Eljárás : 2019/0180(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0015/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0015/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2019 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0034

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 59k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Foglalkoztatási és Szociális Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
 A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0397),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0109/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

 a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

 tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. október 2-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság levelére,

 tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0015/2019),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

 

Az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése esetén biztosítsák az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének rugalmas alkalmazását, különös tekintettel a kkv-kat érintő kollektív kérelmekre egy vagy több ágazatot érintő esetekben.

 


 

A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Lucia Ďuriš Nicholsonová, elnök

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: <Titre>Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre> <DocRef>(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) módosításáról szóló bizottsági javaslatot véleményezésre a Költségvetési Bizottság elé terjesztették. Úgy tudom, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2019. október elején jelentést fog erről elfogadni.

 

Ez a javaslat azon uniós felkészültségi és vészhelyzeti terv részét képezi, amelynek célja, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélkül való kilépése által okozott legsúlyosabb zavarokat enyhítse. A javasolt módosítások pontosítják, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélkül való kilépése az EGAA hatálya alá tartozik. A Bizottság javaslata politikai jelzésül szolgál arra, hogy az EGAA hatékonyan tudna reagálni azzal, hogy támogatást nyújt az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélkül való kilépése miatt komoly gazdasági zavarok által sújtott területeken, ágazatokban, térségekben vagy munkaerőpiacokon elbocsátott munkavállalóknak. A javaslat nem módosítja az EGAA-támogatás maximális éves összegét.

 

Szeretném hangsúlyozni, hogy e javaslat egyértelműen megerősíti a Parlament régóta fennálló meggyőződését, miszerint a jelenlegi költségvetési keret nem biztosítja a szükséges rugalmasságot.

A bizottság koordinátorai megvizsgálták a javaslatot és felkértek, hogy írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság támogatja az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló 1309/2013/EU rendeletnek a Bizottság által javasoltak szerinti módosítását.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Johan Van Overtveldt

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

5.9.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

16.9.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Vilija Blinkevičiūtė

3.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.10.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Andrea Caroppo, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Bill Newton Dunn, Anna Zalewska

Benyújtás dátuma

4.10.2019

 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

53

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

GUE/NGL

Özlem Demirel, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Andrea Caroppo, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Chiara Gemma, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

Matthew Patten

RENEW

Abir Al-Sahlani

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. október 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat