Postup : 2019/2039(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0013/2019

Predkladané texty :

A9-0013/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/10/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0025

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 50k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajca: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

(COM(2019)0600 – C9‑0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0600 – C9‑0029/2019),

 so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/276 z 12. decembra 2018 o mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie programov kľúčových pre konkurencieschopnosť EÚ a na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevom utečencov a bezpečnostnými hrozbami[1],

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorý Komisia prijala 2. júla 2019 (COM(2019)0610),

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0013/2019),

A. keďže Európsky parlament a Rada rozhodli o mobilizácii nástroja flexibility na rok 2019 vo výške 1 164 miliónov EUR: 179 miliónov EUR pre okruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) s cieľom posilniť kľúčové programy konkurencieschopnosti (konkrétne program Horizont 2020 a Erasmus+) a 985,6 milióna EUR pre okruh 3 podľa návrhu Komisie;

B. keďže Komisia predložila návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorý zahŕňa zníženie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 1a aj 3, a teda znižuje potrebu využitia nástroja flexibility v roku 2019;

C. keďže Komisia preto navrhla zodpovedajúcim spôsobom upraviť sumy mobilizované z nástroja flexibility na 1 090 miliónov EUR, z toho 160 miliónov EUR v okruhu 1a a 930 miliónov EUR v okruhu 3;

D. keďže navrhovaným rozhodnutím o mobilizácii sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276 z 12. decembra 2018[6];

 

E. keďže v dôsledku pozície Parlamentu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 sa navrhované úpravy stali neplatnými;

1. zamieta návrh Komisie;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 


 

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o sumy mobilizované z nástroja flexibility na rok 2019

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[7], a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2) Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[8], pričom táto suma sa v prípade potreby zvýši o prepadnuté sumy sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.


(3) Európsky parlament a Rada prijali 12. decembra 2018 rozhodnutie (EÚ) 2019/276[9], ktorým sa mobilizuje nástroj flexibility na rozpočtový rok 2019 s cieľom posilniť kľúčové programy v oblasti konkurencieschopnosti, a to vo výške presahujúcej strop okruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) o sumu 178 715 475 EUR, ako aj s cieľom financovať opatrenia v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti, a to vo výške presahujúcej strop okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) o sumu 985 629 138 EUR.

(4) Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 zahŕňa zníženie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 1a a 3, a teda znižuje potrebu použitia nástroja flexibility. Preto je potrebné sumy mobilizované z nástroja flexibility na rok 2019 zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Takisto je potrebné upraviť očakávaný profil platieb.

(5) Rozhodnutie (EÚ) 2019/276 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 rozhodnutia (EÚ) 2019/276 sa mení takto:

(1) Ods. 1 prvý pododsek mení takto:

a) suma „178 715 475 EUR“ sa nahrádza sumou „160 195 475 EUR“;

b) suma „985 629 138 EUR“ sa nahrádza sumou „930 188 138 EUR“.


(2) V ods. 2 prvom pododseku sa písmená a) až e) nahrádzajú takto:

„a) 511 468 976 EUR v roku 2019;

b) 242 308 256 EUR v roku 2020;

c) 126 300 853 EUR v roku 2021;

d) 131 990 641 EUR v roku 2022;

e) 78 314 887 EUR v roku 2023.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V […]

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

1.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Náhradníčka (čl. 209 ods. 7) prítomná na záverečnom hlasovaní

Sara Cerdas

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2019, s. 3.

[2] Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.

[3] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

[6]  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/276 z 12. decembra 2018 o mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie programov kľúčových pre konkurencieschopnosť EÚ a na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevom utečencov a bezpečnostnými hrozbami (Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2019, s. 3).

[7] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[8] Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

[9] Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/276 z 12. decembra 2018 o mobilizácii nástroja flexibility na posilnenie programov kľúčových pre konkurencieschopnosť EÚ a na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevom utečencov a bezpečnostnými hrozbami (Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2019, s. 3).

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia