Nós Imeachta : 2019/0180(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0015/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0015/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 22/10/2019 - 8.1

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0034

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 70k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0397 – C9‑0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

EARRÁIDÍ/AGUISÍNÍ
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 LITIR ÓN gCOISTE UM BUISÉID
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020)

(COM(2019)0397 – C9‑0109/2019 – 2019/0180(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2019)0397),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 175, an tríú mír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑0109/2019),

 ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle ina litir an 2 Deireadh Fómhair 2019, go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don litir ón gCoiste um Buiséid,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A9-0015/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón gCoimisiúin;

2. ag formheas a ráitis atá i gceangal leis an rún seo;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má bhíonn sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 


 

 

RÁITEAS Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

 

Iarrann Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar cur i bhfeidhm solúbtha Airteagal 4(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020), i gcás tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, go háirithe maidir le comhiarratais a mbeidh FBManna páirteach iontu i gcásanna aonair nó i gcásanna ilearnálacha.

 


 

 

LITIR ÓN gCOISTE UM BUISÉID

Bn. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cathaoirleach

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

AN BHRUISÉIL

Ábhar: <Titre>Tuairim maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020)</Titre> <DocRef>(COM(2019)0397 – C9‑0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>

A Chathaoirligh, a chara,

Tá togra ón gCoimisiún lena leasaítear an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú, tarchurtha chuig an gCoiste um Buiséid chun tuairim a fháil uaidh ina leith. Tuigim go bhfuil sé beartaithe tuarascáil air sin a ghlacadh sa Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta go luath i mí Dheireadh Fómhair 2019.

 

Tá an togra sin mar chuid de phlean ullmhachta agus teagmhasach an Aontais maolú a dhéanamh ar an suaitheadh is suntasaí a thiocfaidh as tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas gan comhaontú um tharraingt siar. Sonrófar sna hathruithe atá beartaithe go dtiocfaidh na hiomarcaíochtaí de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas gan comhaontú um tharraingt siar faoi raon feidhme CED. Tá sé mar aidhm leis an togra ón gCoimisiún, comhartha polaitiúil a thabhairt go bhféadfadh CED freagairt éifeachtach a thabhairt trí chúnamh a chur ar fáil d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht i limistéir, earnálacha, críocha nó margaí saothair a bheidh thíos le mórshuaitheadh eacnamaíoch mar gheall ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas gan comhaontú um tharraingt siar. Ní dhéantar aon mhodhnú ar uasmhéid bliantúil CED leis an togra.

 

Is mian liom a chur in iúl go ndearbhaítear go soiléir sa togra reatha, tuairim dhaingean sheanbhunaithe na Parlaiminte, nach ndéantar an méid solúbthachta atá de dhíth orainn a sholáthar sa chreat buiséadach reatha.

Rinne comhordaitheoirí an Choiste measúnú ar an togra sin, agus d’iarr siad orm scríobh chugat lena chur in iúl duit go bhfuil an Coiste seo i bhfabhar leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú arna mholadh ag an gCoimisiún.

 

Is mise, le meas,

 

 

Johan Van Overtveldt


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020)

Tagairtí

COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)

Dáta a thíolactha don Pharlaimint

5.9.2019

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

EMPL

16.9.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Vilija Blinkevičiūtė

3.9.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

24.9.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

2.10.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

53

0

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Brando Benifei, Andrea Caroppo, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Bill Newton Dunn, Anna Zalewska

Dáta don chur síos

4.10.2019

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

53

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

GUE/NGL

Özlem Demirel, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Andrea Caroppo, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Chiara Gemma, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

Matthew Patten

RENEW

Abir Al-Sahlani

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 15 Deireadh Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais