ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

4.10.2019 - (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Chris Davies
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2019/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0014/2019
Předložené texty :
A9-0014/2019
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0398),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0110/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0014/2019),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Počínaje dnem vystoupení se Spojené království stane třetí zemí; jeho teritoriální vody a vody jeho výlučné ekonomické zóny již nebudou součástí vod Unie.

V případě neexistence dohody o vystoupení (a do té doby, než bude vyjednána jakákoli budoucí dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím týkající se rybolovu) ztratí rybářská plavidla Unie přístupová práva k rybolovu ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Spojeného království. Počínaje prvním dnem brexitu bez dohody nebudou mít ze stejného důvodu britská rybářská plavidla přístup do vod EU.

Neexistence společných ujednání nebrání nicméně Spojenému království a Unii v tom, aby umožnily druhé straně individuální přístup do svých vod a aby za tímto účelem vydávaly plavidlům druhé strany oprávnění k rybolovu. Ačkoli by bylo nutné získat povolení k rybolovu ze strany Spojeného království – nově „třetí země“ – veškerá plavidla EU by musela rovněž především získat souběžné povolení od orgánů daného členského státu vlajky, a to v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva (nařízení o nástroji pro malé a střední podniky).

EU může na základě vzájemnosti povolit jednotlivým zahraničním plavidlům lovit ve svých vodách za podmínek stanovených v tomto nařízení.

V rámci nouzových opatření pro případ, že proběhne brexit bez dohody, přijaly Evropský parlament a Rada v březnu 2019 nařízení (EU) 2019/498, kterým se mění nařízení o nástroji pro malé a střední podniky. Cílem těchto změn bylo zejména zavedení zjednodušených a rychlejších postupů udělování uvedených povolení pro plavidla EU vplouvající do vod Spojeného království, jakož i pro plavidla Spojeného království, která chtějí provozovat rybolov ve vodách EU, v případě, že přístupová práva do vod na základě vzájemnosti budou potvrzena. Rovněž je zde upravena možnost navázat na praxi výměny kvót se Spojeným královstvím, jako je tomu v současnosti, dokud je Spojené království členem Unie. Tato nouzová opatření stanovená v nařízení (EU) 2019/498 z března 2019 skončí ke dni 31. prosince 2019.

Cíl legislativního návrhu

Návrh nařízení (COM (2019/398) předložený Komisí dne 4. září 2019 má za cíl prodloužit na rok 2020 použití nouzových opatření ve vztahu k nařízení o nástroji pro malé a střední podniky, jež byla přijata v březnu 2019 podle nařízení (EU) 2019/498. Vydání vzájemných přístupových práv vyžaduje, aby rybolovné činnosti byly udržitelné v souladu s cíli společné rybářské politiky (SRP).

Postoj Výboru pro rybolov, který předložil předseda

Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně náležitého vystoupení Spojeného království z EU zůstává tento dočasný rámec, jenž byl stanoven pro rok 2019, i nadále nezbytný pro rok 2020.

Po první diskusi o tomto legislativním návrhu ve Výboru pro rybolov dne 24. září se výbor (s námitkou dvou členů) dne 2. října dohodl, že tento návrh bude schválen beze změn zjednodušeným postupem podle čl. 52 odst. 1.

Zpravodaj proto v rámci své funkce předsedy Výboru pro rybolov doporučuje Parlamentu, aby tento návrh beze změn schválil.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Povolení k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybářské operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Referenční údaje

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Datum předložení EP

5.9.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

PECH

16.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.10.2019

Projednání ve výboru

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Datum přijetí

2.10.2019

 

 

 

Datum předložení

4.10.2019

 

 

Poslední aktualizace: 16. října 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí