Postup : 2019/0187(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0014/2019

Predkladané texty :

A9-0014/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/10/2019 - 8.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 53k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pre rybárstvo</Commission>

Spravodajca: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0398),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0110/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0014/2019),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Spojené kráľovstvo bude od dňa vystúpenia z Únie treťou krajinou. Jeho teritoriálne vody a vody jeho výhradnej hospodárskej zóny už nebudú súčasťou vôd Únie.

Ak nebude schválená dohoda o vystúpení (a kým nebude uzavretá prípadná budúca dohoda medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom o rybárstve), rybárske plavidlá Únie stratia prístupové práva do vôd, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Spojeného kráľovstva. Podobne ani britské rybárske plavidlá už od prvého dňa po brexite bez dohody nebudú mať prístup do vôd EÚ.

Neexistencia spoločnej dohody ako taká nebráni Spojenému kráľovstvu a Únii v tom, aby si navzájom udelili prístup do svojich vôd a na tento účel vydali oprávnenia na rybolov plavidlám druhej strany. Okrem toho, že Spojené kráľovstvo ako nová „tretia krajina“ by musela udeliť všetkým plavidlám EÚ oprávnenie na rybolov, tieto plavidlá by zároveň museli získať aj paralelné povolenie orgánov svojho vlajkového členského štátu v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2017/2403 Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl (nariadenie o URVRF). EÚ môže na základe reciprocity oprávniť jednotlivé cudzie plavidlá na rybolov vo vodách EÚ podľa podmienok stanovených v tomto nariadení.

Európsky parlament a Rada prijali v marci 2019 ako súčasť krízových opatrení na prípravu na brexit bez dohody nariadenie (EÚ) 2019/498, ktorým sa mení nariadenie o URVRF. Cieľom zmien bolo najmä zaviesť zjednodušené postupy a zrýchliť udeľovanie takýchto povolení pre plavidlá EÚ, ktoré vstupujú do vôd Spojeného kráľovstva, a pre plavidlá Spojeného kráľovstva, ktoré chcú loviť vo vodách EÚ, v prípade, že budú potvrdené recipročné prístupové práva do vôd. Nové ustanovenia zároveň umožňujú pokračovať v uplatňovaní výmeny kvót so Spojeným kráľovstvom, ako je to v súčasnosti, kým je Spojené kráľovstvo členom Únie. Platnosť týchto krízových opatrení stanovených v nariadení (EÚ) 2019/498 z marca 2019 sa končí 31. decembra 2019.

Cieľ legislatívneho návrhu

Cieľom návrhu nariadenia (COM(2019)398)), ktorý Komisia predložila 4. septembra 2019, je predĺžiť na rok 2020 uplatňovanie krízových opatrení vzťahujúcich sa na nariadenie o URVRF a prijatých v marci 2019 nariadením (EÚ) 2019/498. Udeľovanie vzájomných prístupových práv si vyžaduje, aby boli rybolovné činnosti udržateľné v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky (SRP).

Pozícia Výboru pre rybárstvo, ktorú predstavil predseda

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu týkajúcu sa riadneho vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ je dočasný rámec stanovený na rok 2019 potrebný aj v roku 2020.

Po prvej diskusii o tomto legislatívnom návrhu vo Výbore pre rybárstvo 24. septembra výbor 2. októbra rozhodol (proti boli dvaja členovia), že tento návrh schváli bez pozmeňujúcich návrhov zjednodušeným postupom podľa článku 52 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Spravodajca v rámci svojej funkcie predsedu Výboru pre rybárstvo preto odporúča Parlamentu, aby tento návrh schválil bez pozmeňujúcich návrhov.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

Referenčné čísla

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Dátum predloženia v EP

5.9.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

16.9.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

2.10.2019

Prerokovanie vo výbore

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Dátum prijatia

2.10.2019

 

 

 

Dátum predloženia

4.10.2019

 

 

Posledná úprava: 16. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia