Postup : 2019/0180(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0015/2019

Předložené texty :

A9-0015/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2019 - 8.1

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0034

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 59k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) </Titre>

<DocRef>(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro zaměstnanost a sociální věci</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 DOPIS Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0397),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 třetí odstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0109/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

 po konzultaci s Výborem regionů,

 s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 2. října 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0015/2019),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 


 

 

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie zajistily flexibilní uplatňování čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020), zejména pokud jde o případy kolektivních žádostí týkajících se malých a středních podniků působících v jednom či více odvětvích.

 


 

DOPIS Rozpočtového výboru

Lucia Ďuriš Nicholsonová, předsedkyně

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

BRUSEL

Věc: <Titre>Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)</Titre> <DocRef>(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>

Vážená paní předsedkyně,

návrh Komise na změnu nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl postoupen Rozpočtovému výboru k vyjádření stanoviska. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci na počátku října 2019.

 

Tento návrh tvoří součást příprav Unie a jejího plánu alternativních opatření ke zmírnění nejzávažnějších obtíží, které mohou být způsobeny vystoupením Spojeného království z Unie bez dohody. Pomocí navrhovaných změn se jasně stanoví, že propouštění pracovníků v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody spadá do oblasti působnosti EFG. Smyslem návrhu Komise je vyslat politický signál, že EFG by mohl účinně reagovat na situaci poskytnutím pomoci pracovníkům propuštěným v oblastech, odvětvích, na územích nebo trzích práce, které v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody utrpí vážné hospodářské otřesy. Tento návrh nemění maximální roční částku EFG.

 

Chtěl bych zdůraznit, že předložený návrh jasně potvrzuje dlouhodobé přesvědčení Parlamentu, že současný rozpočtový rámec nezajišťuje dostatečnou míru flexibility, kterou potřebujeme.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámil, že výbor souhlasí se změnou nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci v podobě, v jaké ji předložila Komise.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Johan Van Overtveldt

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

Referenční údaje

COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)

Datum předložení EP

5.9.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

EMPL

16.9.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Vilija Blinkevičiūtė

3.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

24.9.2019

 

 

 

Datum přijetí

2.10.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Andrea Caroppo, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Bill Newton Dunn, Anna Zalewska

Datum předložení

4.10.2019

 


 

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

GUE/NGL

Özlem Demirel, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Andrea Caroppo, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Chiara Gemma, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

Matthew Patten

RENEW

Abir Al-Sahlani

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 16. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí