Procedūra : 2019/2039(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0013/2019

Pateikti tekstai :

A9-0013/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/10/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 166kWORD 61k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>John Howarth</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276 (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/276 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti[1],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[5],

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektą, kurį Komisija patvirtino 2019 m. liepos 2 d. (COM(2019)0610),

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0013/2019),

A. kadangi Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą 2019 m. iš lankstumo priemonės mobilizuoti 1 164 mln. EUR sumą: 179 mln. EUR – 1a išlaidų kategorijai Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti, siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms konkurencingumo srities programoms (konkrečiau, programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“), ir 985,6 mln. EUR – 3 išlaidų kategorijai, kaip siūlė Komisija;

B. kadangi Komisija pasiūlė Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektą, kuriame numatoma sumažinti 1a ir 3 išlaidų kategorijoms skirtus įsipareigojimų asignavimus, todėl sumažėja poreikis naudoti lankstumo priemonę 2019 m.;

C. kadangi dėl to Komisija pasiūlė atitinkamai pakoreguoti iš lankstumo priemonės mobilizuotas sumas – 1 090 mln. EUR, iš kurių 160 mln. EUR skiriama 1a išlaidų kategorijai, o 930 mln. EUR – 3 išlaidų kategorijai;

D. kadangi šiuo siūlomu sprendimu dėl mobilizavimo iš dalies keičiamas 2018 m. gruodžio 12 d. Sprendimas (ES) 2019/276[6];

 

E. kadangi dėl Parlamento pozicijos dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto pasiūlyti patikslinimai netenka galios;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo (ES) 2019/276 nuostatos dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[7], ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) lankstumo priemonė skirta tam, kad būtų galima finansuoti aiškiai nustatytas išlaidas, kurių nebuvo galima finansuoti neviršijant nustatytų vienos ar kelių išlaidų kategorijų viršutinių ribų;

(2) kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013[8] 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis) ir tam tikrais atvejais ji gali būti padidinama panaikintomis sumomis, kurias galima panaudoti remiantis to straipsnio 1 dalies antra pastraipa;


(3) 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2019/276[9] 2019 finansiniais metais iš lankstumo priemonės mobilizuoti lėšas 1a išlaidų kategorijos (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) viršutinę ribą viršijant 178 715 475 EUR suma, siekiant skirti daugiau lėšų pagrindinėms konkurencingumo srities programoms, o 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) viršutinę ribą viršijant 985 629 138 EUR suma, siekiant finansuoti migracijos, pabėgėlių ir saugumo srities priemones;

(4) Taisomajame biudžete Nr. 4/2019 numatoma sumažinti 1a ir 3 išlaidų kategorijoms skirtus įsipareigojimų asignavimus, todėl sumažėja ir lankstumo priemonės naudojimo poreikis. Todėl būtų tikslinga atitinkamai patikslinti 2019 m. iš lankstumo priemonės pagal Sprendimą (ES) 2019/276 mobilizuotas lėšų sumas. Be to, reikėtų patikslinti planuojamų mokėjimų profilį;

(5) todėl Sprendimas (ES) 2019/276 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2019/276 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(1) 1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a) vietoj „178 715 475 EUR“ įrašomas skaičius „160 195 475 EUR“;

b) vietoj „985 629 138 EUR“ įrašomas skaičius „930 188 138 EUR“;


(2) 2 dalies pirmos pastraipos a–e punktai pakeičiami taip:

„a) 2019 metais – 511 468 976 EUR;

b) 2020 metais – 242 308 256 EUR;

c) 2021 metais – 126 300 853 EUR;

d) 2022 metais – 131 990 641 EUR;

e) 2023 metais – 78 314 887 EUR.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta [...]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

 

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

1.10.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Sara Cerdas

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[1] OL L 54, 2019 2 22, p. 3.

[2] OL L 67, 2019 3 7.

[3] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[4] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[5] OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

[6]  2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/276 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (OL L 54, 2019 2 22, p. 3).

[7] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[8] 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

[9] 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/276 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant skirti daugiau lėšų svarbiausioms ES konkurencingumo srities programoms ir finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti ((OL L 54, 2019 2 22, p. 3).

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika