Procedură : 2019/2039(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0013/2019

Texte depuse :

A9-0013/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/10/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 166kWORD 51k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportor: <Depute>John Howarth</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

(COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0600 – C9‑0029/2019),

 având în vedere Decizia (UE) 2019/276 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității[1]

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4],

 având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[5],

 având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019 adoptat de Comisie la 2 iulie 2019 (COM(2019)0610),

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0013/2019),

A. întrucât Parlamentul European și Consiliul au decis să mobilizeze în 2019 Instrumentul de flexibilitate pentru o sumă de 1 164 de milioane EUR: 179 de milioane EUR pentru rubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) în vederea consolidării unor programe importante în materie de competitivitate (și anume Orizont 2020 și Erasmus+) și 985,6 milioane EUR pentru rubrica 3, la propunerea Comisiei;

B. întrucât Comisia a propus proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019, care include reduceri ale creditelor de angajament pentru rubrica 1a și pentru rubrica 3, reducând astfel necesitatea utilizării Instrumentului de flexibilitate în 2019;

C. întrucât, prin urmare, Comisia a propus ajustarea în consecință a sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate la 1090 de milioane EUR, din care 160 de milioane EUR pentru rubrica 1a și 930 de milioane EUR pentru rubrica 3;

D. întrucât propunerea de decizie de mobilizare modifică Decizia (UE) 2019/276 din 12 decembrie 2018[6];

 

E. întrucât, ca urmare a poziției Parlamentului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019, modificările propuse au fost anulate,

1. respinge propunerea Comisiei;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 


 

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește sumele mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[7], în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea cheltuielilor identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2) Plafonul pentru cuantumul anual disponibil pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[8], majorat, dacă este cazul, cu cuantumurile anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf de la articolul respectiv.


(3) La 12 decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Decizia (UE) 2019/276[9] de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate pentru exercițiul financiar 2019, peste plafonul rubricii 1a (Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă) cu 178 715 475 EUR, în vederea consolidării unor programe importante din domeniul competitivității, și peste plafonul rubricii 3 (Securitate și cetățenie) cu 985 629 138 EUR, în vederea finanțării de măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității.

(4) Bugetul rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 include reduceri ale nivelului creditelor de angajament pentru rubrica 1a și pentru rubrica 3, reducând astfel necesitatea utilizării Instrumentului de flexibilitate. Prin urmare, este corect să se ajusteze în consecință sumele mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019, în conformitate cu Decizia (UE) 2019/276. Este, de asemenea, oportun să se ajusteze profilul de plată preconizat.

(5) Decizia (UE) 2019/276 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 din Decizia (UE) 2019/276 se modifică după cum urmează:

(1) Primul paragraf de la alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) „178 715 475 EUR” se înlocuiește cu „160 195 475 EUR”;

(b) „985 629 138 EUR” se înlocuiește cu „930 188 138 EUR”.


(2) La alineatul (2) primul paragraf, literele (a)-(e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) 511 468 976 EUR în 2019;

(b) 242 308 256 EUR în 2020;

(c) 126 300 853 EUR în 2021;

(d) 131 990 641 EUR în 2022;

(e) 78 314 887 EUR în 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

 

 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

1.10.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Sara Cerdas

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ștefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO L54, 22.2.2019, p.3.

[2] JO L 67, 7.3.2019.

[3] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[4] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5] JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

[6] Decizia (UE) 2019/276 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (JO L 54, 22.2.2019, p. 3).

[7] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[8] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

[9] Decizia (UE) 2019/276 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (JO L 54, 22.2.2019, p. 3).

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate