Pranešimas - A9-0014/2019Pranešimas
A9-0014/2019

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403

  4.10.2019 - (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)) - ***I

  Žuvininkystės komitetas
  Pranešėjas: Chris Davies
  (Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalis)


  Procedūra : 2019/0187(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0014/2019
  Pateikti tekstai :
  A9-0014/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403

  (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0398),

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0110/2019),

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9–0014/2019),

  1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

  2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

   


  AIŠKINAMOJI DALIS

  Bendroji informacija

  Nuo išstojimo iš Europos Sąjungos dienos Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi; jos teritoriniai vandenys ir jos išskirtinės ekonominės zonos vandenys nebebus Sąjungos vandenų dalis.

  Nesudarius susitarimo dėl išstojimo (ir kol bus sudarytas galimas būsimas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas dėl žvejybos), Sąjungos žvejybos laivai praras savo žvejybos teises vandenyse, į kuriuos Jungtinė Karalystė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai. Lygiai taip pat ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivai nebegalės patekti į ES vandenis nuo pirmosios išstojimo be susitarimo dienos.

  Tačiau net ir neturėdamos jokio bendro susitarimo Jungtinė Karalystė ir Sąjunga galės viena kitai suteikti individualią prieigą prie savo vandenų ir tuo tikslu išduoti žvejybos leidimus kitos šalies laivams. Nepaisant to, kad reikės gauti Jungtinės Karalystės (nuo šiol „trečiosios šalies“) žvejybos leidimą, visi ES laivai taip pat privalės visų pirma gauti savo vėliavos valstybės narės valdžios institucijų išduotą lygiagretų leidimą, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo nustatytas sąlygas ir procedūras. Vadovaudamasi abipusiškumo principu, ES gali leisti atskiriems užsienio laivams žvejoti ES vandenyse laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų.

  Kaip vieną iš nenumatytų atvejų priemonių siekiant pasirengti „Brexit‘ui“ be susitarimo, 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/498, iš dalies keičiantį reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo. Tais pakeitimais visų pirma buvo siekiama nustatyti supaprastintas procedūras ir sparčiau administruoti tokių leidimų išdavimą ES laivams, įplaukiantiems į Jungtinės Karalystės vandenis, ir Jungtinės Karalystės laivams, norintiems žvejoti ES vandenyse, – tuo atveju, jei bus patvirtintos abipusės prieigos prie vandenų teisės. Pakeitimais taip pat numatyta galimybė pratęsti kvotų mainų su Jungtine Karalyste praktiką, kuri taikoma šiuo metu, kol Jungtinė Karalystė yra Sąjungos narė. Šios 2019 m. kovo mėn. Reglamente (ES) 2019/498 nustatytos nenumatytų atvejų priemonės bus taikomos iki 2019 m. gruodžio 31 d.

  Pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tikslas

  2019 m. rugsėjo 4 d. Komisijos pasiūlytu reglamento projektu (COM(2019/398) siekiama pratęsti nenumatytų atvejų priemonių, susijusių su 2019 m. kovo mėn. priimtu Reglamentu dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, taikymą 2020 metams. Suteikiant abipuses prieigos teises reikalaujama, kad žvejybos veikla būtų vykdoma tvariai, vadovaujantis bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslais.

  Pirmininko pateikta Žuvininkystės komiteto pozicija

  Atsižvelgiant į tebetvyrantį netikrumą dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, tokia 2019 m. nustatyta laikinoji sistema bus reikalinga ir 2020 m.

  Po pirmojo šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto aptarimo Žuvininkystės komitete rugsėjo 24 d., komitetas spalio 2 d. pritarė (dviem Parlamento nariams pareiškus prieštaravimą), kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas be pakeitimų pagal supaprastintą procedūrą, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalimi.

  Todėl pranešėjas, kaip Žuvininkystės komiteto pirmininkas, rekomenduoja Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui be pakeitimų.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

  Nuorodos

  COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  5.9.2019

   

   

   

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  PECH

  16.9.2019

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Chris Davies

  2.10.2019

   

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  2.10.2019

  Svarstymas komitete

  24.9.2019

  2.10.2019

   

   

  Priėmimo data

  2.10.2019

   

   

   

  Pateikimo data

  4.10.2019

   

   

  Atnaujinta: 2019 m. spalio 16 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika