Postup : 2019/2039(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0013/2019

Předložené texty :

A9-0013/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/10/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 58k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

 s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/276 ze dne 12. prosince 2018 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem posílení programů klíčových pro konkurenceschopnosti EU a financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami[1],

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018[2],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[5],

 s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, který Komise přijala dne 2. července 2019 (COM(2019)0610),

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0013/2019),

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Rada rozhodly v roce 2019 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 1 164 milionů EUR: 179 milionů EUR pro podokruh 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) na posílení klíčových programů konkurenceschopnosti (konkrétně Horizont 2020 a Erasmus +) a 985,6 milionu EUR na okruh 3, jak navrhla Komise;

B. vzhledem k tomu, že Komise navrhla návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, který zahrnuje snížení výše prostředků na závazky pro podokruh 1a a okruh 3, a proto snižuje potřebu využití nástroje pružnosti v roce 2019;

C. vzhledem k tomu, že Komise proto navrhla upravit částky uvolněné z nástroje pružnosti na 1090 milionu EUR, z toho 160 milionů EUR pro okruh 1a a 930 milionů EUR pro okruh 3;

D. vzhledem k tomu, že navrhovaným rozhodnutím o uvolnění prostředků se mění rozhodnutí (EU) 2019/276 ze dne 12. prosince 2018[6];

 

E. vzhledem k tomu, že v důsledku postoje Parlamentu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, jsou navrhované úpravy neplatné;

1. zamítá návrh Komise;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.


 

 

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o částky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[7], a zejména na bod 12 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2) Strop pro roční částku, která je k dispozici pro nástroj pružnosti, činí 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[8], navýšené případně o propadlé částky poskytnuté v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného článku.


(3) Evropský parlament a Rada přijaly dne 12. prosince 2018 rozhodnutí (EU) 2019/276[9] , kterým se z nástroje pružnosti na rozpočtový rok 2019 uvolňují prostředky nad strop podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) ve výši 178 715 475 EUR na posílení klíčových programů konkurenceschopnosti EU a nad strop okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) ve výši 985 629 138 EUR na financování opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti.

(4) Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2019 zahrnuje snížení výše prostředků na závazky pro podokruh 1a a okruh 3, a proto snižuje potřebu využití nástroje pružnosti. Je proto vhodné odpovídajícím způsobem upravit částky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 podle rozhodnutí (EU) 2019/276. Je rovněž vhodné upravit očekávaný profil plateb.

(5) Rozhodnutí (EU) 2019/276 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 1 rozhodnutí (EU) 2019/276 se mění takto:

1) v odstavci 1 se první pododstavec mění takto:

a) částka „178 715 475 EUR“ se nahrazuje částkou „160 195 475 EUR“;

b) částka „985 629 138 EUR“ se nahrazuje částkou „930 188 138 EUR“.


2) V ustanovení odst. 2 prvního pododstavce se písmena a) až e) nahrazují těmito:

„a) 511 468 976 EUR v roce 2019;

b) 242 308 256 EUR v roce 2020;

c) 126 300 853 EUR v roce 2021;

d) 131 990 641 EUR v roce 2022;

e) 78 314 887 EUR v roce 2023.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne […]

 

Za Evropský parlament  Za Radu

 

předseda   předseda

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

1.10.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Sara Cerdas

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L54, 22.2.2019, s.3.

[2] Úř. věst. L 67, 7.3.2019.

[3] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

[6] Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/276 ze dne 12. prosince 2018 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem posílení programů klíčových pro konkurenceschopnosti EU a financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (Úř. věst. 54, 22.2.2019, s. 3).

[7] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[8] Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884).

[9]Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/276 ze dne 12. prosince 2018 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem posílení programů klíčových pro konkurenceschopnosti EU a financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (Úř. věst. 54, 22.2.2019, s. 3).

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí