Procedură : 2019/0187(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0014/2019

Texte depuse :

A9-0014/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/10/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 53k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Comisia pentru pescuit</Commission>

Raportor: <Depute>Chris Davies</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0398),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0110/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0014/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

De la data retragerii sale din Uniunea Europeană, Regatul Unit va avea statutul de țară terță; apele sale teritoriale și cele din zona sa economică exclusivă nu vor mai face parte din apele Uniunii.

În absența unui acord de retragere (și în așteptarea eventualelor viitoare acorduri între Uniune și Regatul Unit cu privire la pescuit), navele de pescuit ale Uniunii își vor pierde drepturile de acces la zonele de pescuit din apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Regatului Unit. În mod similar, navele de pescuit britanice nu vor mai avea acces la apele Uniunii începând din prima zi a unui Brexit fără acord.

Lipsa unui acord comun nu împiedică Regatul Unit și Uniunea ca atare să își acorde reciproc acces la apele celeilalte părți și să elibereze autorizații de pescuit navelor celeilalte părți în acest scop. Fără a aduce atingere necesității de a primi o autorizație de pescuit din partea Regatului Unit, care va deveni în curând o „țară terță”, orice navă a Uniunii va avea, de asemenea, obligația specifică de a obține o autorizație paralelă din partea autorităților statului membru de pavilion al acesteia, în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (Regulamentul SMEFF). Pe bază de reciprocitate, Uniunea poate autoriza nave străine specifice să pescuiască în apele Uniunii, în conformitate cu condițiile stabilite, de asemenea, în acest regulament.

Ca parte a măsurilor de contingență în vederea pregătirii pentru un Brexit fără acord, Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în martie 2019, Regulamentul (UE) 2019/498 de modificare a Regulamentului SMEFF. Aceste modificări au vizat, în special, stabilirea unor proceduri simplificate și gestionarea mai rapidă a acestor autorizații pentru navele Uniunii care intră în apele Regatului Unit și pentru navele din Regatul Unit care doresc să pescuiască în apele Uniunii - în cazul în care se confirmă drepturi de acces reciproc la ape. Ele prevăd, de asemenea, posibilitatea de a continua practica actuală a schimbului de cote cu Regatul Unit, schimb care va continua să existe atâta timp cât Regatul Unit continuă să fie un stat membru al Uniunii. Aceste măsuri de contingență prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/498 din martie 2019 urmează să se încheie la 31 decembrie 2019.

Obiectul propunerii legislative

Proiectul de regulament (COM(2019)0398), propus de Comisie la 4 septembrie 2019, vizează extinderea pentru 2020 a aplicării măsurilor de contingență ce privesc Regulamentul SMEFF adoptate în martie 2019 în cadrul Regulamentului (UE) 2019/498. Instituirea unor drepturi de acces reciproc impune ca activitățile de pescuit să fie sustenabile în conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Poziția Comisiei pentru pescuit, astfel cum a fost transmisă de președinte

Având în vedere faptul că persistă incertitudinile legate de o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune, un astfel de cadru temporar stabilit pentru 2019 este în continuare necesar pentru anul 2020.

În urma unei prime discuții la 24 septembrie cu privire la această propunere legislativă în cadrul Comisiei pentru pescuit, comisia a convenit (doi membri exprimându-și obiecțiile) la 2 octombrie ca propunerea să fie aprobată fără amendamente, urmând o procedură simplificată în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, raportorul, acționând în calitate de președinte al Comisiei pentru pescuit, recomandă Parlamentului să aprobe această propunere fără amendamente.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

Referințe

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Data prezentării la PE

5.9.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

PECH

16.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.10.2019

Examinare în comisie

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Data adoptării

2.10.2019

 

 

 

Data depunerii

4.10.2019

 

 

Ultima actualizare: 16 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate