MÁSODIK JELENTÉS az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

30.9.2019 - (2018/2208(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Petri Sarvamaa

Eljárás : 2018/2208(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0011/2019
Előterjesztett szövegek :
A9-0011/2019
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2208(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[1],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

 tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8‑0098/2019),

 tekintettel 2019. március 26-i, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[3], valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszaira,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5], és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6], és különösen annak 36. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[7] és különösen annak 108. cikkére,

_ tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[8], és különösen annak 105. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0011/2019),

1. megtagadja a mentesítést az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

 


 

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2208(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[9],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[10],

 tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8‑0098/2019),

 tekintettel 2019. március 26-i, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[11], valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszaira,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[12] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[13], és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[14], és különösen annak 36. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[15] és különösen annak 108. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[16], és különösen annak 105. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0011/2019).

1. rámutat, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárására egy későbbi ülésen kell benyújtani javaslatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

 


 

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2208(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0011/2019).

A. mivel az Unió minden decentralizált ügynökségének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós szervként rájuk bízott pénzeszközök tekintetében;

B. mivel a Parlamentnek a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a költségvetési rendelet és a pénzügyi keretszabályzat határozza meg;

1. kiemeli annak fontosságát, hogy felelősen és átlátható módon járjon el az Unió költségvetésének végrehajtása során;

2. emlékeztet a Parlament költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepére, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a költségvetési rendelet és a Parlament eljárási szabályzata határoz meg;

A 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről alkotott elutasító vélemény alapja

3. emlékeztet arra, hogy – amint a Számvevőszék jelentése megállapítja – a kifizetések jelentős mértékben és szisztematikusan ütköztek az EASO pénzügyi szabályzatával, valamint más alkalmazandó szabályokkal és rendelkezésekkel, ami elsősorban a kifizetés alapját képező közbeszerzési és személyzeti felvételi eljárásokra vezethető vissza; sajnálatosnak tartja továbbá, hogy a szabálysértések módszeres volta a belső kontrollrendszer elégtelenségére enged következtetni; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a nem megfelelő kifizetésekkel kapcsolatos hibák összesített szintje eléri a 7,7 millió EUR-t, illetve az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a „hivatal”) 2017-ben teljesített összes kifizetésének 10,3%-át, de ennél magasabb is lehet;

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálat

4. sajnálatosnak tartja az OLAF által feltárt szabálytalanságokat, amelyek a közbeszerzési eljárások megsértésével, uniós pénzeszközök hűtlen kezelésével, visszaélésekkel, az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó ügyekben pozícióval való visszaélésekkel, az adatvédelmi szabályok megsértésével, zaklatással és 2017-ben az alkalmazottakkal szembeni nem megfelelő magatartással kapcsolatosak; ismételten felkéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítő hatóságot az OLAF által javasolt intézkedések nyomon követéséről; tudomásul veszi a hivatal azon kérését, hogy a titoktartási és adatvédelmi kérdések miatt megfelelő körülmények között készítsen részletesebb jelentést;

 üdvözli, hogy a hivatal igazgatótanácsa 2018. június 6-án úgy határozott, hogy azonnali hatállyal felmenti hivatalából az ügyvezető igazgatót; hangsúlyozza azonban, hogy a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetést a hivatal előző vezetésének felügyelete alatt hajtották végre; kiemeli, hogy ez a jelentés a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárást érinti; üdvözli az ideiglenes ügyvezető igazgató kinevezését, aki 2018. június 6-án lépett hivatalba, valamint az új ügyvezető igazgató kinevezését 2019. június 6-i kinevezését; elismeri az új ügyvezető igazgató arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy jelentős reformokat hajt végre, biztosítva a szilárd irányítást; nagyra értékeli, hogy az új ügyvezető igazgató a 2019. szeptember 4-i nyilvános meghallgatáson pozitív üzenetet fogalmazott meg, és kifejezte a jövőbeli szoros együttműködés iránti szándékát;

A 2016-ra vonatkozó mentesítés és a 2017-re vonatkozó első mentesítési jelentés nyomon követése

6. emlékeztet az Európai Parlament 2018. október 24-i indokolással ellátott határozatára[17], amelyben megtagadta a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy 2019. március 26-án az Európai Parlament úgy határozott, hogy elhalasztja a hivatal 2017. évi mentesítésére vonatkozó határozatát;

7. üdvözli, hogy a hivatal elkészítette a Parlament 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó észrevételeivel kapcsolatos nyomon követési jelentést, és különösen a hivatal igazgatótanácsa, az ideiglenes ügyvezető igazgató és az új ügyvezető igazgató által a hivatal irányítási struktúrájának és hatékonyságának javítása, az átláthatóság helyreállítása és a bizalomépítés érdekében megtett korrekciós intézkedéseket; támogatja és nagyra értékeli az EASO 2019. évi irányítási cselekvési tervében körvonalazott intézkedéseket; sürgeti a hivatalt, hogy rendszeresen és nyilvánosan számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

8. elismeri az erőfeszítéseket és nagyra értékeli a belső kontrollrendszerek – beleértve a beszerzési és kiadási műveletek ellenőrzésének – végrehajtása terén elért előrehaladást; egy belső jogi szolgálat létrehozásával támogatja a jogi tanácsadás kiszervezésének csökkentésére és gyors megszüntetésére irányuló határozatot; támogatja a Számvevőszék további korrekciós intézkedések szükségességére vonatkozó észrevételeit;

9. megelégedéssel nyugtázza a hivatal által a közbeszerzési eljárásokra – különösen a szabálytalan beszerzési eljárások keretében történő kifizetésekre –, valamint az új, nyílt eljárások lezárására vonatkozó korrekciós intézkedések kétharmadának végrehajtását, amelyeket a Számvevőszék ellenőrzött és amelyekhez nem fűzött észrevételt;

10. üdvözli az ambiciózus munkaerő-felvételi tervet és annak az üres vezetői és egyéb pozíciók betöltésére gyakorolt pozitív hatását; elégedetten veszi tudomásul az új intézkedések végrehajtását, amelyek célja a zaklatás megelőzése, a személyzet jólétének fokozása és a fluktuáció csökkentése; sürgeti a hivatalt, hogy a vonatkozó jogi eljárásokkal teljes összhangban mielőbb véglegesítse a munkaerő-felvételt, és rendszeresen kövesse nyomon az elért eredményeket;

11. elégedetten veszi tudomásul, hogy az igazgatótanács legtöbb tagja közzétette érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát a hivatal honlapján; felhívja az ezt elmulasztó tagokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül tegyék közzé önéletrajzukat; üdvözli, hogy az új vezetés kötelezettséget vállalt arra, hogy felhívja a figyelmet minden lehetséges összeférhetetlenséget előidéző helyzetre, továbbá hogy megakadályozza, azonosítsa és kezelje az ilyen helyzeteket; felhívja a hivatalt, hogy dolgozzon ki és hajtson végre egy átfogó stratégiát, amelyet a következő irányítási cselekvési terv tartalmaz, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért eredményekről; 

12. megelégedéssel veszi tudomásul a hivatal új vezetése által a visszaélést bejelentő személyek ösztönzése és védelme érdekében meghozandó intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a szabálytalan és jogellenes gyakorlatok megelőzésének, leleplezésének és kezelésének szempontjából a visszaélést bejelentő személyek számára kulcsfontosságú a biztonságos környezet; reméli, hogy gyorsan elfogadják a visszaélések bejelentésére és a forgóajtó-jelenségre vonatkozó belső szabályokat és iránymutatásokat, és felhívja a hivatalt, hogy továbbra is tegyen jelentést az elért eredményekről;

o

o  o

13. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására[18].

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

25.9.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. október 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat