Postopek : 2019/0180(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0015/2019

Predložena besedila :

A9-0015/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 22/10/2019 - 8.1

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0034

<Date>{03/10/2019}3.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 55k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020)

(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0397),

 ob upoštevanju člena 294(2) in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0109/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

 po posvetovanju z Odborom regij,

 ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 2. oktobra 2019, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju pisma Odbora za proračun,

 ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0015/2019),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

 

Evropski parlament poziva Komisijo in države članice, naj v primeru izstopa Združenega kraljestva iz Unije poskrbijo za prožno uporabo člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020), zlasti v zvezi s kolektivnimi vlogami iz enega ali več sektorjev, pri katerih so udeležena tudi mala in srednja podjetja.

PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

Lucia Ďuriš Nicholsonová

predsednica

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

BRUSELJ

Zadeva: <Titre>Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji</Titre> <DocRef>(2014–2020) (COM(2019)0391 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))</DocRef>

Spoštovana gospa predsednica!

Odbor za proračun je bil zaprošen, da pripravi mnenje o predlogu Komisije o spremembi uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve naj bi poročilo o tem predlogu sprejel na začetku oktobra 2019.

 

Ta predlog je del načrta Unije za pripravljenost in nepredvidljive razmere, katerega namen je ublažiti največje pretrese, do katerih bi lahko prišlo ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu. V skladu s predlaganimi spremembami naj bi odpuščanja, ki bi bila posledica izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu, spadala v področje uporabe ESPG. S predlogom Komisije naj bi bil poslan politični signal, da se lahko ESPG učinkovito odziva z zagotavljanjem pomoči delavcem, ki so postali presežni na območjih, v sektorjih, na ozemljih ali trgih dela, na katerih zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu prihaja do hudih gospodarskih pretresov. Predlog ne spreminja najvišjega letnega zneska ESPG.

 

Želel bi poudariti, da sedanji predlog jasno potrjuje dolgoletno stališče Parlamenta, da sedanji proračunski okvir ne zagotavlja stopnje prožnosti, ki jo potrebujemo.

Koordinatorji odbora so predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor podpira, da se Uredba (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji spremeni, kot je predlagala Komisija.

 

 

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020)

Referenčni dokumenti

COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)

Datum predložitve EP

5.9.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.9.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Vilija Blinkevičiūtė

3.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

24.9.2019

 

 

 

Datum sprejetja

2.10.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Cindy Franssen, Chiara Gemma, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kiburopulos (Stylianos Kympouropoulos), Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos), Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Andrea Caroppo, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Bill Newton Dunn, Anna Zalewska

Datum predložitve

4.10.2019

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

53

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

GUE/NGL

Özlem Demirel, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Andrea Caroppo, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Chiara Gemma, Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos), Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kiburopulos (Stylianos Kympouropoulos), Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

Matthew Patten

RENEW

Abir Al-Sahlani

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 16. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov