DRUHÁ SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

30.9.2019 - (2018/2168(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Isabel García Muñoz

Postup : 2018/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0010/2019
Predkladané texty :
A9-0010/2019
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017[1],

 so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)[2],

 so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 26. marca 2019[5], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2017, ako aj na priložené uznesenie,

 so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[6], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[7], a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

 so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0010/2019),

1. neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2017;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


 

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada,

 so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0010/2019),

A. keďže všetky inštitúcie Únie musia byť transparentné a musia sa v plnej miere zodpovedať všetkým občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im boli zverené na plnenie ich povinností;

B. keďže Parlament je jediným priamo voleným orgánom Únie zodpovedným za udeľovanie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C. keďže postup udeľovania absolutória samostatne jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie je dlhodobou praxou, ktorú akceptujú všetky ostatné inštitúcie okrem Rady, a keďže tento postup bol vypracovaný s cieľom zaručiť transparentnosť, demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie a nevyhnutný boj proti podvodom;

1. pripomína, že inštitúcie Únie majú administratívnu autonómiu v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania; zdôrazňuje, že je dôležité, aby pri plnení svojich rozpočtov konali zodpovedne a profesionálne;

2. zdôrazňuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udeľovania absolutória, a to v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a s nariadením o rozpočtových pravidlách, a zdôrazňuje, že pri plnom uznaní úlohy Rady ako inštitúcie, ktorá poskytuje odporúčania v rámci postupu udeľovania absolutória, sa musí naďalej rozlišovať medzi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady s cieľom dosiahnuť súlad s inštitucionálnym rámcom stanoveným v zmluvách a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

3. pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na položené otázky a po vypočutí generálnych tajomníkov ostatných inštitúcií; opakuje, že Rada sa musí v plnej miere a dobrej viere zúčastňovať na každoročnom postupe udeľovania absolutória rovnako ako ostatné inštitúcie; vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupmi udeľovania absolutória Rade;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada opäť neposkytla odpovede na písomné otázky, ktoré zaslal Parlament, a že generálny tajomník Rady sa nezúčastnil na vypočutí, ktoré sa konalo 27. novembra 2018 v súvislosti s každoročným postupom udeľovania absolutória; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada sa nevyjadrila ani k pripomienkam Parlamentu uvedeným v jeho uznesení o udelení absolutória z 26. marca 2019, čím ignorovala úlohu Parlamentu;

5. pripomína ťažkosti, ktoré sa doposiaľ opakovane vyskytovali pri postupoch udeľovania absolutória Rade z dôvodu nedostatočnej spolupráce Rady, čo viedlo Parlament k tomu, aby odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2009 až 2016 a v marci 2019 za rozpočtový rok 2017;

6. berie na vedomie, že Rada odpovedala na návrh Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu týkajúci sa postupu udelenia absolutória Rade 2. mája 2018 zmeneným návrhom a že Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu poslal svoju reakciu na zmenený návrh Rady 16. júla 2018; naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlene reagovala na najnovší návrh, aby mohli byť čo najskôr uplatnené nové opatrenia pre postup udeľovania absolutória;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nezvážila žiadosť, aby bol rozpočet Európskej rady a Rady rozdelený tak, aby mala každá inštitúcia svoj rozpočet, ktorú Parlament formuloval v predchádzajúcich uzneseniach o absolutóriu; trvá na tomto rozdelení, ktoré prispeje k väčšej transparentnosti vo finančnom riadení oboch inštitúcií a zlepší ich zodpovednosť a efektívnosť výdavkov;

8. znova vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou sumou rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2017 do roku 2018, najmä rozpočtových prostriedkov na nábytok, technické vybavenie, dopravu a počítačové systémy; pripomína Rade, že prenosy sú výnimkou zo zásady ročnej platnosti rozpočtu a mali by odrážať skutočné potreby; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neposkytla dostatočné informácie o politike v oblasti nehnuteľností;

9. víta úsilie o ďalšie zlepšenie jej finančného riadenia a výkonnosti, ako je harmonizácia plánovania rozpočtu na ústrednej úrovni, a to začlenením viacročného plánovania činností a rozpočtu (MABP);

10. uznáva zlepšenia v postupe administratívnej modernizácie Rady, napríklad, že vnútorné pravidlá oznamovania závažných nezrovnalostí sú uverejnené na webovom sídle Rady spolu s príručkou pre etiku a správanie zamestnancov Rady; vyzýva Radu, aby zvýšila informovanosť o týchto pravidlách a zabezpečila, aby všetci zamestnanci boli riadne informovaní o svojich právach;

11. pripomína, že Rada 6. decembra 2017 súhlasila s návrhom Komisie týkajúcim sa povinného registra transparentnosti, ale stále ho nevykonala; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada sa nezapojila do registra transparentnosti; dôrazne vyzýva Radu, aby pokračovala v rokovaniach o technických aspektoch balíka nástrojov týkajúcich sa registra transparentnosti s cieľom čo najskôr dosiahnuť politickú dohodu medzi tromi inštitúciami, a to vzhľadom na to, že väčšia transparentnosť európskych inštitúcií zvýši dôveru verejnosti v Úniu;

12. zdôrazňuje, že Parlament hlasovaním v pléne podporil návrhy európskej ombudsmanky v súvislosti s jej odporúčaniami a návrhmi Rade, aby umožnila občanom ľahšie sledovať legislatívny proces Únie (transparentnosť legislatívneho procesu Rady, OI/2/2017/TE); pripomína, že Rada by okrem iného mala systematicky zaznamenávať pozíciu každého členského štátu v prípravných orgánoch Rady, vypracovať jasné a verejne dostupné kritériá pre označovanie dokumentov ako „LIMITE“, a to v súlade s právom Únie, a vytvoriť osobitnú webovú stránku pre každý legislatívny návrh a zlepšiť používateľskú ústretovosť verejného registra dokumentov;

13. pripomína, že Rada by mala byť transparentnou a v plnej miere sa zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré jej ako inštitúcii Únie boli zverené;

14. trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola si vyžaduje spoluprácu medzi Parlamentom a Radou pri riadnom zohľadnení ich príslušných úloh; domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi oboma inštitúciami formou otvoreného a formálneho dialógu by bola pre občanov Únie pozitívnym signálom;

15. vyjadruje znepokojenie nad informáciami, ktoré priniesli európske média v súvislosti s podnikovým sponzorstvom členských štátov, ktoré predsedajú Únii, a zdieľa obavy, ktoré vyjadrili občania Únie a poslanci Parlamentu; uznáva, že od členských štátov sa očakáva, že budú svoje predsedníctvo financovať z vlastných prostriedkov, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že využívanie podnikového sponzorstva na pokrytie niektorých výdavkov v tejto súvislosti sa v posledných rokoch stalo bežnou praxou; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že v dôsledku tejto praxe by sa mohla poškodiť dobrá povesť Únie, jej inštitúcií, a najmä Rady a vo vzťahu k nim oslabiť dôvera európskych občanov; navrhuje, aby Rada prijala usmernenia na podporu finančnej transparentnosti a nezávislosti predsedníctiev; dôrazne odporúča Rade, aby zvážila zahrnutie predsedníctiev do rozpočtu; bude podrobne sledovať závery vyšetrovania európskej ombudsmanky v tejto záležitosti; žiada Radu, aby tieto obavy sprostredkovala členským štátom, najmä súčasnej trojici predsedníctiev;

16. víta skutočnosť, že Rada považuje za potrebné riešiť postup udeľovania absolutória a že je ochotná dosiahnuť čo najrýchlejšie s Parlamentom dohodu o tom, ako v tejto záležitosti spolupracovať.


 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

25.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 11. októbra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia