POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje

3.10.2019 - (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: John Howarth

Postopek : 2019/2039(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0013/2019
Predložena besedila :
A9-0013/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje

(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

 ob upoštevanju Sklepa (EU) 2019/276 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2018 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU ter financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj[1],

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, kot je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018[2],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[5],

 ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2019, ki ga je Komisija sprejela 2. julija 2019 (COM(2019)0610),

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0013/2019),

A. ker sta Evropski parlament in Svet sklenila uporabiti instrument prilagodljivosti v znesku 1.164 milijonov EUR: 179 milijonov EUR v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) za okrepitev ključnih programov konkurenčnosti (Obzorje 2020 in Erasmus+) ter 985,6 milijona EUR v razdelku 3, kot je predlagala Komisija;

B. ker je Komisija v predlogu spremembe proračuna št. 4/2019 predvidela zmanjšanje obveznosti v podrazdelku 1a in razdelku 3, zato v letu 2019 ne bo treba uporabiti toliko sredstev iz instrumenta prilagodljivosti;

C. ker je Komisija zato predlagala ustrezno zmanjšanje zneska, ki bo uporabljen iz instrumenta prilagodljivosti, na 1.090 milijonov EUR, od tega 160 milijonov EUR v podrazdelku 1a in 930 milijonov EUR v razdelku 3;

D. ker predlagani sklep o uporabi sredstev spreminja Sklep (EU) 2019/276 z dne 12. decembra 2018[6];

 

E. ker so predlagane prilagoditve zaradi stališča Parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2019 postale brezpredmetne;

1. zavrne predlog Komisije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[7] in zlasti točke 12,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Instrument prilagodljivosti je namenjen financiranju jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče pokriti v okviru zgornjih meja, določenih za enega ali več drugih razdelkov.

(2) Letna zgornja meja za instrument prilagodljivosti, ki znaša 600.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[8], se po potrebi v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena poveča za zapadle zneske, ki so na voljo.


(3) Evropski parlament in Svet sta 12. decembra 2018 sprejela Sklep (EU) 2019/276[9] o uporabi instrumenta prilagodljivosti za proračunsko leto 2019 nad zgornjo mejo podrazdelka 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta), in sicer za znesek 178.715.475 EUR za ključne programe konkurenčnosti, ter nad zgornjo mejo razdelka 3 (Varnost in državljanstvo), in sicer za znesek 985.629.138 EUR za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti.

(4) Predlog spremembe proračuna št. 4/2019 predvideva zmanjšanje obveznosti v podrazdelku 1a in razdelku 3, zato ne bo treba uporabiti tako visokega zneska iz instrumenta prilagodljivosti. Zneske sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti v letu 2019 v skladu s Sklepom (EU) 2019/276, je treba torej ustrezno prilagoditi. Prilagoditi je treba tudi pričakovano porazdelitev plačil.

(5) Sklep (EU) 2019/276 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 1 Sklepa (EU) 2019/276 se spremeni:

(1) prvi pododstavek odstavka 1 se spremeni:

(a) znesek „178 715 475 EUR“ se nadomesti z zneskom „160 195 475 EUR“;

(b) znesek „985 629 138 EUR“ se nadomesti z zneskom „930 188 138 EUR“;


(2) v prvem pododstavku odstavka 2 se točke (a) do (e) nadomestijo z naslednjim:

„ (a) 511 468 976 EUR v letu 2019;

(b) 242 308 256 EUR v letu 2020;

(c) 126 300 853 EUR v letu 2021;

(d) 131 990 641 EUR v letu 2022;

(e) 78 314 887 EUR v letu 2023“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V […],

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

 

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

1.10.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Pierre Larrouturou, Rupert Lowe, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Dinesh Dhamija, Henrike Hahn, Eva Kaili

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Sara Cerdas

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Dinesh Dhamija, Valerie Hayer, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Sara Cerdas, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Eva Kaili, Pierre Larrouturou, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Henrike Hahn

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Rupert Lowe, Henrik Overgaard Nielsen

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov