Procedură : 2019/0180(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0015/2019

Texte depuse :

A9-0015/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/10/2019 - 8.1

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0034

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 70k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0397 – C9‑0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale</Commission>

Raportoare: <Depute>Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
 SCRISOAREA Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

(COM(2019)0397 – C9‑0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0397),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0109/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 după consultarea Comitetului Economic și Social European,

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 2 octombrie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete,

 având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0015/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


 

 

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

 

Parlamentul European invită Comisia și statele membre să asigure o aplicare flexibilă a articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) în cazul retragerii Regatului Unit din Uniune, în special în ceea ce privește cererile colective care implică IMM-uri în cazuri individuale sau multisectoriale.

 


 

 

SCRISOAREA Comisiei pentru bugete

În atenția dnei Lucia Ďuriš Nicholsonová, președintă

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)</Titre> <DocRef>(COM(2019)0397 – C9‑0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>

Doamnă Președintă,

O propunere a Comisiei de modificare a Fondului european de ajustare la globalizare a fost prezentată în vederea emiterii unui aviz al Comisiei pentru bugete. Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale la începutul lunii octombrie 2019.

 

Prezenta propunere face parte din planul de pregătire și de contingență al Uniunii, care are drept scop atenuarea perturbărilor celor mai semnificative cauzate de retragerea Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. Modificările propuse vor preciza că intră în domeniul de aplicare al FEG concedierile provocate de retragerea Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. Propunerea Comisiei are intenția de a da un semnal care să arate că FEG ar putea răspunde în mod eficace, oferind asistență lucrătorilor concediați în zone, sectoare, teritorii sau piețe ale forței de muncă care sunt afectate de perturbări economice grave ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. Propunerea nu modifică suma anuală maximă prevăzută pentru FEG.

 

Doresc să subliniez faptul că prezenta propunere confirmă în mod clar convingerea Parlamentului potrivit căreia actualul cadru bugetar nu oferă gradul de flexibilitate de care avem nevoie.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că această comisie este în favoarea modificării Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare, astfel cum a fost propusă de Comisie.

 

 

Cu stimă,

 

 

 

Johan Van Overtveldt


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

Referințe

COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)

Data prezentării la PE

5.9.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

EMPL

16.9.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

 Data anunțului în plen

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Vilija Blinkevičiūtė

3.9.2019

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2019

 

 

 

Data adoptării

2.10.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Brando Benifei, Andrea Caroppo, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Bill Newton Dunn, Anna Zalewska

Data depunerii

4.10.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

GUE/NGL

Özlem Demirel, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Andrea Caroppo, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Chiara Gemma, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

Matthew Patten

RENEW

Abir Al-Sahlani

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 15 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate