Процедура : 2019/2039(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0013/2019

Внесени текстове :

A9-0013/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 186kWORD 51k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Джон Хауърт</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0600 – C9‑0029/2019),

 като взе предвид Решение (ЕС) 2019/276 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2018 г. относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост с цел засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността[1],

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет окончателно на 12 декември 2018 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2019, приет от Комисията на 2 юли 2019 г. (COM(2019)0610),

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0013/2019),

А. като има предвид, че Европейският парламент и Съветът решиха през 2019 г. Инструментът за гъвкавост да се мобилизира за сума в размер на 1 164 милиона евро: 179 милиона евро за функция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) за засилване на ключови програми за конкурентоспособност (а именно „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“) и 985,6 милиона евро за функция 3 съгласно предложението на Комисията;

Б. като има предвид, че Комисията предложи проект на коригиращ бюджет № 4/2019, който включва намаляване на равнището на бюджетните кредити за поети задължения за функции 1а и 3, което води до намаляване на необходимостта от използване на Инструмента за гъвкавост през 2019 г.;

В. като има предвид, че следователно Комисията предложи да коригира съответно сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост, на 1090 милиона евро, от които 160 милиона евро за функция 1а и 930 милиона за функция 3;

Г. като има предвид, че с предложеното решение за мобилизиране на средства се изменя Решение (ЕС) 2019/276 от 12 декември 2018 г.[6];

Д. като има предвид, че в резултат на позицията на Парламента относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 предложените корекции са станали невалидни;

1. отхвърля предложението на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[7], и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2) Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 000 000 EUR (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета[8], увеличен, когато е целесъобразно, с отпаднали суми, които са предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от същия член.


(3) На 12 декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът приеха Решение (ЕС) 2019/276[9] относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 финансова година над тавана по функция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) със сумата от 178 715 475 EUR за засилване на ключови програми за конкурентоспособност на ЕС и над тавана за функция 3 (Сигурност и гражданство) със сумата от 985 629 138 EUR за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността.

(4) Коригиращ бюджет № 4 на европейския съюз за финансовата 2019 година включва намаляване на равнището на бюджетните кредити за поети задължения за функции 1а и 3, което води до намаляване на необходимостта от използване на Инструмента за гъвкавост. Поради това е уместно да се коригират сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г. по силата на Решение (ЕС) 2019/276, по съответния начин. Уместно е също така да се коригира очакваният профил на плащанията.

(5) Поради това Решение (ЕС) 2019/276 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от Решение (ЕС) 2019/276 се изменя, както следва:

(1) Параграф 1, първа алинея се изменя, както следва:

а) цифрата „178 715 475 EUR“ се заменя с цифрата „160 195 475 EUR“;

б) цифрата „985 629 138 EUR“ се заменя с цифрата „930 188 138 EUR“;


(2) В параграф 2, първа алинея букви а)—д) се заменят със следното:

„а) 511 468 976 EUR през 2019 г.;

б) 242 308 256 EUR през 2020 г.;

в) 126 300 853 EUR през 2021 г.;

г) 131 990 641 EUR през 2022 г.;

д) 78 314 887 EUR през 2023 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в […],

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Sara Cerdas

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ L 54, 22.2.2019 г., стр.3.

[2] OВ L 67, 7.3.2019 г.

[3] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[4] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[5] ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

[6] Решение (ЕС) 2019/276 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2018 г. относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост с цел засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (ОВ L 54, 22.2.2019 г., стр. 3).

[7]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[8] Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на Многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

[9] Решение (ЕС) 2019/276 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2018 г. относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост с цел засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (ОВ L 54, 22.2.2019 г., стр. 3).

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност