Eljárás : 2019/2039(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0013/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0013/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 10/10/2019 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 54k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>John Howarth</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

 tekintettel a Rugalmassági Eszköznek az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése, valamint a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló, 2018. december 12-i (EU) 2019/276 európai parlamenti és tanácsi határozatra[1],

 tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen[2],

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[5],

 tekintettel a Bizottság által 2019. július 2-án elfogadott, 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2019)0610),

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0013/2019),

A. mivel az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 2019-ben 1 164 millió EUR összegben igénybe veszi a Rugalmassági Eszközt: a Bizottság által javasoltak szerint 179 millió EUR jut az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) a kulcsfontosságú versenyképességi programok (nevezetesen a Horizont 2020 és az Erasmus+) megerősítésére, valamint 985,6 millió EUR a 3. fejezetre;

B. mivel a Bizottság előterjesztette a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amely magában foglalja az 1a. alfejezet és a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak csökkentését, és ezáltal csökkenti a Rugalmassági Eszköz 2019-ben való igénybevételének szükségességét;

C. mivel a Bizottság ezért javasolta a Rugalmassági Eszközből 1090 millió EUR összegben – ebből 160 millió EUR-t az 1a. alfejezetre és 930 millió EUR-t a 3. fejezetre – igénybe vett összegek kiigazítását;

D. mivel a javasolt igénybevételre vonatkozó határozat módosítja a 2018. december 12-i (EU) 2019/276 határozatot[6];

 

E. mivel a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló parlamenti álláspont eredményeként a javasolt kiigazítások semmissé váltak;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 


 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből 2019-re vonatkozóan igénybe vett összegek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[7] és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Rugalmassági Eszköz azon egyértelműen meghatározott kiadások finanszírozásának lehetővé tételére szolgál, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehetett finanszírozni.

(2) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[8] 11. cikkének értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (2011-es árakon) 600 000 000 EUR, amelyet adott esetben az említett cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, megszűnt összegek növelnek.


(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 12-én elfogadta az (EU) 2019/276 határozatot[9] a Rugalmassági Eszköz 2019-es pénzügyi évre vonatkozó igénybevételéről. A határozat értelmében az 1a. alfejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) felső határán felül 178 715 475 EUR-val nő az EU versenyképességét szolgáló kulcsfontosságú programok megerősítésére fordítható összeg, valamint a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) felső határán felül 985 629 138 EUR-val nő a migráció, a menekültek és a biztonság terén hozott intézkedések finanszírozására fordítható összeg.

(4) Az Európai Unió 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezete magában foglalja az 1a. alfejezet és a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak csökkentését, és ezáltal csökkenti a Rugalmassági Eszköz igénybevételének szükségességét. Ezért helyénvaló ennek megfelelően kiigazítani a Rugalmassági Eszközből 2019-re igénybe vett összegeket. Helyénvaló továbbá a várt kifizetési profil kiigazítása is.

(5) Az (EU) 2019/276 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2019/276 határozat 1. cikke a következőképpen módosul:

(1) a (1) bekezdés első albekezdése a következőképpen módosul:

a) a „178 715 475 EUR” összeg helyébe a „160 195 475 EUR” összeg lép;

b) a „985 629 138 EUR” összeg helyébe a „930 188 138 EUR” összeg lép.


(2) A (2) bekezdés első albekezdésének a)–e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) 511 468 976 EUR 2019-ben;

b) 242 308 256 EUR 2020-ban;

c) 126 300 853 EUR 2021-ben;

d) 131 990 641 EUR 2022-ben;

e) 78 314 887 EUR 2023-ban.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt […],

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

 

 


 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.10.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Sara Cerdas

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL L 54., 2019.2.22., 3. o.

[2] HL L 67., 2019.3.7.

[3] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[4] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[5] HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

[6] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/276 határozata (2018. december 12.) a Rugalmassági Eszköznek az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése, valamint a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről (HL L 54., 2019.2.22., 3. o.).

[7] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[8] A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

[9] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/276 határozata (2018. december 12.) a Rugalmassági Eszköznek az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése, valamint a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről (HL L 54., 2019.2.22., 3. o.).

Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat