtų galima kuo greičiau pradėti taikyti naują biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarką;

7. apgailestauja, kad nebuvo apsvarstytas ankstesnėse rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamento pateiktas prašymas atskirti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetą, kad kiekviena institucija turėtų po biudžetą; primygtinai reikalauja, kad šis atskyrimas būtų atliktas, nes tai padėtų užtikrinti didesnį abiejų institucijų finansų valdymo skaidrumą ir pagerinti jų atskaitomybę bei išlaidų veiksmingumą;

8. pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl labai didelio asignavimų, ypač tų, kurie buvo skirti baldams, techninei įrangai, transportui ir kompiuterių sistemoms, perkėlimų iš 2017 į 2018 m. skaičiaus; primena Tarybai, kad perkėlimai į kitą laikotarpį – tai metinio periodiškumo principo išimtys ir turėtų atspindėti realius poreikius; be to, apgailestauja, kad Taryba teikia nepakankamai informacijos apie nekilnojamojo turto politiką;

9. palankai vertina pastangas toliau gerinti finansų valdymą ir veiklos rezultatus, pavyzdžiui, biudžeto planavimo derinimą centriniu lygmeniu, integruojant daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP);

10. atkreipia dėmesį į patobulinimus, atliktus vykdant Tarybos administracinio modernizavimo procesą, pvz., tai, kad Tarybos interneto svetainėje skelbiamos vidaus taisyklės, taikomos pranešant apie rimtus pažeidimus, taip pat Tarybos darbuotojų etikos ir elgesio vadovas; ragina Tarybą didinti informuotumą apie tas taisykles ir užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuojami apie savo teises;

11. primena, kad 2017 m. gruodžio 6 d. Taryba susitarė dėl Komisijos pasiūlymo dėl privalomo skaidrumo registro, tačiau vis dar nėra jo įgyvendinusi; labai apgailestauja dėl to, kad Taryba nedalyvauja skaidrumo registro schemoje; primygtinai ragina Tarybą tęsti diskusijas dėl priemonių rinkinio, susijusio su Skaidrumo registru, techninių aspektų, kad kuo greičiau būtų pasiektas trijų institucijų politinis susitarimas, nes dėl didesnio skaidrumo ES institucijose padidėtų Sąjungos visuomenės pasitikėjimas;

12. pabrėžia, kad Parlamentas per balsavimą plenariniame posėdyje pritarė Europos ombudsmeno pasiūlymams, susijusiems su Europos ombudsmeno rekomendacijomis ir pasiūlymais Tarybai sudaryti galimybes piliečiams lengviau stebėti Sąjungos teisėkūros procesą (Tarybos teisėkūros proceso skaidrumas, OI/2/2017/TE); primena, kad Taryba, be kita ko, turėtų sistemingai registruoti kiekvienos valstybės narės poziciją Tarybos parengiamuosiuose organuose, sukurti aiškius ir viešai prieinamus kriterijus, kuriais būtų remiamasi dokumentus žymint žyma „LIMITE“, laikantis Sąjungos teisės, ir sukurti tikslinę interneto svetainę kiekvienam teisėkūros pasiūlymui, taip pat užtikrinti, kad viešasis dokumentų registras būtų patogesnis naudoti;

13. pakartoja, kad Taryba turi būti skaidri ir visiškai atskaitinga Sąjungos piliečiams dėl lėšų, kurios jai skiriamos kaip Sąjungos institucijai;

14. primygtinai tvirtina, kad, siekiant veiksmingo biudžeto kontrolės vykdymo būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, vykdomas abiem institucijoms atsižvelgiant į viena kitos vaidmenis; mano, kad patenkinamas abiejų institucijų bendradarbiavimas laikantis atviro ir oficialaus dialogo procedūros būtų teigiamas ženklas, siunčiamas Sąjungos piliečiams;

15. yra susirūpinęs dėl Europos žiniasklaidos pranešimų apie įmonių teikiamą paramą valstybėms narėms, kurios pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai, ir atkartoja Sąjungos piliečių ir Parlamento narių pareikštą susirūpinimą; pripažįsta, jog tikimasi, kad valstybės narės pačios finansuos savo pirmininkavimą Tarybai, ir apgailestauja dėl to, jog pastaraisiais metais naudojimasis įmonių teikiama parama siekiant padengti dalį šių išlaidų tapo įprasta praktika; yra itin susirūpinęs, kad dėl šios praktikos Sąjungos piliečių akyse gali būti padaryta žala Sąjungos, jos institucijų ir visų pirma Tarybos reputacijai ir gali kilti pavojus, kad bus prarastas pasitikėjimas jomis; siūlo Tarybai priimti gaires, kuriomis būtų skatinamas pirmininkavimo Tarybai finansinis skaidrumas ir nepriklausomumas; primygtinai rekomenduoja Tarybai numatyti galimybę į biudžetą įtraukti pirmininkavimą Tarybai; teigia, kad atidžiai stebės Europos ombudsmeno tyrimo šiuo klausimu išvadas; prašo Tarybos perduoti šį susirūpinimą keliantį klausimą valstybėms narėms, visų pirma dabartiniam pirmininkaujančių valstybių trejetui;

16. palankiai vertina tai, kad Taryba mano, jog būtina spręsti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimą, ir yra pasirengusi kuo greičiau pasiekti susitarimą su Parlamentu dėl bendradarbiavimo šiuo klausimu.


 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

25.9.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. spalio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika