Postupak : 2019/2039(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0013/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0013/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/10/2019 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 54k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9-0029 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>John Howarth</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje

(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

 uzimajući u obzir Odluku (EU) 2019/276 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2018. o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za jačanje ključnih programa za konkurentnost EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji[1],

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. nakon konačnog usvajanja 12. prosinca 2018.[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

 uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2019, koji je Komisija usvojila 2. srpnja 2019. (COM(2019)0610),

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0013/2019),

A. budući da su Europski parlament i Vijeće odlučili mobilizirati instrument fleksibilnosti u 2019. u iznosu od 1 164 milijuna EUR: 179 milijuna EUR za naslov 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) za jačanje ključnih programa za konkurentnost (odnosno Obzor 2020. i Erasmus+) i 985,6 milijuna EUR za naslov 3 kako je predložila Komisija.;

B. budući da je Komisija predložila nacrt izmjene proračuna br. 4/2019 kojim su obuhvaćena smanjenja razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslove 1.a i 3 te je time smanjena potreba za korištenjem instrumenta fleksibilnosti u 2019.;

C. budući da je Komisija predložila na odgovarajući način prilagoditi iznose koji se mobiliziraju iz instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 1090 milijuna EUR, od čega 160 milijuna EUR za naslov 1.a i 930 milijuna EUR za naslov 3;

D. budući da predložena odluka o mobilizaciji izmjenjuje Odluku (EU) 2019/276 od 12. prosinca 2018.[6];

 

E. budući da su zbog stajališta Parlamenta o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 predložene prilagodbe postale ništavne;

1. odbija Prijedlog Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 


 

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[7], a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2) Gornja granica godišnjeg iznosa dostupnog za instrument fleksibilnosti iznosi 600 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[8], prema potrebi uvećana za iznose koji su prestali vrijediti, a koji su stavljeni na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom tog članka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Europski parlament i Vijeće 12. prosinca 2018. donijeli su Odluku (EU) 2019/276[9] o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financijsku godinu 2019. iznad gornje granice naslova 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) za iznos od 178 715 475 EUR za jačanje ključnih programa za konkurentnost i izvan gornje granice naslova 3 (Sigurnost i građanstvo) za iznos od 985 629 138 EUR za financiranje mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

(4) Nacrtom izmjene proračuna Europske unije br. 4/2019 obuhvaćena su smanjenja razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslove 1.a i 3 te je time smanjena potreba za korištenjem instrumenta fleksibilnosti. Stoga je primjereno na odgovarajući način prilagoditi iznose mobilizirane iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. u skladu s Odlukom (EU) 2019/276. Primjereno je prilagoditi i očekivani profil plaćanja.

(5) Odluku (EU) 2019/276 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 1. Odluke (EU) 2019/276 mijenja se kako slijedi:

(1) Stavak 1. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

(a) brojka „178 715 475 EUR” zamjenjuje se brojkom „160 195 475 EUR”;

(b) brojka „985 629 138 EUR” zamjenjuje se brojkom „930 188 138 EUR”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) U stavku 2. prvom podstavku točke od (a) do (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(a) 511 468 976 EUR u 2019.;

(b) 242 308 256 EUR u 2020.;

(c) 126 300 853 EUR u 2021.;

(d) 131 990 641 EUR u 2022.;

(e) 78 314 887 EUR u 2023.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u […],

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

 

 

 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

1.10.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Sara Cerdas

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 54, 22.2.2019., str. 3.

[2] SL L 67, 7.3.2019.

[3] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[4] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[5] SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

[6]  Odluka (EU) 2019/276 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2018. o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za jačanje ključnih programa za konkurentnost EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (SL L 54, 22.2.2019., str. 3.).

[7] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[8] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

[9] Odluka (EU) 2019/276 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2018. o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za jačanje ključnih programa za konkurentnost EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (SL L 54, 22.2.2019., str. 3).

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti