POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

4.10.2019 - (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Chris Davies
(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)


Postopek : 2019/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0014/2019
Predložena besedila :
A9-0014/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0398),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0110/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0014/2019),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 


 

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Od datuma izstopa bo Združeno kraljestvo tretja država, zato njegove teritorialne vode in izključna ekonomska cona ne bodo več del voda Unije.

Če ne bo sklenjen sporazum o izstopu (in v pričakovanju morebitnega prihodnjega sporazuma med Unijo in Združenim kraljestvom na področju ribištva), bodo ribiška plovila Unije izgubila pravico do ribolova v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Združenega kraljestva. Enako bo veljalo za britanska ribiška plovila, ki od dne izstopa brez dogovora ne bodo imela več dostopa do voda EU.

A odsotnost dogovora med Združenim kraljestvom in Unijo še ne pomeni, da ni možnosti za posamezni dogovor o dostopu do medsebojnih voda in izdajo ribolovnih dovoljenj za plovila druge strani. Kljub temu, da bodo morala vsa plovila EU dobiti ribolovno dovoljenje Združenega kraljestva, ki bo postalo tretja država, bodo morala hkrati v skladu s pogoji in postopki iz Uredbe (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot (uredba SMEFF) dobiti dovoljenje tudi od svoje države zastave. EU lahko na podlagi vzajemnosti posameznim tujim plovilom dovoli ribolov v svojih vodah pod pogoji, ki so prav tako določeni v tej uredbi.

Evropski parlament in Svet sta v okviru ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih kot pripravo na morebitni izstop Združenega kraljestva brez dogovora marca 2019 sprejela Uredbo (EU) 2019/498 o spremembi uredbe SMEFF. Namen teh sprememb je zlasti vzpostaviti poenostavljene postopke za hitrejše upravljanje tovrstnih dovoljenj za plovila EU, ki vstopajo v vode Združenega kraljestva, in plovila Združenega kraljestva, ki želijo ribariti v vodah EU, če bi bilo treba potrditi vzajemno pravico za dostop do voda. Prav tako dajejo možnost nadaljnje izmenjave kvot z Združenim kraljestvom, kot to velja zdaj, ko je Združeno kraljestvo država članica Unije. Ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih iz Uredbe (EU) 2019/498 iz marca 2019 bi prenehali veljati 31. decembra 2019.

Namen zakonodajnega predloga

Namen osnutka uredbe (COM(2019/398), ki jo je Komisija predlagala 4. septembra 2019, je, da se uporaba ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih iz uredbe SMEFF, ki je bila sprejeta marca 2019 v skladu z Uredbo (EU) 2019/498, razširi na leto 2020. Za odobritev vzajemne pravice do dostopa morajo biti ribolovne dejavnosti trajnostne v skladu s cilji skupne ribiške politike (SRP).

Stališče Odbora za ribištvo, kot ga je predstavil predsednik

Zaradi stalne negotovosti glede urejenega izstopa Združenega kraljestva iz EU je za leto 2020 potreben enak začasni okvir, kot je določen za leto 2019.

Po prvi razpravi o tem zakonodajnem predlogu v Odboru za ribištvo 24. septembra se je odbor (z ugovorom dveh poslancev) 2. oktobra strinjal, da se ta predlog odobri brez sprememb po poenostavljenem postopku iz člena 52(1).

Poročevalec v funkciji predsednika Odbora za ribištvo Parlamentu priporoča, naj ta predlog odobri brez sprememb.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dovoljenja za ribolov za plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

Referenčni dokumenti

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Datum predložitve EP

5.9.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

16.9.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

2.10.2019

Obravnava v odboru

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Datum sprejetja

2.10.2019

 

 

 

Datum predložitve

4.10.2019

 

 

Zadnja posodobitev: 10. oktober 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov