Procedure : 2018/2208(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0011/2019

Ingediende teksten :

A9-0011/2019

Debatten :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Stemmingen :

PV 23/10/2019 - 11.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0039

<Date>{30/09/2019}30.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0011/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 63k

<TitreType>TWEEDE VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017</Titre>

<DocRef>(2018/2208(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Commissie begrotingscontrole</Commission>

Rapporteur: <Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2208(DEC))

Het Europees Parlement,

 gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017,

 gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Bureau[1],

 gezien de verklaring van de Rekenkamer[2] voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

 gezien zijn besluit van 26 maart 2019[3] tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2017, en het antwoord van de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken,

 gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[4], en met name artikel 208,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[5], en met name artikel 70,

 gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken[6], en met name artikel 36,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad[7], en met name artikel 108,

_ gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad[8], en met name artikel 105,

 gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

 gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0011/2019),

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken geen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2017;

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

 


 

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2208(DEC))

Het Europees Parlement,

 gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017,

 gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Bureau[9],

 gezien de verklaring van de Rekenkamer[10] voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

 gezien zijn besluit van 26 maart 2019[11] tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2017, en het antwoord van de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken,

 gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[12], en met name artikel 208,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[13], en met name artikel 70,

 gezien Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken[14], en met name artikel 36,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad[15], en met name artikel 108,

 gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad[16], en met name artikel 105,

 gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

 gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0011/2019),

1. wijst erop dat een voorstel om de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017 af te sluiten, tijdens een volgende vergaderperiode zal worden ingediend;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

 


3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2208(DEC))

Het Europees Parlement,

 gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017,

 gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

 gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0011/2019),

A. overwegende dat alle gedecentraliseerde agentschappen van de Unie transparant moeten zijn en dat zij ten volle verantwoording verschuldigd zijn aan de burgers van de Unie voor de hun als orgaan van de Unie toevertrouwde middelen;

B. overwegende dat de rol van het Parlement bij het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het Financieel Reglement en in de financiële kaderregeling is vastgelegd;

1. onderstreept het belang van een verantwoord en transparant optreden bij de uitvoering van de begroting van de Unie;

2. herinnert aan de rol van het Parlement in het kader van de kwijtingsprocedure, zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het Financieel Reglement en het Reglement van het Parlement;

Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor het begrotingsjaar 2017

3. herinnert eraan dat volgens het verslag van de Rekenkamer de gevallen van materiële en systematische niet-conformiteit van betalingen met het financieel reglement van EASO alsmede andere toepasselijke voorschriften en bepalingen, voornamelijk verband houden met openbare aanbestedings- en aanwervingsprocedures die ten grondslag liggen aan betalingen; betreurt bovendien dat uit het systematische karakter van de gevallen van niet-conformiteit blijkt dat het internebeheersingssysteem ontoereikend is; betreurt ten zeerste dat de gecombineerde fout van niet-conforme betalingen ten minste 7,7 miljoen EUR bedraagt, zijnde 10,3 % van de totale in 2017 door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (het “Bureau”) verrichte betalingen;

Uitkomst van het onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

4. betreurt de bevindingen van OLAF in verband met de onregelmatigheden met betrekking tot de inbreuk op aanbestedingsprocedures, onrechtmatig gebruik van middelen van de Unie, wanbeheer, misbruik van positie op het gebied van personeelszaken, inbreuken op de regels inzake gegevensbescherming, intimidatie en ongepast gedrag jegens personeelsleden in 2017; herhaalt zijn verzoek aan het Bureau om de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de follow-up van de door OLAF voorgestelde maatregelen; neemt kennis van het verzoek van het Bureau om meer in detail verslag uit te brengen binnen een geschikt kader vanwege kwesties op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming;

5. is ingenomen met het feit dat de raad van bestuur van het Bureau op 6 juni 2018 heeft besloten de uitvoerend directeur met onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen; benadrukt echter dat de begroting voor het begrotingsjaar 2017 is uitgevoerd onder toezicht van het vorige management van het Bureau; wijst erop dat dit verslag betrekking heeft op de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2017; is verheugd over de aanstelling van een uitvoerend directeur ad interim op 6 juni 2018 en de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur op 16 juni 2019; erkent dat de nieuwe uitvoerend directeur werk wil maken van ingrijpende hervormingen om te zorgen voor goed bestuur; waardeert de positieve boodschap en intentie om in de toekomst nauw samen te werken, die de nieuwe uitvoerend directeur heeft uitgesproken in de openbare hoorzitting op 4 september 2019;

Follow-up van de kwijting 2016 en het eerste kwijtingsverslag 2017

6. herinnert aan het met redenen bekleed besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018[17] tot weigering kwijting te verlenen aan de uitvoerend directeur van het Bureau voor het begrotingsjaar 2016; herinnert eraan dat het Europees Parlement op 26 maart 2019 heeft besloten het besluit over de kwijting voor 2017 van het Bureau uit te stellen;

7. is ingenomen met het vervolgverslag van het Bureau over de opmerkingen van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017, en met name met de corrigerende maatregelen die de raad van bestuur van het Bureau, de uitvoerend directeur ad interim en de nieuwe uitvoerend directeur hebben genomen om de bestuursstructuur en de efficiëntie van het Bureau te verbeteren, de transparantie te herstellen en het vertrouwen op te bouwen; staat achter het actieplan voor goed bestuur 2019 van het EASO en waardeert de maatregelen die erin zijn opgenomen; dringt er bij het Bureau op aan om regelmatig verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over de uitvoering van dat actieplan en dit verslag voor het publiek toegankelijk te maken;

8. erkent de inspanningen en waardeert de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de interne controlesystemen, met inbegrip van de controles op de aanbestedings- en uitgavenverrichtingen; staat achter het besluit om het extern inwinnen van juridisch advies af te bouwen en er snel een einde te maken aan door een interne juridische dienst op te richten; staat achter de opmerkingen van de Rekenkamer over de noodzaak van verdere corrigerende maatregelen;

9. stelt met tevredenheid vast dat twee derde van de corrigerende maatregelen door het Bureau is uitgevoerd met betrekking tot aanbestedingsprocedures, met name met betrekking tot de betalingen in het kader van onregelmatige aanbestedingsprocedures, en de afronding van nieuwe openbare procedures, die de Rekenkamer heeft gecontroleerd zonder er opmerkingen bij te plaatsen;

10. is ingenomen met de uitvoering van het ambitieuze aanwervingsplan en het positieve effect ervan op het vervullen van vacatures voor leidinggevend en ander personeel; stelt met tevredenheid vast dat er nieuwe maatregelen zijn uitgevoerd die gericht zijn op voorkoming van intimidatie, verhoging van het welzijn van het personeel en terugdringing van het verloop; dringt er bij het Bureau op aan de aanwervingen snel af te ronden in volledige overeenstemming met de wettelijke procedures en te zorgen voor een regelmatige follow-up van de behaalde resultaten;

11. stelt met tevredenheid vast dat de meeste leden van de raad van bestuur hun financiële belangen en curricula vitae hebben gepubliceerd op de website van het Bureau; verzoekt de leden die dit nog niet hebben gedaan hun cv zo snel mogelijk te publiceren; is verheugd dat het nieuwe leiderschap vastbesloten is om de bewustwording te vergroten, en mogelijke situaties van belangenverstrengeling te voorkomen, in kaart te brengen en tegen te gaan; dringt er bij het Bureau op aan daartoe in het volgende actieplan voor goed bestuur een allesomvattende strategie uiteen te zetten en ten uitvoer te leggen en de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de behaalde resultaten; 

12. stelt tot zijn tevredenheid vast dat het nieuwe leiderschap van het Bureau maatregelen heeft getroffen om klokkenluiders aan te moedigen en te beschermen; herinnert eraan dat een veilig klimaat voor klokkenluiders van groot belang is om onregelmatige en illegale praktijken te voorkomen, in kaart te brengen en tegen te gaan; verwacht een snelle goedkeuring van interne regels en richtsnoeren over klokkenluiden en “draaideuren” en dringt er bij het Bureau op aan verder verslag uit te brengen over de behaalde resultaten;

o

o  o

13. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 26 maart 2019[18] over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

25.9.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

21

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

NI

Michael Heaver, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

[1] PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.

[2] PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.

[3] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0261.

[4] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[5] PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

[6] PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.

[7] PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

[8] PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.

[9] PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.

[10] PB C 434 van 30.11.2018, blz. 116.

[11] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0261.

[12] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[13] PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

[14] PB L 132 van 29.5.2010, blz. 11.

[15] PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

[16] PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.

[17] PB L 331 van 28.12.2018, blz. 213.

[18] Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0254.

Laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid