RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega

3.10.2019 - (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: John Howarth

Menetlus : 2019/2039(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0013/2019
Esitatud tekstid :
A9-0013/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega

(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2018. aasta otsust (EL) 2019/276 paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks ning praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest[1],

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2018. aastal[2],

 võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[3],

 võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[4],

 võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta[5],

 võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2019, mille komisjon võttis vastu 2. juulil 2019. aastal (COM(2019)0610),

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0013/2019),

A. arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu otsustasid võtta 2019. aastal kasutusele paindlikkusinstrumendi vahendid 1 164 miljoni euro suuruses summas: 179 miljonit eurot alamrubriigi 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) jaoks, et tugevdada konkurentsivõime põhiprogramme (nimelt Horisont 2020 ja Erasmus+), ning 985,6 miljoni eurot rubriigi 3 jaoks vastavalt komisjoni ettepanekule;

B. arvestades, et komisjon on esitanud paranduseelarve projekti nr 4/2019, mis sisaldab alamrubriigi 1a ja rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringute vähendusi ning vähendab seega vajadust paindlikkusinstrumendi kasutamise järele 2019. aastal;

C. arvestades, et komisjon on seetõttu teinud ettepaneku vähendada paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetavaid summasid 1 090 miljoni euroni, millest 160 miljonit eurot eraldatakse alamrubriigile 1a ja 930 miljonit eurot rubriigile 3;

D. arvestades, et instrumendi kasutuselevõtmise otsuse ettepanekuga muudetakse 12. detsembri 2018. aasta otsust (EL) 2019/276[6];

 

E. arvestades, et tulenevalt parlamendi seisukohast paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta on kohandusettepanekud muutunud kehtetuks;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

 


 

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summadega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[7], eriti selle punkti 12,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Paindlikkusinstrumendiga on võimalik rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[8] artiklis 11 sätestatud paindlikkusinstrumendi aastast ülemmäära 600 000 000 eurot (2011. aasta hindades) suurendatakse vajaduse korral tühistatud summade võrra, mis on tehtud kättesaadavaks kooskõlas nimetatud artikli lõike 1 teise lõiguga.


(3) 12. detsembril 2018 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu otsuse (EL) 2019/276[9], millega võetakse 2019. eelarveaastal kasutusele paindlikkusinstrument, ületades alamrubriigi 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) ülemmäära konkurentsivõime põhiprogrammide tugevdamiseks 178 715 475 euro ulatuses ja rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) ülemmäära rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate meetmete rahastamiseks 985 629 138 euro ulatuses.

(4) Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekt nr 4 sisaldab alamrubriigi 1a ja rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringute vähendusi ja vähendab seega vajadust paindlikkusinstrumendi kasutamise järele. Seepärast tuleks vastavalt kohandada otsuse (EL) 2019/276 alusel 2019. aastal paindlikkusinstrumendist kasutuselevõetavaid summasid. Samuti tuleks kohandada prognoositud makseprofiili.

(5) Otsust (EL) 2019/276 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (EL) 2019/276 artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

1) lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a) tekst „178 715 475 euro“ asendatakse tekstiga „160 195 475 euro“;

b) tekst „985 629 138 euro“ asendatakse tekstiga „930 188 138 euro“.


2) Lõike 2 esimese lõigu punktid a kuni e asendatakse järgneva tekstiga:

„a) 2019. aastal 511 468 976 eurot;

b) 2020. aastal 242 308 256 eurot;

c) 2021. aastal 126 300 853 eurot;

d) 2022. aastal 131 990 641 eurot;

e) 2023. aastal 78 314 887 eurot.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

[koht ja kuupäev],

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

 

 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

1.10.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Sara Cerdas

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika