Procedure : 2019/2037(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0012/2019

Indgivne tekster :

A9-0012/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0024

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0012/2019</NoDocSe>
PDF 187kWORD 74k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2019 for regnskabsåret 2019: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)</Titre>

<DocRef>(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>John Howarth</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: BUDGETÆNDRINGSFORSLAG 1-16
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2019 for regnskabsåret 2019: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)

(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, endeligt vedtaget den 12. december 2018[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

 der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter[5],

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019, vedtaget af Kommissionen den 2. juli 2019 (COM(2019)0610),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11733/2019 – C9-0114/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 94,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0012/2019),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 4/2019 er at ajourføre både udgifts- og indtægtssiden af budgettet for at tage hensyn til den seneste udvikling;

B. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 på udgiftssiden nedsætter forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 112 mio. EUR og 67,5 mio. EUR for budgetposterne under udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", udgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed" og udgiftsområde 2 "Bæredygtig vækst: naturressourcer"; der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 også har til formål at forhøje forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 11,9 mio. EUR under udgiftsområde 5 med henblik på at tilpasse visse institutioners budget for 2019 som følge af udsættelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union til den 31. oktober 2019;

C. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 på indtægtssiden vedrører en revision af overslaget over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter), moms- og BNI-grundlagene samt opfører de relevante korrektioner til fordel for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf på budgettet, forhold der alle påvirker fordelingen af medlemsstaternes bidrag til EU-budgettets egne indtægter;

 

1. noterer sig Kommissionens forslag; gentager sin holdning om, at Unionens budget er for lille til at imødekomme de presserende behov og imødegå de udfordringer, som både Unionen og dens borgere står over for;

2. noterer sig afbalanceringen af de egne indtægter, som er blevet nødvendig som følge af revisionen af overslagene over traditionelle egne indtægter og moms og som følge af ajourføringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige;

3. tager Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 til efterretning;

4. mener, at et forslag til ændringsbudget kun bør følge et enkelt formål; bemærker, at forslaget til ændringsbudget nr. 4/2019 har to formål, nemlig at frigøre forpligtelses- og betalingsbevillinger for budgetposterne under udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed", 3 "Sikkerhed og medborgerskab", 4 "Et globalt Europa" samt for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond" og at øge visse institutioners 2019-budget som følge af udsættelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union til den 31. oktober 2019; bemærker, at det vigtigste formål med forslaget til ændringsbudget nr. 4/2019 er at justere visse institutioners 2019-budget som følge af udsættelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union til den 31. oktober 2019 godkender derfor disse justeringer, men afviser den foreslåede frigivelse af forpligtelsesbevillinger;

5. vedtager at ændre Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 som anført nedenfor;

6. anmoder Kommissionen om at fremsætte et nyt forslag, hvis formål er at omfordele de potentielle besparelser, der er fundet i dens forslag til ændringsbudget nr. 4/2019, samt alle nyligt konstaterede bevillinger, som ikke vil blive anvendt, til at finansiere vigtige EU-programmer, der mangler finansiering;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning, med Parlamentets ændringer, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.


 

BILAG: BUDGETÆNDRINGSFORSLAG 1-16

Forslag til ændring 1

 

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 04 02 63 01 — Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 2

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 12 02 04 — Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 3

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 12 02 05 — Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 4

 

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 12 02 06 — Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 5

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 13 06 01 — Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 6

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 18 01 04 05 — Udgifter til støttefunktioner til nødhjælp i Unionen

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 7

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 18 02 03 — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Reserve

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

I alt

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 8

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 18 03 01 01 — Styrkelse og udvikling af det fælles europæiske asylsystem og fremme af solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Reserve

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

I alt

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 9

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 23 03 01 01 — Katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Reserve

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

I alt

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 10

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 23 03 02 01 — En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af større katastrofer i Unionen

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Reserve

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

I alt

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 11

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 23 03 02 02 — En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af større katastrofer i tredjelande

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Reserve

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

I alt

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem en samlet overførsel tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 12

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 33 03 05 — Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 13

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 40 02 41 — Opdelte bevillinger

Tallene ændres som følger:

 

 FFR

Udkast til budget 2019

Rådets holdning

= FÆB 4/2019

Forskel

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Begrundelse:

Genopførelse af tidligere B2019-tal inden for rammerne af et indeværende regnskabsår, med henblik på eventuelle justeringer gennem et omfattende forslag til ændringsbudget tættere ved årets udgang, og når andre faktorer, der kan opstå i de kommende uger, kan tages i betragtning.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 14

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 03 01 11 — Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Stillingsfortegnelsen ændres som følger:

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Budget 2019

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019

Revideret budget 2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

I alt AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

I alt AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

I alt AST/SC

 

 

 

 

 

 

I alt

 

155

 

145

 

155

Begrundelse:

Genopførelse af B2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 15

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 03 01 12 — Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Stillingsfortegnelsen ændres som følger:

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Budget 2019

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019

Revideret budget 2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

I alt AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

I alt AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

I alt AST/SC

 

 

 

 

 

 

I alt

 

124

 

115

 

124

Begrundelse:

Genopførelse af B2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Forslag til ændring 16

 

-------------------------------

SEKTION III — KOMMISSIONEN

Artikel 03 01 13 — Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Stillingsfortegnelsen ændres som følger:

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Budget 2019

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019

Revideret budget 2019

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

I alt AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

I alt AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

I alt AST/SC

 

 

 

 

 

 

I alt

 

210

 

183

 

210

Begrundelse:

Genopførelse af B2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

 


 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.10.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Sara Cerdas

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 67 af 7.3.2019.

[3] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[4] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[5] EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik