Eljárás : 2019/2037(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0012/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0012/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0024

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0012/2019</NoDocSe>
PDF 199kWORD 97k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források)</Titre>

<DocRef>(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>John Howarth</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSOK: 1 – 16
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források)

(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 44. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen[2],

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[5],

 tekintettel a Bizottság által 2019. május 22-én elfogadott, 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2019)0610),

 tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 4-án elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon a napon továbbított, a 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11733/2019 – C9-0114/2019),

 having regard to Rule 94 of its Rules of Procedure,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0012/2019),

A. mivel a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a költségvetés kiadási és bevételi oldalának naprakésszé tétele a legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából;

B. mivel a 4/2019 sz. költségvetés-módosítási tervezet a kiadási oldalon a költségvetési sorok kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait 112 millió EUR-val, illetve 67,5 millió EUR-val csökkenti a „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” című 1a. fejezetben, a „Belső gazdasági, társadalmi és területi kohézió” című 1b. fejezetben, illetve a „Fenntartható növekedés – természeti erőforrások” című 2. fejezetben; mivel a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet 11,9 millió euróval növelné az 5. fejezet kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait annak érdekében, hogy egyes intézmények 2019. évi költségvetését az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének 2019. október 31-re való elhalasztása következtében kiigazítsák;

C. mivel a 4/2019 sz. költségvetés-módosítási tervezet a bevételi oldalon a tradicionális saját forrásokra (vagyis a vámokra és a cukorilletékekre), valamint a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló saját források alapjára vonatkozó előrejelzések felülvizsgálatára, továbbá a megfelelő brit korrekciók és azok finanszírozásának költségvetésbe állítására vonatkozik, amelyek mindegyike érinti a tagállamok uniós költségvetésbe befizetett sajátforrás-hozzájárulásainak megoszlását;

 

1. tudomásul veszi a Bizottság javaslatát; megismétli álláspontját, miszerint az uniós költségvetés túl kicsi ahhoz, hogy reagálni tudjon az Unió, valamint a polgárai előtt álló sürgető igényekre és kihívásokra;

2. tudomásul veszi a saját források egyensúlyának helyreállítására irányuló technikai folyamatot, amelyet a tradicionális saját források és a héa-előrejelzések felülvizsgálata, valamint a brit korrekció naprakésszé tétele tesz szükségessé;

3. tudomásul veszi a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

4. úgy véli, hogy egy költségvetés-módosítási tervezetnek csak egyetlen célt kell követnie; megállapítja, hogy a 4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezetnek két célja van, éspedig: költségvetési sorok kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak felszabadítása az 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért, 1b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 3. Biztonság és uniós polgárság és a 4. Globális Európa fejezet, valamint az Európai Unió Szolidaritási Alapja vonatkozásában, továbbá egyes intézmények 2019. évi költségvetésének növelése, az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének 2019. október 31-re halasztása miatt; megállapítja, hogy a 4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet legsürgősebb célja az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének 2019. október 31-re halasztása miatt néhány intézmény 2019. évi költségvetésének kiigazítása; ezért jóváhagyja ezeket a kiigazításokat, azonban elutasítja a kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt felszabadítását;

5. úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy új javaslatot azzal a céllal, hogy átcsoportosítsa a 4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezetre irányuló javaslatában azonosított lehetséges megtakarításokat, valamint minden újonnan azonosított, fel nem használt előirányzatot, annak érdekében, hogy finanszírozást biztosítson a finanszírozási hiányban szenvedő kulcsfontosságú uniós programoknak;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Parlament módosításaival együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSOK: 1 – 16

Módosítástervezet 1

 

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

04 02 63 01. jogcímcsoport — Európai Szociális Alap – Operatív technikai segítségnyújtás

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 2

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

12 02 04. jogcímcsoport — Európai Bankhatóság (EBH)

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 02 04

1.1.DAG.

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 3

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

12 02 05. jogcímcsoport — Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 02 05

1.1.DAG.

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 4

 

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

12 02 06. jogcímcsoport — Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 02 06

1.1.DAG.

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

13 06 01. jogcímcsoport — Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

18 01 04 05. jogcímcsoport — Unión belüli szükséghelyzeti támogatáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 7

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

18 02 03. jogcímcsoport — Európai Határ - és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 02 03

3.0.DAG.

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Tartalék

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Összesen

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 8

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

18 03 01 01. jogcímcsoport — A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Tartalék

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Összesen

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 9

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

23 03 01 01. jogcímcsoport — Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelmi felkészültség az Unióban

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Tartalék

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Összesen

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 10

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

23 03 02 01. jogcímcsoport — Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások Unión belüli jelentős katasztrófák esetén

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Tartalék

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Összesen

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 11

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

23 03 02 02. jogcímcsoport — Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások harmadik országokbeli jelentős katasztrófák esetén

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Tartalék

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Összesen

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó átcsoportosítás révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 12

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

33 03 05. jogcímcsoport — Európai Ügyészség

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

33 03 05

3.0.DAG.

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 13

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

40 02 41. jogcímcsoport — Differenciált előirányzatok

A számadatok a következőképpen módosítandók:

 

 Többéves pénzügyi keret

2019. évi költségvetési tervezet

A Tanács álláspontja

4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet

Különbség

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés korábbi adatainak visszaállítása a folyamatban lévő pénzügyi évvel összefüggésben, annak érdekében, hogy az év végéhez közelebb az esetleges kiigazításokat végre lehessen hajtani egy átfogó költségvetés-módosítási tervezet révén, valamint hogy a következő hetekben esetlegesen felmerülő egyéb tényezőket figyelembe lehessen venni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 14

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

03 01 11. jogcímcsoport — Európai Bankhatóság (EBH)

A létszámterv a következőképpen módosul:

Besorolási csoport és fokozat

Európai Bankhatóság (EBH)

2019. évi költségvetés

4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Felülvizsgált 2019. évi költségvetés

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

AD összesen

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST összesen

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC összesen

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

155

 

145

 

155

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés visszaállítása

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 15

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

03 01 12. jogcímcsoport — Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

A létszámterv a következőképpen módosul:

Besorolási csoport és fokozat

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

2019. évi költségvetés

4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Felülvizsgált 2019. évi költségvetés

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

AD összesen

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST összesen

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC összesen

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

124

 

115

 

124

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés visszaállítása

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 16

 

-------------------------------

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG

03 01 13. jogcímcsoport — Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

A létszámterv a következőképpen módosul:

Besorolási csoport és fokozat

Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

2019. évi költségvetés

4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Felülvizsgált 2019. évi költségvetés

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

AD összesen

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST összesen

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

AST/SC összesen

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

210

 

183

 

210

Indokolás:

A 2019. évi költségvetés visszaállítása

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=


 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.10.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Sara Cerdas

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

[2] HL L 67., 2019.3.7.

[3] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[4] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[5] HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat