Postup : 2019/2037(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0012/2019

Predkladané texty :

A9-0012/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0024

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0012/2019</NoDocSe>
PDF 206kWORD 89k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)</Titre>

<DocRef>(11733/2019 – C9‑0114/2019 – 2019/2037(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajca: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: NÁVRHY NA ZMENU ROZPOČTU 1 – 16
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

(11733/2019 – C9‑0114/2019 – 2019/2037(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorý Komisia prijala 2. júla 2019 (COM(2019)0610),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11733/2019 – C9‑0114/2019),

 zo zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0012/2019),

A. keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 je aktualizovať výdavkovú aj príjmovú stranu rozpočtu s cieľom zohľadniť najnovší vývoj;

B. keďže na strane výdavkov sa v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 znižujú viazané rozpočtové prostriedky o 112 miliónov EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 67,5 milióna EUR v rozpočtových riadkoch v okruhu 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, v okruhu 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť a v okruhu 2 Udržateľný rast: prírodné zdroje; keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 je aj zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 5 o 11,9 milióna EUR, aby sa rozpočet niektorých inštitúcií na rok 2019 upravil v dôsledku odkladu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. októbra 2019;

C. keďže na strane príjmov sa návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 týka revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov (t. j. ciel a odvodov z produkcie cukru), základov dane z pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND) a zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo a ich financovania do rozpočtu, čo všetko má vplyv na rozdelenie príspevkov členských štátov do vlastných zdrojov rozpočtu Únie;

 

1. berie na vedomie návrh Komisie; opakuje svoju pozíciu, že rozpočet Únie je príliš malý na to, aby reagoval na naliehavé potreby a výzvy, ktorým Únia aj jej občania čelia;

2. berie na vedomie rebalansovanie vlastných zdrojov, ktoré je nevyhnutné na základe revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov a DPH a aktualizácie korekcie pre Spojené kráľovstvo;

3. berie na vedomie pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019;

4. domnieva sa, že návrh opravného rozpočtu by mal sledovať len jeden cieľ; konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 má dva ciele, a to uvoľniť viazané a platobné rozpočtové prostriedky z rozpočtových riadkov v rámci okruhov 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, 3 – Bezpečnosť a občianstvo, 4 – Globálna Európa, ako aj Fondu solidarity Európskej únie a zvýšiť rozpočet niektorých inštitúcií na rok 2019 v dôsledku odkladu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. októbra 2019; poznamenáva, že najnaliehavejším cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 je upraviť rozpočet niektorých inštitúcií na rok 2019 v dôsledku odkladu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. októbra 2019; schvaľuje preto tieto úpravy, ale odmieta navrhované uvoľnenie viazaných rozpočtových prostriedkov;

5. rozhodol sa zmeniť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, ako je uvedené nižšie;

6. žiada Komisiu, aby predložila nový návrh, ktorého cieľom by bolo presunúť potenciálne úspory identifikované v jej návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, ako aj všetky novo identifikované rozpočtové prostriedky, ktoré by neboli využité, na financovanie kľúčových programov Únie, v ktorých chýbajú finančné prostriedky;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi Európskeho parlamentu Rade, Komisii, ďalším príslušným inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

 


 

PRÍLOHA: NÁVRHY NA ZMENU ROZPOČTU 1 – 16

Pozmeňujúci návrh 1

 

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 04 02 63 01 — Európsky sociálny fond – Operačná technická pomoc

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 02 63 01

1.2.31

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

23 333 097

19 454 600

15 033 097

19 454 600

8 300 000

 

23 333 097

19 454 600

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 2

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 12 02 04 — Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

12 02 04

1.1.DAG

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

19 158 256

19 158 256

16 668 256

16 668 256

2 490 000

2 490 000

19 158 256

19 158 256

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 3

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 12 02 05 — Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

12 02 05

1.1.DAG

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

12 374 234

12 374 234

10 014 234

10 014 234

2 360 000

2 360 000

12 374 234

12 374 234

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 4

 

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 12 02 06 — Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

12 02 06

1.1.DAG

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

27 235 160

27 235 160

13 565 160

13 565 160

13 670 000

13 670 000

27 235 160

27 235 160

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 5

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 13 06 01 — Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

13 06 01

9.0.3

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

343 551 794

343 551 794

313 803 159

343 551 794

29 748 635

 

343 551 794

343 551 794

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 6

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 18 01 04 05 — Podporné výdavky na núdzovú pomoc v rámci Únie

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 01 04 05

3.0.12

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

250 000

250 000

130 000

130 000

120 000

120 000

250 000

250 000

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 7

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 18 02 03 — Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 02 03

3.0.DAG

293 185 279

293 185 279

293 185 279

293 185 279

 

 

293 185 279

293 185 279

Rezerva

19 321 000

19 321 000

7 200 000

7 200 000

12 121 000

12 121 000

19 321 000

19 321 000

Súčet

 

312 506 279

312 506 279

300 385 279

300 385 279

12 121 000

12 121 000

312 506 279

312 506 279

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 8

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 18 03 01 01 — Posilnenie a rozvoj spoločného európskeho azylového systému a zlepšenie solidarity a zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 03 01 01

3.0.1

377 106 629

527 969 782

377 106 629

527 969 782

 

 

377 106 629

527 969 782

Rezerva

460 000 000

94 500 000

452 800 000

87 300 000

7 200 000

7 200 000

460 000 000

94 500 000

Súčet

 

837 106 629

622 469 782

829 906 629

615 269 782

7 200 000

7 200 000

837 106 629

622 469 782

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 9

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 23 03 01 01 — Predchádzanie katastrofám a pripravenosť na katastrofy v rámci Únie

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 03 01 01

3.0.6

28 256 000

23 200 000

28 256 000

23 200 000

 

 

28 256 000

23 200 000

Rezerva

105 900 000

46 560 000

70 900 000

20 170 000

35 000 000

26 390 000

105 900 000

46 560 000

Súčet

 

134 156 000

69 760 000

99 156 000

43 370 000

35 000 000

26 390 000

134 156 000

69 760 000

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 10

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 23 03 02 01 — Rýchle a efektívne zásahy v rámci reakcie na núdzové situácie v prípade závažných katastrof v rámci Únie

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 03 02 01

3.0.6

4 100 000

3 700 000

4 100 000

3 700 000

 

 

4 100 000

3 700 000

Rezerva

9 300 000

6 200 000

9 300 000

6 029 486

 

170 514

9 300 000

6 200 000

Súčet

 

13 400 000

9 900 000

13 400 000

9 729 486

 

170 514

13 400 000

9 900 000

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 11

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 23 03 02 02 — Rýchle a efektívne zásahy v rámci reakcie na núdzové situácie v prípade závažných katastrof v tretích krajinách

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 03 02 02

3.0.6

15 700 000

12 846 000

15 700 000

12 846 000

 

 

15 700 000

12 846 000

Rezerva

2 000 000

2 000 000

2 000 000

p.m.

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Súčet

 

17 700 000

14 846 000

17 700 000

12 846 000

 

2 000 000

17 700 000

14 846 000

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom globálneho presunu bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 12

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 33 03 05 — Európska prokuratúra (EPPO)

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

33 03 05

3.0.DAG

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

4 911 000

4 911 000

3 911 000

3 911 000

1 000 000

1 000 000

4 911 000

4 911 000

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 13

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 40 02 41 — Diferencované rozpočtové prostriedky

Číselné údaje sa menia takto:

 

 VFR

Návrh rozpočtu 2019

Pozícia Rady

= NOR 4/2019

Rozdiel

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 02 41

-

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

757 529 650

326 288 650

703 208 650

278 407 136

54 321 000

47 881 514

757 529 650

326 288 650

Odôvodnenie:

Obnovenie predchádzajúcich číselných údajov z rozpočtu na rok 2019 v kontexte prebiehajúceho rozpočtového roka s cieľom prípadných úprav prostredníctvom komplexného návrhu opravného rozpočtu predloženého bližšie ku koncu roka a keď bude možné zohľadniť iné faktory, ktoré by sa mohli vyskytnúť v nadchádzajúcich týždňoch.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 14

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 03 01 11 — Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Plán pracovných miest sa mení takto:

Funkčná skupina a trieda

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Rozpočet 2019

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019

Revidovaný rozpočet 2019

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

6

 

6

 

6

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

 

8

 

8

 

8

AD 11

 

12

 

12

 

12

AD 10

 

12

 

12

 

12

AD 9

 

22

 

22

 

22

AD 8

 

26

 

26

 

26

AD 7

 

19

 

17

 

19

AD 6

 

22

 

20

 

22

AD 5

 

13

 

7

 

13

Medzisúčet AD

 

144

 

134

 

144

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

 

 

 

 

 

AST 7

 

 

 

 

 

 

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

4

 

4

 

4

AST 4

 

2

 

2

 

2

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AST

 

11

 

11

 

11

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AST/SC

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

155

 

145

 

155

Odôvodnenie:

Obnovený rozpočet na rok 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 15

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 03 01 12 — Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Plán pracovných miest sa mení takto:

Funkčná skupina a trieda

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Rozpočet 2019

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019

Revidovaný rozpočet 2019

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

 

1

 

1

 

1

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

5

 

5

 

5

AD 12

 

11

 

11

 

11

AD 11

 

17

 

14

 

17

AD 10

 

17

 

14

 

17

AD 9

 

17

 

19

 

17

AD 8

 

19

 

12

 

19

AD 7

 

12

 

14

 

12

AD 6

 

7

 

7

 

7

AD 5

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AD

 

109

 

100

 

109

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

1

 

1

AST 9

 

1

 

1

 

1

AST 8

 

3

 

3

 

3

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

 

 

 

 

 

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AST

 

15

 

15

 

15

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AST/SC

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

124

 

115

 

124

Odôvodnenie:

Obnovený rozpočet na rok 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pozmeňujúci návrh 16

 

-------------------------------

ODDIEL III – KOMISIA

Článok 03 01 13 — Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Plán pracovných miest sa mení takto:

Funkčná skupina a trieda

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Rozpočet 2019

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019

Revidovaný rozpočet 2019

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

 

1

 

2

 

1

AD 15

 

2

 

3

 

2

AD 14

 

6

 

 

 

6

AD 13

 

2

 

1

 

2

AD 12

 

7

 

7

 

7

AD 11

 

14

 

14

 

14

AD 10

 

17

 

17

 

17

AD 9

 

39

 

39

 

39

AD 8

 

30

 

30

 

30

AD 7

 

58

 

45

 

58

AD 6

 

10

 

10

 

10

AD 5

 

11

 

2

 

11

Medzisúčet AD

 

197

 

170

 

197

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

2

 

2

 

2

AST 7

 

3

 

3

 

3

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

3

 

3

 

3

AST 4

 

1

 

1

 

1

AST 3

 

1

 

1

 

1

AST 2

 

 

 

 

 

 

AST 1

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AST

 

13

 

13

 

13

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet AST/SC

 

 

 

 

 

 

Súčet

 

210

 

183

 

210

Odôvodnenie:

Obnovený rozpočet na rok 2019.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=


 

 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

1.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Náhradníčka (čl. 209 ods. 7) prítomná na záverečnom hlasovaní

Sara Cerdas

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

[1] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.

[3] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia