Proċedura : 2019/2037(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0012/2019

Testi mressqa :

A9-0012/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Testi adottati :

P9_TA(2019)0024

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0012/2019</NoDocSe>
PDF 196kWORD 75k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>

<Titre>dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)</Titre>

<DocRef>(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Kumitat għall-Baġits</Commission>

Rapporteur: <Depute>John Howarth</Depute>

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ANNESS: EMENDI TAL-BAĠIT 1 - 16
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[1], u b'mod partikolari l-Artikolu 44 tiegħu,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, adottat b'mod definittiv fit-12 ta' Diċembru 2018[2],

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020[3],

 wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba[4],

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea[5],

 wara li kkunsidra l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019, adottat mill-Kummissjoni fit-2 ta' Lulju 2019 (COM(2019)0610),

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019, adottata mill-Kunsill fil-11 ta' Ġunju 2019 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess (11733/2019 – C9-0114/2019),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 94 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0012/2019),

A. billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 għandu l-għan li jaġġorna kemm mil-lat ta' nefqa kif ukoll mil-lat ta' dħul tal-baġit biex jitqiesu l-aħħar żviluppi;

B. billi, mil-lat ta' nefqa, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 inaqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament tal-linji baġitarji b'EUR 112 miljun u b'EUR 67,5 miljun rispettivament, fl-intestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi", fl-Intestatura 1b "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" u fl-intestatura 2 "Tkabbir sostenibbli – riżorsi naturali"; billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 ifittex ukoll li jżid l-Intestatura 5 b'EUR 11,9 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament, biex jaġġusta l-baġit 2019 ta' xi istituzzjonijiet bħala riżultat tal-posponiment tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea sal-31 ta' Ottubru 2019;

C. billi, mil-lat ta' dħul, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 jikkonċerna reviżjoni tal-previżjoni tar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali (jiġifieri dazji doganali u imposti fuq is-settur taz-zokkor), tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), tal-bażijiet tal-introjtu nazzjonali gross (ING), u tal-ibbaġitjar tal-korrezzjonijiet rilevanti tar-Renju Unit u l-iffinanzjar tagħhom, li kollha jaffettwaw id-distribuzzjoni ta' kontribuzzjonijiet ta' riżorsi proprji tal-Istati Membri għall-baġit tal-Unjoni;

 

1. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-baġit tal-Unjoni huwa żgħir wisq biex iwieġeb għall-ħtiġijiet u l-isfidi urġenti li jħabbtu wiċċhom magħhom l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha;

2. Jieħu nota tal-ibbilanċjar mill-ġdid tar-riżorsi proprji li sar meħtieġ bir-reviżjoni tal-previżjoni tar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali u tal-VAT u b'aġġornamenti għall-korrezzjoni tar-Renju Unit;

3. Jinnota l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019;

4. Iqis li abbozz ta' baġit emendatorju għandu jsegwi għan wieħed biss; jinnota li l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 għandu żewġ għanijiet, jiġifieri li jiġu rilaxxati approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament tal-linji baġitarji għall-intestaturi 1a - Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi, 1b - Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali, 3 - Sigurtà u Ċittadinanza, 4 - Ewropa Globali kif ukoll għall-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, u li jiżdied il-baġit 2019 ta' xi istituzzjonijiet bħala riżultat tal-posponiment tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea sal-31 ta' Ottubru 2019; jinnota li l-għan l-iżjed urġenti tal-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 hu li jiżdied il-baġit 2019 ta' xi istituzzjonijiet minħabba l-posponiment tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea sal-31 ta' Ottubru 2019; japprova, għalhekk, dawn l-aġġustamenti iżda jirrifjuta r-rilaxx propost tal-approprjazzjonijiet ta' impenn;

5. Jiddeċiedi li jemenda bil-mod indikat hawn taħt il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019;

6. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposta ġdida, li l-għan tagħha jkun li jiġi mmobilizzat mill-ġdid l-iffrankar potenzjali identifikat kemm fil-proposta tagħha għall-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019, kif ukoll kwalunkwe approprjazzjonijiet ġodda identifikati li ma kinux se jintużaw, biex jiġu ffinanzjati programmi ewlenin tal-Unjoni li jkun jonqoshom finanzjament;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-emendi tal-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati, u lill-parlamenti nazzjonali.

 


ANNESS: EMENDI TAL-BAĠIT 1 - 16

Abbozz ta' emenda 1

 

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 04 02 63 01 — Il-Fond Soċjali Ewropew — Assistenza teknika operazzjonali

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 2

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 12 02 04 – L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA):

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 3

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 12 02 05 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA):

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 4

 

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 12 02 06 - L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA):

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 5

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 13 06 01 — Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 6

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 18 01 04 05 — Nefqa ta' appoġġ għall-appoġġ ta' emerġenza fi ħdan l-Unjoni

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 7

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 18 02 03 — L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex):

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Riżerva

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Total

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 8

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 18 03 01 01 — Tisħiħ u żvilupp tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u titjib tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-responsabilità bejn l-Istati Membri

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Riżerva

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Total

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 9

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 23 03 01 01 — Prevenzjoni tad-diżastri u tħejjija għalihom fi ħdan l-Unjoni

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Riżerva

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Total

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 10

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 23 03 02 01 — Interventi rapidi u effiċjenti ta' rispons ta' emerġenza f'każ ta' diżastri kbar fl-Unjoni

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Riżerva

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Total

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 11

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 23 03 02 02 - Interventi rapidi u effiċjenti ta' rispons ta' emerġenza f'każ ta' diżastri kbar f'pajjiżi terzi

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Riżerva

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Total

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' trasferiment globali eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 12

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 33 03 05 - L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE):

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 13

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 40 02 41 — Approprjazzjonijiet differenzjati

Emenda ċ-ċifri kif ġej:

 

 QFP

Abbozz tal-baġit 2019

Pożizzjoni tal-Kunsill

= ABE 4/2019

Differenza

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Ġustifikazzjoni:

Jerġgħu jiġu stabbiliti ċ-ċifri preċedenti tal-Baġit 2019 fil-kuntest ta' sena finanzjarja kontinwa, bil-ħsieb ta' aġġustamenti eventwali permezz ta' abbozz ta' baġit emendatorju komprensiv eqreb lejn tmiem is-sena, u meta jkunu jistgħu jitqiesu fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu fil-ġimgħat li ġejjin.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 14

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 03 01 11 – L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE):

Emenda l-pjan ta' stabbiliment kif ġej:

Grupp ta' funzjoni u grad

L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)

Baġit 2019

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2019

Baġit Rivedut 2019

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

Subtotal AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal AST/SC

 

 

 

 

 

 

Totali

 

155

 

145

 

155

Ġustifikazzjoni:

Jitreġġa' lura l-Baġit 2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 15

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 03 01 12 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA):

Emenda l-pjan ta' stabbiliment kif ġej:

Grupp ta' funzjoni u grad

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

Baġit 2019

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2019

Baġit Rivedut 2019

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

Subtotal AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal AST/SC

 

 

 

 

 

 

Total

 

124

 

115

 

124

Ġustifikazzjoni:

Jitreġġa' lura l-Baġit 2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Abbozz ta' emenda 16

 

-------------------------------

TAQSIMA III — KUMMISSJONI

Artikolu 03 01 13 - L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA):

Emenda l-pjan ta' stabbiliment kif ġej:

Grupp ta' funzjoni u grad

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

Baġit 2019

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2019

Baġit Rivedut 2019

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

Postijiet għal xogħol permanenti

Postijiet għal xogħol temporanju

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

Subtotal AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Subtotal AST/SC

 

 

 

 

 

 

Total

 

210

 

183

 

210

Ġustifikazzjoni:

Jitreġġa' lura l-Baġit 2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

 

 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

1.10.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

0

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Sara Cerdas

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

[1] ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

[2] ĠU L 67, 7.3.2019.

[3] ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

[4] ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5] ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza