VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

3.10.2019 - (11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: John Howarth

Procedure : 2019/2037(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0012/2019
Ingediende teksten :
A9-0012/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

(11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], en met name artikel 44,

 gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, definitief vastgesteld op 12 december 2018[2],

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[3],

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[4],

 gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie[5],

 gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019, goedgekeurd door de Commissie op 2 juli 2019 (COM(2019)0610),

 gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019, op 3 september 2019 vastgesteld door de Raad en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (11733/2019 – C9-0114/2019),

 gezien artikel 94 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0012/2019),

A. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 tot doel heeft zowel de uitgavenzijde als de ontvangstenzijde van de begroting bij te werken in het licht van de laatste ontwikkelingen;

B. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 aan de uitgavenzijde de vastleggings- en betalingskredieten van de begrotingslijnen verlaagt met respectievelijk 112 miljoen EUR en 67,5 miljoen EUR in de rubrieken 1a “Concurrentievermogen voor groei en banen”, 1b “Economische, sociale en territoriale samenhang” en 2 “Duurzame groei — natuurlijke hulpbronnen”; overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 ook tot doel heeft de vastleggings- en betalingskredieten van rubriek 5 met 11,9 miljoen EUR te verhogen om de begroting 2019 van sommige instellingen aan te passen als gevolg van het uitstel van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot 31 oktober 2019;

C. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 aan de ontvangstenzijde een herziening betreft van de raming van de traditionele eigen middelen (d.w.z. douanerechten en suikerheffingen), de btw- en de bni-grondslagen, alsmede het in de begroting verdisconteren van de relevante Britse correcties en de financiering daarvan, factoren die allemaal gevolgen hebben voor de verdeling van de eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de begroting van de Unie;

1. neemt kennis van het voorstel van de Commissie; herhaalt zijn standpunt dat de Uniebegroting te klein is om in te spelen op de dringende behoeften en uitdagingen waar de Unie en haar burgers voor staan;

2. neemt kennis van de herschikking van de eigen middelen, die noodzakelijk is geworden door de herziening van de raming van de traditionele eigen middelen en de btw en door de actualisering van de Britse correctie;

3. neemt kennis van het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019;

4. is van mening dat een ontwerp van gewijzigde begroting één enkele doelstelling zou moeten dienen; merkt op dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 een tweeledig doel heeft, namelijk enerzijds vastleggings- en betalingskredieten van begrotingsonderdelen vrijmaken voor de rubrieken 1a — Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid, 1b — Economische, sociale en territoriale samenhang, 3 — Veiligheid en burgerschap, 4 — Europa als wereldspeler en voor het solidariteitsfonds van de Europese Unie, en anderzijds de begroting voor 2019 van sommige instellingen verhogen als gevolg van het uitstel van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot 31 oktober 2019; stelt vast dat de aanpassing van de begroting van sommige instellingen voor het jaar 2019 naar aanleiding van het uitstel van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot 31 oktober 2019, de meest urgente doelstelling vormt van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019; keurt deze aanpassing daarom goed, maar verwerpt de voorgestelde vermindering van vastleggingskredieten;

5. besluit het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 op de hieronder aangegeven wijze te wijzigen;

6. verzoekt de Commissie een nieuw voorstel voor te leggen, waarmee zowel de in ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 vastgestelde potentiële besparingen, als alle recentelijk geïdentificeerde vastleggingen die onbenut zouden blijven, worden herschikt om de behoeften van belangrijke EU-programma’s met te weinig middelen, te dekken;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, samen met de amendementen van het Parlement, te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de overige betrokken instellingen en organen en aan de nationale parlementen.

 


 

BIJLAGE: BEGROTINGSAMENDEMENTEN 1 - 16

Ontwerpamendement 1

 

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 04 02 63 01 — Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 2

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 12 02 04 — Europese Bankautoriteit (EBA)

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 3

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 12 02 05 — Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 4

 

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 12 02 06 — Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 13 06 01 — Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 18 01 04 05 — Ondersteunende uitgaven voor noodhulp binnen de Unie

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 7

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 18 02 03 — Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Reserve

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Totaal

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 8

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 18 03 01 01 — Versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en bevordering van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaten

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Reserve

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Totaal

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 9

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 23 03 01 01 — Rampenpreventie en rampenparaatheid binnen de Unie

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Reserve

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Totaal

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 10

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 23 03 02 01 — Snelle en doeltreffende respons in noodsituaties, bij grote rampen binnen de Unie

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Reserve

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Totaal

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 11

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 23 03 02 02 — Snelle en doeltreffende respons in noodsituaties, bij grote rampen in derde landen

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Reserve

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Totaal

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een algemene overschrijving tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 12

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 33 03 05 — Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 13

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 40 02 41 — Gesplitste kredieten

Cijfers als volgt wijzigen:

 

 MFK

Ontwerpbegroting 2019

Standpunt van de Raad

= OGB 4/2019

Verschil

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Motivering:

Herstel van de eerdere cijfers in de begroting 2019 in het kader van het lopende begrotingsjaar, met het oog op de uiteindelijke aanpassingen door middel van een alomvattend ontwerp van gewijzigde begroting tegen het einde van het jaar en wanneer andere factoren die zich de komende weken kunnen voordoen, in aanmerking kunnen worden genomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 14

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 03 01 11 — Europese Bankautoriteit (EBA)

De personeelsformatie als volgt wijzigen:

Functiegroep en rang

Europese Bankautoriteit (EBA)

Begroting 2019

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019

Herziene begroting 2019

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

Subtotaal AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AST/SC

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

155

 

145

 

155

Motivering:

Herstel B2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 15

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 03 01 12 — Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

De personeelsformatie als volgt wijzigen:

Functiegroep en rang

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

Begroting 2019

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019

Herziene begroting 2019

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AST/SC

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

124

 

115

 

124

Motivering:

Herstel B2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 16

 

-------------------------------

AFDELING III — COMMISSIE

Artikel 03 01 13 — Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

De personeelsformatie als volgt wijzigen:

Functiegroep en rang

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Begroting 2019

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019

Herziene begroting 2019

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

Subtotaal AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Subtotaal AST/SC

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

210

 

183

 

210

Motivering:

Herstel B2019

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

1.10.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

0

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Sara Cerdas

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid