Procedure : 2019/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0014/2019

Indgivne tekster :

A9-0014/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/10/2019 - 8.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 53k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Chris Davies</Depute>

 (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0398),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0110/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0014/2019),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Fra udtrædelsesdatoen vil Det Forenede Kongerige være et tredjeland. Dets territorialfarvande og dets eksklusive økonomiske zone vil ikke længere være en del af Unionens farvande.

Hvis der ikke indgås en udtrædelsesaftale (og i afventning af en eventuel fremtidig aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om fiskeri), mister EU-fiskerfartøjer deres fiskerirettigheder i farvande, der hører under Det Forenede Kongeriges suverænitet eller jurisdiktion. På samme måde vil de britiske fiskerfartøjer ikke længere have adgang til EU's farvande fra første dag efter et brexit uden aftale.

Manglen på en fælles ordning forhindrer som sådan ikke Det Forenede Kongerige og Unionen i at give individuel adgang til hinandens farvande og udstede fiskeritilladelser til den anden parts fartøjer med henblik herpå. Uanset at der er behov for en fiskeritilladelse fra Det Forenede Kongerige — nyligt et "tredjeland" — skal EU-fartøjer også have en parallel tilladelse fra myndighederne i deres flagmedlemsstat i overensstemmelse med de betingelser og procedurer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder. EU kan på grundlag af gensidighed give individuelle udenlandske fartøjer tilladelse til at fiske i EU-farvande efter de betingelser, der også er fastsat i denne forordning.

Som en del af beredskabsforanstaltningerne til forberedelse af et brexit uden aftale vedtog Europa-Parlamentet og Rådet i marts 2019 forordning (EU) 2019/498 om ændring af forordningen om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder. Disse ændringer havde navnlig til formål at indføre forenklede procedurer og en hurtigere forvaltning af sådanne tilladelser for EU-fartøjer, der sejler ind i Det Forenede Kongeriges farvande, og for britiske fartøjer, der ønsker at fiske i EU-farvande — hvis de gensidige adgangsrettigheder altså bekræftes. Ændringerne omhandler også mulighed for at udveksle kvoter med Det Forenede Kongerige, som det sker nu og for så vidt, som Det Forenede Kongerige er medlem af Unionen. Disse beredskabsforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EU) 2019/498 fra marts 2019, udløber den 31. december 2019.

Formålet med lovforslaget

Forslaget til forordning (2019/398), som Kommissionen foreslog den 4. september 2019, har til formål at forlænge anvendelsen af de beredskabsforanstaltninger, der blev vedtaget i marts 2019 vedrørende forordning (EU) 2019/498 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder, til 2020. Hvad angår gensidige adgangsrettigheder kræves det, at fiskeriaktiviteterne er bæredygtige, jf. den fælles fiskeripolitiks målsætninger.

Den holdning, som formanden for Fiskeriudvalget indtager

I lyset af den fortsatte usikkerhed omkring Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af EU er en sådan midlertidig ramme, der blev fastlagt for 2019, også nødvendig for 2020.

Efter en første drøftelse af dette lovgivningsforslag i Fiskeriudvalget den 24. september vedtog udvalget (med indsigelse fra to medlemmer) den 2. oktober, at dette forslag blev godkendt uden ændringer efter en forenklet procedure i henhold til artikel 52 (1).

Ordføreren, der handler i denne egenskab af formand for Fiskeriudvalget, henstiller derfor til Parlamentet at godkende dette forslag uden ændringer.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

Referencer

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Dato for høring af EP

5.9.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

16.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.10.2019

Behandling i udvalg

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Dato for vedtagelse

2.10.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

4.10.2019

 

 

Seneste opdatering: 11. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik