Menetlus : 2019/0187(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0014/2019

Esitatud tekstid :

A9-0014/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 53k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Kalanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes

(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0398),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0110/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0014/2019),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 


 

SELETUSKIRI

Taustteave

Ühendkuningriik on alates Euroopa Liidust väljaastumise kuupäevast liidu suhtes kolmas riik, mille territoriaalveed ja mille majandusvööndisse kuuluvad territoriaalveed ei ole enam liidu vete osa.

Kui väljaastumislepingut ei sõlmita (ning enne liidu ja Ühendkuningriigi vahelise võimaliku kalanduslepingu sõlmimist), kaotavad Euroopa Liidu kalalaevad kalapüügiõiguse Ühendkuningriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes. Juhul, kui Ühendkuningriik lahkub liidust kokkuleppeta, ei ole tema kalalaevadel järgmisest päevast alates omakorda õigust püüda kala liidu vetes.

Ühise korra puudumine iseenesest ei takista Ühendkuningriiki ja liitu võimaldamast üksikjuhtudel pääsu üksteise vetele ja selleks teise poole laevadele kalapüügilube väljastamast. Lisaks Ühendkuningriigilt – tulevaselt „kolmandalt riigilt“ – kalapüügiloa saamisele peaks iga ELi laev vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/2403 (milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist) sätestatud tingimustele ja menetlustele taotlema loa ka selle liikmesriigi ametivõimudelt, mille lipu all ta seilab. EL võib vastastikkuse alusel lubada üksikutel väliskalalaevadel ELi vetes kala püüda tingimustel, mis on samuti sätestatud selles määruses.

Osana eriolukorra meetmetest, millega valmistutakse Ühendkuningriigi kokkuleppeta lahkumiseks, võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 2019. aasta märtsis vastu määruse (EL) nr 2019/498, millega muudetakse välispüügilaevastike jätkusuutliku majandamise määrust. Muudatuste eesmärk on eelkõige lihtsustada menetlusi ja kiirendada asjaajamist lubade andmiseks ELi laevadele, mis sisenevad Ühendkuningriigi vetesse, nagu ka ELi vetes kala püüda soovivatele Ühendkuningriigi laevadele – juhul kui vastastikused vetele pääsu õigused kinnitatakse. Nendega nähakse ette ka võimalus jätkata Ühendkuningriigiga kvootide vahetamist, nagu seda tehakse praegu, seni kuni Ühendkuningriik on liidu liikmesriik. 9. märtsi 2019. aasta määrusega (EL) 2019/498 ette nähtud eriolukorra meetmed lõpevad 31. detsembriks 2019.

Seadusandliku ettepaneku eesmärk

Komisjoni poolt 4. septembril 2019 esitatud määruse eelnõu (COM (2019/398) eesmärk on pikendada 2019. aasta märtsis määrusega (EL) 2019/498 (millega muudetakse välispüügilaevastike jätkusuutliku majandamise määrust) vastu võetud eriolukorra meetmeid 2020. aastaks. Vastastikuste juurdepääsuõiguste andmise eeltingimus on, et püügitegevus oleks vastavalt ühise kalanduspoliitika eesmärkidele jätkusuutlik.

Kalanduskomisjoni seisukoht, mille on esitanud komisjoni esimees

Pidades silmas jätkuvat ebakindlust seoses Ühendkuningriigi korrakohase väljaastumisega EList, on 2019. aastaks kehtestatud ajutine raamistik vajalik ka 2020. aastaks.

Pärast nimetatud seadusandliku ettepaneku esimest arutelu kalanduskomisjonis, mis toimus 24. septembril, otsustas komisjon 2. oktoobril ettepaneku muudatusteta heaks kiita (kaks komisjoni liiget olid vastu), järgides parlamendi kodukorra artikli 52 lõikes kirjeldatud lihtsustatud menetlust.

Seetõttu soovitab kalanduskomisjoni esimehe ülesannetes esinev raportöör parlamendil ettepaneku muudatusteta heaks kiita.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes

Viited

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.9.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

16.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

2.10.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.10.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

4.10.2019

 

 

Viimane päevakajastamine: 16. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika