Postupak : 2019/2037(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0012/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0012/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0024

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0012/2019</NoDocSe>
PDF 194kWORD 88k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)</Titre>

<DocRef>(11733/2019 – C9‑0114/2019 – 2019/2037(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj(ica): <Depute>John Howarth</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: PRORAČUNSKI AMANDMANI 1 – 16
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)

(11733/2019 – C9‑0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Europski parlament

 uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[1], a posebno njezin članak 44.,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019., konačno donesen 12. prosinca 2018.[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

 uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2019, koji je Komisija usvojila 2. srpnja 2019. (COM(2019)0610),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (11733/2019 – C9‑0114/2019),

 uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0012/2019),

A. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 4/2019 ažurirati i rashodovnu i prihodovnu stranu proračuna kako bi se u obzir uzela posljednja zbivanja;

B. budući da su na rashodovnoj strani u okviru nacrta izmjene proračuna br. 4/2019 u proračunskim linijama smanjena odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za 112 milijuna EUR, odnosno 67,5 milijuna EUR, za „Konkurentnost za rast i zapošljavanje” (naslov 1.a), „Gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju” (naslov 1.b) i „Održivi rast: prirodni resursi” (naslov 2); budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2019 također žele povećati odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja u naslovu 5. za 11,9 milijuna EUR kako bi se proračun za 2019. za neke institucije uskladio s odgodom istupanja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije do 31. listopada 2019.;

C. budući da se, kada je riječ o prihodovnoj strani, nacrt izmjene proračuna br. 4/2019 odnosi na reviziju predviđanja za tradicionalna vlastita sredstva (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera), osnovicu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalni dohodak (BND) te unošenje u proračun relevantnih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu i njihovo financiranje, što utječe na raspodjelu doprinosa iz vlastitih sredstava država članica u proračun Unije;

 

1. prima na znanje prijedlog Komisije; ponavlja svoje stajalište s obzirom na to da je proračun Unije preslab za odgovor na goruće potrebe i izazove s kojima se suočavaju Unija i njezini građani;

2. prima na znanje rebalans vlastitih sredstava koji je postao nužan zbog revizije predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava i PDV-a te zbog ažuriranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu;

3. prima na znanje stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019;

4. smatra da bi nacrt izmjene proračuna trebao biti namijenjen samo jednoj svrsi; napominje da nacrt izmjene proračuna br. 4/2019 ima dvije svrhe: oslobođenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja iz proračunskih linija za naslove 1.a – Konkurentnost za rast i zapošljavanje, 1.b – Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, 3. Sigurnost i građanstvo, 4. Globalna Europa i za Fond solidarnosti Europske unije te povećanje proračuna za 2019. za neke institucije zbog odgode povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije do 31. listopada 2019.; napominje da je najvažniji cilj nacrta izmjene proračuna br. 4/2019. prilagoditi proračun nekih institucija za 2019., što je posljedica odgode povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije do 31. listopada 2019.; stoga odobrava te prilagodbe, ali odbacuje predloženo oslobađanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza;

5. odlučuje izmijeniti stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 kako je navedeno dalje u tekstu;

6. traži od Komisije da podnese novi prijedlog, čiji bi cilj bio preraspodijeliti potencijalne uštede utvrđene u njezinu prijedlogu nacrta izmjene proračuna br. 4/2019, kao i sva novoutvrđena odobrena sredstva koja se neće koristiti za financiranje ključnih programa Unije u nedostatku financijskih sredstava;

7. nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju, zajedno s amandmanima Parlamenta, proslijedi Vijeću i Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

 


 

PRILOG: PRORAČUNSKI AMANDMANI 1 – 16

Nacrt amandmana 1

 

DIO III. KOMISIJA

Stavka 04 02 63 01 Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 2

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 12 02 04 — Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

12 02 04

1.1.DAG.

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 3

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 12 02 05 — Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

12 02 05

1.1.DAG.

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 4

 

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 12 02 06 — Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

12 02 06

1.1.DAG.

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 5

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 13 06 01 — Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 6

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 18 01 04 05 — Rashodi za hitnu potporu unutar Unije

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 7

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 18 02 03 — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

18 02 03

3.0.DAG.

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Pričuva

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Ukupno

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 8

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 18 03 01 01 — Jačanje i razvoj zajedničkog europskog sustava azila te unaprjeđenje solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Pričuva

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Ukupno

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 9

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 23 03 01 01 — Sprečavanje katastrofa i pripravnost u Uniji

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Pričuva

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Ukupno

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 10

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 23 03 02 01 — Brze i učinkovite intervencije u kriznim situacijama u slučaju katastrofa velikih razmjera u Uniji

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Pričuva

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Ukupno

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 11

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 23 03 02 02 — Brze i učinkovite intervencije u kriznim situacijama u slučaju katastrofa velikih razmjera u trećim zemljama

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Pričuva

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ukupno

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku globalnog prijenosa i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 12

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 33 03 05 — Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

33 03 05

3.0.DAG.

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 13

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 40 02 41 — Diferencirana odobrena sredstva

Izmijeniti brojke kako slijedi:

 

 VFO

Nacrt proračuna za 2019.

Stajalište Vijeća

= NIP 4/2019

Razlika

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Obrazloženje:

Zadržati iznose iz proračuna za 2019. s obzirom na okolnosti tekuće financijske godine kako bi se krajem godine izvršile prilagodbe u obliku sveobuhvatnog nacrta izmjene proračuna i kada se budu mogli uzeti u obzir drugi čimbenici koji mogu iskrsnuti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 14

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 03 01 11 — Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Izmijeniti plan radnih mjesta kako slijedi:

Funkcijska skupina i razred

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Proračun za 2019.

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019

Revidirani proračun za 2019.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

Međuzbroj za AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AST/SC

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

155

 

145

 

155

Obrazloženje:

Vratiti iznose na razine iz proračuna za 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 15

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 03 01 12 — Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Izmijeniti plan radnih mjesta kako slijedi:

Funkcijska skupina i razred

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Proračun za 2019.

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019

Revidirani proračun za 2019.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AST/SC

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

124

 

115

 

124

Obrazloženje:

Vratiti iznose na razine iz proračuna za 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Nacrt amandmana 16

 

-------------------------------

DIO III. KOMISIJA

Stavka 03 01 13 — Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Izmijeniti plan radnih mjesta kako slijedi:

Funkcijska skupina i razred

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Proračun za 2019.

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019

Revidirani proračun za 2019.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

Međuzbroj za AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za AST/SC

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

210

 

183

 

210

Obrazloženje:

Vratiti iznose na razine iz proračuna za 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=


 

 

 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

1.10.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Sara Cerdas

 

 


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

5

0

Identitet i demokracija

Joachim Kuhs

Nezavisni zastupnici

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

[1] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[2] SL L 67, 7.3.2019.

[3] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[4] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[5] SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti