ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

15.10.2019 - (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτριες:  Monika Hohlmeier (τμήμα III – Επιτροπή)
 Eider Gardiazabal Rubial (άλλα τμήματα)


Διαδικασία : 2019/2028(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0017/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0017/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3] (ο «κανονισμός για το ΠΔΠ»),

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020, τμήμα III – Επιτροπή[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020[6],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2019 (COM(2019)0400) (στο εξής «ΣΠ»),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της συμφωνίας του Παρισιού, που κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη την πανοραμική επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή» (2017),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους –Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0017/2019),

Τμήμα ΙΙΙ

Γενική επισκόπηση

1. υπενθυμίζει ότι, με το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, το Κοινοβούλιο καθόρισε σαφείς πολιτικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2020, ώστε αυτός να αποτελέσει γέφυρα προς το μέλλον της Ευρώπης και φορέα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· επιβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή του σε τούτες τις προτεραιότητες και καθορίζει τη θέση που ακολουθεί με σκοπό να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους·

2. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του 2020 οφείλει να προετοιμάσει το έδαφος για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και να αποτελέσει μια καλή αφετηρία για τη νέα γενιά προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης· υπενθυμίζει εξάλλου ότι το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ και άρα μια τελευταία ευκαιρία για να προσπαθήσει η Ένωση να υλοποιήσει τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει θέσει για την περίοδο αυτή, όπως η επίτευξη του στόχου της για το κλίμα και η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ καθώς και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να αξιολογεί και να ενσωματώνει τον πλήρη αντίκτυπο των πολιτικών της Ένωσης στην ισότητα των φύλων (συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό), προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και τις ίσες ευκαιρίες·

3. λαμβάνει υπόψη του τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ, βάσει της οποίας προβλέπεται περικοπή 1,51 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής· εκτιμά ότι οι περικοπές του Συμβουλίου αντιβαίνουν πλήρως στις προτεραιότητες της Ένωσης, δεν δικαιολογούνται από άποψη ικανότητας απορρόφησης και επιδιώκουν απλώς να αντιστρέψουν όλες τις ειδικές αυξήσεις που ζήτησε και απέσπασε το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα οικονομικά έτη· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει κατά κανόνα τις πιστώσεις όλων των κονδυλίων που περιέκοψε το Συμβούλιο στα επίπεδα του ΣΠ, για λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες εξίσου, και να λάβει το ΣΠ ως αφετηρία για τη δική του θέση·

4. πιστεύει ακράδαντα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική πρόκληση και να προστατευθεί το περιβάλλον κατά τρόπο που να τονώνει την απασχόληση, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίζει την κοινωνική ευημερία· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες και οι αναδυόμενες τεχνολογίες στην επίτευξη αυτού του στόχου· τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να εμπνεύσει άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο να επενδύσουν περισσότερο σε δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εύγλωττες εκκλήσεις για ανάληψη δράσης που απηύθυναν ηγέτες της Ένωσης στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, καθώς και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πρόσφατα διάφορα κράτη μέλη περί αύξησης των δαπανών σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιώσιμες μεταφορές, καθώς και οι ενεργειακές υποδομές· πιστεύει ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα των κρατών μελών, μεταξύ άλλων όταν αυτά συσκέπτονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

5.  υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση της Ένωσης να επιτύχει τον στόχο να διατίθεται το 20 % των δαπανών της Ένωσης για το κλίμα κατά την περίοδο 2014-2020· σημειώνει ότι το 21,0 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προτείνονται στο ΣΠ για το 2020 σχετίζεται με το κλίμα, και ότι θα πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον άλλα 3,5 δισεκατομμύρια EUR για δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 20 %· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης διαθέτει περιορισμένα μέσα για την αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης, και επισημαίνει τις πολύ υψηλότερες ανάγκες για επενδύσεις στον τομέα αυτό, τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά στα 175 έως 290 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

6.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να προετοιμάσει την Ένωση για έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας στο ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών· ζητεί μια πιο διαφανή, αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, που θα συνάδει με τις διεθνώς καθιερωμένες μεθοδολογίες και θα περιλαμβάνει αναθεωρημένους δείκτες επιδόσεων για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· αναμένει μια συγκεκριμένη πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως περιγράφεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της εκλεγείσας Προέδρου της Επιτροπής· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ισχυρή δέσμευσή του στη μεταρρύθμιση των συστημάτων ιδίων πόρων της Ένωσης, η οποία θα περιλαμβάνει τη θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων, καλύτερα ευθυγραμμισμένων με τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

7. προτείνει ως εκ τούτου, έναν προϋπολογισμό για το 2020 που θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής και θα καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της υφιστάμενης καθυστέρησης σε σχέση με την επίτευξη του στόχου να διατίθεται το 20 % των δαπανών της Ένωσης για το κλίμα κατά την περίοδο 2014-2020· προτείνει να ενισχυθούν σημαντικά, με ποσό που θα υπερβαίνει τα επίπεδα του ΣΠ κατά 2 δισεκατομμύρια EUR και άνω, διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού σε διάφορους τομείς, και κυρίως στον υποτομέα 1α, διότι συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου ως προς τις δαπάνες για το κλίμα· κατευθύνει με προσοχή τις εν λόγω ενισχύσεις προς γραμμές που εμφανίζουν εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης και διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα να απορροφήσουν τις πρόσθετες πιστώσεις το 2020·

8. τονίζει με έμφαση ότι η νεολαία εξακολουθεί να παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· επισημαίνει ότι, παρά τη θετική εξέλιξη της πτώσης των ποσοστών ανεργίας των νέων στην Ένωση, η απουσία προοπτικών για τους νέους αποτελεί από κοινωνική άποψη πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης, με σημαντικές αποκλίσεις ανά κράτος μέλος και περιφέρεια· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) σε επίπεδο υψηλότερο εκείνου που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ άλλων και για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο επόμενο ΠΔΠ·

9. ενισχύει τους χρηματοδοτικούς πόρους για να ανταποκριθεί στη μελλοντική ζήτηση για το Erasmus+, το κατεξοχήν πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη· τονίζει ότι το Erasmus+ είναι ένα βασικό εμβληματικό πρόγραμμα της Ένωσης που είναι ευρέως γνωστό στους πολίτες της και έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει τη δέσμευσή του για τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για το εν λόγω πρόγραμμα στο ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η προπαρασκευαστική ενέργεια DiscoverEU, ενόψει της προγραμματισμένης ένταξής της στο πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως για τους ηλικιωμένους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·

10. προτείνει περαιτέρω στοχευμένες ενισχύσεις και σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού που άπτονται των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, σε τομείς όπως είναι οι ΜΜΕ, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα για τον καρκίνο, η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, τα τελωνεία, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων της αναπτυξιακής και της ανθρωπιστικής βοήθειας·

11. υιοθετεί, κατά κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των αποκεντρωμένων οργανισμών· εκτιμά, συνεπώς, ότι οποιεσδήποτε περικοπές προτείνει το Συμβούλιο θα θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και θα παρακωλύσουν την εκπλήρωση των καθηκόντων τους· προτείνει στοχευμένες αυξήσεις του ύψους των πιστώσεων εκείνων των οργανισμών που καλούνται να αναλάβουν πρόσθετα καθήκοντα ή που αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω των αναδυόμενων προκλήσεων·

12. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για τις ανωτέρω πιεστικές προτεραιότητες, και δεδομένων των ασφυκτικών ή και ανύπαρκτων περιθωρίων σε ορισμένους τομείς για το 2020, πρέπει να κινητοποιηθούν πλήρως ο μηχανισμός ευελιξίας και το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ απαιτείται κινητοποίηση και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, με παράλληλη διατήρηση ενός τμήματός του για τη χρηματοδότηση απρόβλεπτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά το επόμενο έτος· υπενθυμίζει επίσης ότι οι προβλεπόμενες στον κανονισμό για το ΠΔΠ δυνατότητες ευελιξίας θα εκπνεύσουν στο τέλος αυτής της περιόδου·

13.  τονίζει την ανάγκη πλήρους επαναχρησιμοποίησης των αποδεσμευμένων πιστώσεων για την έρευνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο απορρίπτει εκ νέου την εφαρμογή της εν λόγω νομοθετικής διάταξης, που η Επιτροπή πρότεινε να ενεργοποιηθεί εν μέρει στο ΣΠ· δηλώνει την πρόθεσή του να επιμείνει στη θέση του, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του δημοσιονομικού κανονισμού· προτίθεται να επιλύσει το ζήτημα αυτό στη φετινή διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό· προτείνει να επαναχρησιμοποιηθούν πλήρως οι εν λόγω αποδεσμευμένες πιστώσεις για την ενίσχυση των τεσσάρων κονδυλίων του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με το κλίμα·

14. καθορίζει το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του 2020 (σε όλα τα τμήματα) σε 170 971 519 973 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2 699 813 994 EUR σε σύγκριση με το ΣΠ· αποφασίζει εξάλλου τη διάθεση ποσού ύψους 280 700 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων εν συνεχεία των αποδεσμεύσεων που προκύπτουν βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· καθορίζει το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του 2020 (σε όλα τα τμήματα) σε 159 146 168 195 EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» παρέχει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη πράσινης τεχνολογίας και καινοτομίας φιλικής προς το κλίμα και το περιβάλλον, βάζοντας έτσι τα θεμέλια για ένα μέλλον απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία που έχει το πρόγραμμα για άλλους σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής έρευνας, όπως είναι η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η έρευνα για τον καρκίνο· προβαίνει συνεπώς σε σημαντική αύξηση του μεριδίου του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα του ΣΠ κατά 737,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· διαθέτει εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ολόκληρο το ποσό των 280,7 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που είχαν αποδεσμευτεί το 2018 εξαιτίας της μη εκτέλεσης ερευνητικών σχεδίων, για εκείνα τα κονδύλια του προγράμματος «Ορίζων 2020» που έχουν τη στενότερη σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα για το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη δίκαιη γεωγραφική κατανομή των εν λόγω πόρων·

16. είναι πεπεισμένο ότι η καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ένωση και ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη σημαντικότερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα για τον καρκίνο αποτελεί σημαντικό πυλώνα της διαδικασίας αυτής· εγκρίνει, ως εκ τούτου, αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται για την έρευνα για τον καρκίνο στο πλαίσιο των σχετικών κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων 2020» τα οποία παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού· τονίζει ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί η έρευνα στον τομέα αυτό χωρίς καθυστέρηση, ενόψει, μεταξύ άλλων, των σημαντικότερων επενδύσεων που αναμένονται στο επόμενο ΠΔΠ·

17. υπενθυμίζει ότι η θέση της Ευρώπης ως κορυφαίου παρόχου στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) εξαρτάται από τους πόρους για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ, καθώς και από την παροχή στήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής τους στις ανάγκες της αγοράς· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ με έμφαση στην ανάπτυξη και την προώθηση τεχνολογιών όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι υπηρεσίες μετάφρασης και παρόμοιες πρωτοποριακές τεχνολογίες·

18. αναδεικνύει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) στην προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης ενός υψηλών επιδόσεων διευρωπαϊκού δικτύου που είναι βιώσιμο και διασυνδεδεμένο στους τομείς των μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών αμαξοστοιχιών, της ενέργειας και των υποδομών ΤΠΕ και συνεισφέρει σημαντικά στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία· προτείνει συνεπώς να αυξηθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΜΣΕ-Μεταφορές και ΜΣΕ-Ενέργεια κατά συνολικό ποσό 545 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από τα επίπεδα του ΣΠ·

19. εκτιμά ότι χρειάζεται επίσης να ενισχυθούν περαιτέρω σημαντικές προτεραιότητες στον εν λόγω υποτομέα· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν ζωτικό μέρος της οικονομίας της Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή επενδύσεων εξαιρετικής ποιότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη· εγκρίνει, στο πλαίσιο αυτό, αύξηση του προγράμματος COSME, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το δυναμικό του προγράμματος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας των γυναικών, καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές, και ζητεί να δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις στο ΣΠ για το COSME ήταν ακόμη χαμηλότερες από ό,τι προβλεπόταν στον δημοσιονομικό προγραμματισμό, και εγκρίνει αύξηση κατά 50 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με τα επίπεδα του ΣΠ·

20. επισημαίνει ότι το Erasmus+ παραμένει ένα πολύτιμο και εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα, το οποίο δέχεται μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, και ότι συμβάλλει στην προώθηση μιας ισχυρής αίσθησης κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας· εγκρίνει, ως εκ τούτου, αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 123,4 εκατομμύρια EUR σε σχέση με τα επίπεδα του ΣΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των χαμηλών ποσοστών επιτυχίας και να μπορέσουν περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα·

21.  προτείνει στοχοθετημένες αυξήσεις στο επίπεδο των πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), καθώς και στο επίπεδο των πιστώσεων και το προσωπικό για τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS, την Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)·

22. αυξάνει συνεπώς το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1α κατά 1 503 766 221 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο και από την κινητοποίηση των ειδικών μηχανισμών· διαθέτει εξάλλου στον εν λόγω υποτομέα ποσό ύψους 280 700 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων επιπλέον των αποδεσμεύσεων βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

23. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι στοχευμένες επενδύσεις είναι καίριας σημασίας παράγοντες για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την αύξηση της ευημερίας για όλους, και ότι επομένως είναι απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία και επενδύσεις να προσανατολιστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης·

24. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανεργία των νέων, η οποία τον Απρίλιο του 2019 ανερχόταν σε ποσοστό 14,2 % κατ’ εκτίμηση, παραμένει απαράδεκτα υψηλή και παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες της Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικής ικανότητας των νέων, με παράλληλη αντιμετώπιση των ανισοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι η καταπολέμηση της ανεργίας απαιτεί σημαντικές οικονομικές προσπάθειες· είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ΠΑΝ κατά το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος αυτού και να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά του, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση· προτείνει συνεπώς αύξηση κατά 363,3 εκατομμύρια EUR πάνω από τα επίπεδα του ΣΠ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ·

25. ενισχύει τη χρηματοδότηση για την τεχνική βοήθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πολυπλοκότητας των διαδικασιών διαχείρισης των έργων, από την προετοιμασία των αιτήσεων έως τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης του αντικτύπου, κάτι που αποτελεί μείζον εμπόδιο για την καλύτερη απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων·

26. αυξάνει το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β κατά 373 278 264 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από την κινητοποίηση των ειδικών μηχανισμών·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

27. σημειώνει με ανησυχία ότι μόνο το 8,3 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων σχετίζονται με την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από το 2015, παρά τον πρωτοφανή και ολοένα αυξανόμενο ρυθμό εξαφάνισης των ειδών· ζητεί να διατεθούν αρκούντως αυξημένοι και ανιχνεύσιμοι πόροι για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και συνεκτική προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την Ένωση· ευθυγραμμιζόμενο με τη γενική προτεραιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, εστιάζει σημαντικές αυξήσεις ύψους 233 εκατομμυρίων EUR, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, σε γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν το πρόγραμμα LIFE+ στους τίτλους 7 και 34· αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την απαραίτητη ικανότητα απορρόφησης για την αποτελεσματική χρήση των εν λόγω πρόσθετων μέσων και να διασφαλίσει τη δικαιότερη γεωγραφική κατανομή των φιλικών προς το περιβάλλον πόρων που θα περιλαμβάνονται στα προγράμματα του επόμενου ΠΔΠ·

28. προτείνει αυξήσεις που είναι αναγκαίες για επιλεγμένες γραμμές του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε διάφορα κράτη μέλη· σημειώνει τον σοβαρό αντίκτυπο της εν λόγω νόσου και τον μεγάλο αριθμό περιστατικών που σημειώθηκαν από τις αρχές του 2019, με αποτέλεσμα να έχουν θανατωθεί δεκάδες χιλιάδες ζώα· σημειώνει ότι τρίτες χώρες έχουν επενδύσει στην έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της ΑΠΧ και ότι η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός εμβολίου το οποίο θα βοηθήσει στην εξάλειψη της διάδοσης και της εμφάνισης της ΑΠΧ το συντομότερο δυνατόν·

29. υπενθυμίζει ότι το ύψος των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω για να συνυπολογιστούν τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να είναι διαθέσιμα το 2020, όπως διευκρινίζει η διορθωτική επιστολή της Επιτροπής·

30.  προτείνει στοχοθετημένη αύξηση του επιπέδου πιστώσεων και του προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος·

31. εν περιλήψει, αυξάνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 267,3 εκατομμύρια EUR στον τομέα 2 (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω περικοπές στον γεωργικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας πλήττεται συχνά από κρίσεις που απαιτούν δημοσιονομική αντιμετώπιση·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

32. ενισχύει, στο πλαίσιο του μη ρεαλιστικού χαμηλού ανώτατου ορίου που ισχύει από την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ, τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, της μετανάστευσης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου, καθώς και για την προώθηση της άρσης των διακρίσεων και της ισότητας και για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· αντιτίθεται σθεναρά στις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), και απορρίπτει την πρόταση του Συμβουλίου να μεταφερθούν σε αποθεματικό 400 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το ΤΑΜΕ, μέχρι να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»[7], δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δεν θα είχαν πρόσβαση στη στήριξη που χρειάζονται για να διαχειριστούν τη μεταναστευτική πίεση με ανθρώπινο τρόπο·

33. υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της επένδυσης σε επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης και στελέχωσης για όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης, της ασφάλειας, του ελέγχου στα σύνορα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα για την Ευρωπόλ, την Eurojust, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Frontex και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την ενδελεχή διερεύνηση και δίωξη των διασυνοριακών εγκληματικών δραστηριοτήτων·

34. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επειγόντως ένα ταμείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ισχυρή παρουσία έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο·

35.  επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως εργαλείο για την αποτελεσματική καταπολέμηση των υφιστάμενων ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω της αύξησης των πόρων για τον στόχο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» που αφορά ειδικά την πρωτοβουλία «Δάφνη» καθώς και για την ανθρώπινη ανάπτυξη στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας· τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων όπως οι ΛΟΑΤΚΙ+·

36. προτείνει αύξηση κατά 10 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα υποπρογράμματα «MEDIA» και «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που οφείλονται στη χρόνια υποχρηματοδότηση και στα χαμηλά ποσοστά επιτυχημένων αιτήσεων· αυξάνει επίσης τις πιστώσεις για δράσεις πολυμέσων που μπορούν να αποβούν καθοριστικές για να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση και να προωθηθεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφία·

37.  προτείνει επίσης στοχοθετημένη αύξηση της συνεισφοράς της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων·

38. ενισχύει συνεπώς τον τομέα 3 κατά 121 799 746 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από τα επίπεδα του ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από περαιτέρω κινητοποίηση ειδικών μηχανισμών·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

39. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη ο προϋπολογισμός της Ένωσης να συμβάλλει περισσότερο στα μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και στην κλιματική διπλωματία, στις χώρες που καλύπτονται από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας και από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδοτικής συνδρομής για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και κινητοποίησης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ, με στόχο να υποστηριχθεί η προετοιμασία και η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στην Αφρική τα οποία σχετίζονται με το κλίμα·

40. προτείνει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και ιδίως σε πεδία σχετικά με τη εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση· υπογραμμίζει τη σημασία μιας ουσιαστικής χρηματοδότησης ενόψει των πολυάριθμων προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση από κοινού με τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Γειτονία, για τη στήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στα Δυτικά Βαλκάνια·

41. υπενθυμίζει, έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες απειλές κατά της ασφάλειας, την επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης αλλά και τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι Ανατολικοευρωπαίοι εταίροι, ότι είναι σημαντικό να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την πρόληψη των κρίσεων και των συγκρούσεων, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθώς και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή· υπενθυμίζει εξάλλου ότι οι χώρες της Νότιας Γειτονίας χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη, καθότι βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια πίεση, η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις συρράξεις στη Συρία και τη Λιβύη, στην άνοδο του εξτρεμισμού και στις σχετικές προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές·

42. κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις της γραμμής του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα με σκοπό να υπάρξει αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και στην εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τους Μαρωνίτες που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν, αλλά και για όλους τους εγκλωβισμένους, όπως συμφωνήθηκε στην 3η Συμφωνία της Βιέννης, καθώς και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν με αυτόν τον τρόπο η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

43. τονίζει την ευθύνη της Ένωσης να στηρίξει την προστασία της Αρκτικής· υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης σε μια πιο συνεκτική πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική·

44. ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για έργα που εστιάζουν στην υποστήριξη των προσφύγων από τη Βενεζουέλα, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και σε εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ στην Καραϊβική·

45. πιστεύει ότι, δεδομένης της σοβαρής και συνεχιζόμενης προσπάθειας της Τουρκίας να θέσει σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα με επιθετική συμπεριφορά κατά κρατών μελών, καθώς και των ελλείψεών της στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι δικαιολογημένη η περαιτέρω μείωση των πιστώσεων για την Τουρκία στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας· αποφασίζει συνεπώς να μην ακυρώσει τις περικοπές του Συμβουλίου στη χρηματοδότηση για την Τουρκία, να μειώσει τη χρηματοδότηση αυτή κατά 5 εκατομμύρια EUR επιπλέον και να θέσει 100 εκατομμύρια EUR από τα κονδύλια αυτά σε αποθεματικό·

46. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει περιορισμένο ρόλο στην εποπτεία και τη διακυβέρνηση του EUTF· θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της επιχειρησιακής επιτροπής, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην εν λόγω επιτροπή και να διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της·

47. ενισχύει συνολικά τον τομέα 4 κατά 257 217 394 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από περαιτέρω κινητοποίηση ειδικών μηχανισμών·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

48. επαναφέρει στα επίπεδα του ΣΠ τις γραμμές των διοικητικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4· προτείνει αύξηση κατά 5,5 εκατομμύρια EUR πάνω από τα επίπεδα του ΣΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για μια Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία/Το μέλλον της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί με τον αναγκαίο βαθμό αυτονομίας και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να προβλέπει τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

49. υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που έχουν το δυναμικό να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τα σχέδια και τις ενέργειες που ανοίγουν τον δρόμο για νέα προγράμματα που υποστηρίζονται από τον νυν Πρόεδρο της Επιτροπής και το Κοινοβούλιο, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή τους με τη μορφή που θα συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή στήριξη από το Κοινοβούλιο· αποφασίζει, έχοντας πραγματοποιήσει προσεκτική ανάλυση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση των νομικών απαιτήσεων και τη δυνατότητα εκτέλεσης, να εγκρίνει μια ισορροπημένη δέσμη ΔΣ-ΠΕ που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να υλοποιεί τα ΔΣ και τις ΠΕ χωρίς χρονοτριβή και να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται επιτόπου·

Πληρωμές

50. επισημαίνει το πρωτοφανές περιθώριο των 20 067,6 εκατομμυρίων EUR που έχουν απομείνει κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών στο ΣΠ, συνέπεια της πολύ καθυστερημένης εκκίνησης των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και της αντίστοιχης συσσώρευσης αχρησιμοποίητων πληρωμών, ιδίως στον υποτομέα 1β· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε σημαντική συσσώρευση αιτήσεων πληρωμής στην αρχή του επόμενου ΠΔΠ, διότι ενδέχεται αυτή να οδηγήσει σε νέα κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως συνέβη κατά την τρέχουσα περίοδο, και να παρεμποδίσει ενδεχομένως την εύρυθμη έναρξη της νέας γενιάς προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027·

51. αυξάνει, συνεπώς, τις πληρωμές για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά 3 δισεκατομμύρια EUR συνολικά, βασιζόμενο στην προσδοκία ότι τα κράτη μέλη θα επισπεύσουν ακόμη περισσότερο την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους κατά το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ και ότι θα ακολουθήσουν πιστότερα τις ίδιες τους τις προβλέψεις· αυξάνει την τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ κατά 948 εκατομμύρια EUR προκειμένου να ξεκινήσουν ήδη από το 2020, κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο, οι ετήσιες αυτές δόσεις που, μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί για τα έτη 2021 έως 2023, δηλαδή για τότε που αναμένεται υψηλότερη πίεση στις πληρωμές· ενισχύει, τέλος, τις πιστώσεις πληρωμών στις γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες παρατηρείται αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

52. επαναφέρει εκείνες τις πιστώσεις οι οποίες καθορίστηκαν στην κατάσταση προβλέψεων, βάσει προσεκτικής και υπεύθυνης ανάλυσης των αναγκών του Κοινοβουλίου για το 2020, και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια με το προαναφερθέν ψήφισμά του, της 28ης Μαρτίου 2019, με μεγάλη πλειοψηφία· γνωρίζει ότι το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στην Επιτροπή να προσαρμόζει το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των άλλων θεσμικών οργάνων· εκφράζει, ωστόσο, την έκπληξή του και την έντονη ανησυχία του για τις περικοπές της Επιτροπής στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, διότι ανατρέπουν την παράδοση της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

53. αυξάνει δύο γραμμές σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ εξαιτίας ορισμένων νέων στοιχείων που είχαν αντίκτυπο στις μεταβατικές αποζημιώσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 και τα οποία δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν, συγκεκριμένα δε: του υψηλότερου ποσοστού μη επανεκλογής μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές (63 %, ενώ ως βάση υπολογισμού είχε χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος του 50 %) και της αναβολής του Brexit έως τις 31 Οκτωβρίου 2019· αυξάνει επίσης τη γραμμή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, διότι το έργο τους είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δημοκρατίας και την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης·

54. σε συνάρτηση με την κατάσταση προβλέψεων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο:

-  ζητεί από το Προεδρείο να αναπτύξει μια τεχνική λύση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους ενώ βρίσκονται σε άδεια λόγω μητρότητας, πατρότητας ή μακρόχρονης ασθενείας·

- επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής· διαφωνεί, ως εκ τούτου, με τη συνεχιζόμενη πρακτική της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων στο τέλος του έτους υπέρ των εν εξελίξει κτιριακών έργων, η οποία πραγματοποιείται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια, στους ίδιους τίτλους και, συχνά, ακριβώς στις ίδιες γραμμές του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι η κτιριακή πολιτική θα πρέπει να χρηματοδοτείται με διαφάνεια από τις γραμμές του προϋπολογισμού που προορίζονται για αυτήν·

-  υπενθυμίζει το αίτημά του να αναλάβει δράση το Προεδρείο προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως, από 1ης Ιανουαρίου 2020, οι συντελεστές αποζημίωσης για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούν, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι, το λοιπό προσωπικό και οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου·

-  υπενθυμίζει το αίτημά του προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο περί αναθεώρησης των διατάξεων εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι ΔΚΒ μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές·

-  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει χωρίς χρονοτριβή τους κανόνες εφαρμογής για τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των ΔΚΒ και τούτο προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε διακριτικές ερμηνείες ή υφιστάμενες ανισότητες παρεμποδίζουν την πλήρη άσκηση του έργου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καθεστώτος των βουλευτών και του καθεστώτος των βοηθών·

-  ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα που συνέστησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ[8], δηλαδή η διοργάνωση κατάρτισης κατά της παρενόχλησης για όλο το προσωπικό και για τους βουλευτές, η διενέργεια εξωτερικών ελέγχων των δύο υφιστάμενων επιτροπών κατά της παρενόχλησης, καθώς και η αναδιάρθρωση αυτών των δύο επιτροπών σε μία ανεξάρτητη επιτροπή με μόνιμα μέλη γιατρούς και δικηγόρους· ζητεί περαιτέρω στήριξη για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται το επιπλέον προσωπικό με αρμοδιότητα διαχείρισης υποθέσεων παρενόχλησης εντός του Κοινοβουλίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν στους κόλπους ειδικής υπηρεσίας στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στις ιατρικές, ψυχολογικές και νομικές πτυχές και στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και για την κάλυψη των δικαστικών και ιατρικών εξόδων των θυμάτων παρενόχλησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

-  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα να υποβληθεί λεπτομερής εκτίμηση και ανάλυση κόστους για τα προπαρασκευαστικά τεχνικά έργα στο κτίριο SPAAK ενόψει ανακαίνισης, των οποίων το κόστος προβλέπεται να ανέλθει στα 12,4 εκατομμύρια EUR·

- επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αυξηθεί η χρήση των βιντεοδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, προκειμένου ιδίως να περιοριστούν οι υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού μεταξύ των τριών τόπων εργασίας·

Λοιπά τμήματα (τμήματα IV-X)

55.  σημειώνει ότι το ΣΠ αντικατοπτρίζει ως επί το πλείστον τις καταστάσεις προβλέψεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων που εμπίπτουν στα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, αντιστοιχεί, με ορισμένες εξαιρέσεις, στις οικονομικές τους απαιτήσεις· εκτιμά ότι οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα έχουν επομένως επιζήμιες συνέπειες στη λειτουργία των οικείων θεσμικών οργάνων και, κατά συνέπεια, στη ζωτική συμβολή αυτών στη λειτουργία της Ένωσης· προτείνει για τον λόγο αυτό την επαναφορά των πιστώσεων στα επίπεδα του ΣΠ σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανογραμμάτων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· σε συμμόρφωση με τη συμφωνία κυρίων, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην ανάγνωση του Συμβουλίου όσον αφορά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

56. εκτιμά ότι είναι ανάγκη, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων προβλέψεων των θεσμικών οργάνων, να αυξηθούν τα ποσά για ορισμένες γραμμές σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ και να προταθούν πρόσθετες θέσεις· προτείνει συνεπώς:

α) όσον αφορά το Δικαστήριο και δεδομένου του αυξανόμενου φόρτου εργασίας αυτού, την αποκατάσταση των 11 θέσεων που είχε προτείνει το Δικαστήριο στην κατάσταση προβλέψεών του (7 θέσεις AD και 4 AST) και τις οποίες η Επιτροπή δεν περιέλαβε στο ΣΠ, και τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα·

β) όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, την αύξηση των πιστώσεων σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ για ορισμένες γραμμές και τούτο προκειμένου να διατηρηθούν οι πιστώσεις σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο του προηγούμενου έτους·

γ) όσον αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την προσθήκη δύο θέσεων AD σε σχέση με το ΣΠ, σε συνδυασμό με περιορισμένες περικοπές σε τρεις γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου να εξισορροπηθεί η αποκατάσταση των ποσών σε δύο άλλες γραμμές·

o

o o

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (1.10.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Gahler

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει με ανησυχία τη μείωση κατά άνω του ενός δισεκατομμυρίου EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), με αποτέλεσμα να μειωθεί ο προϋπολογισμός για την εξωτερική δράση σε σχέση με τα τρία προηγούμενα έτη· πιστεύει ότι στο σημερινό διεθνές πλαίσιο, η ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της πρέπει να αναλαμβάνει περισσότερες και όχι λιγότερες ευθύνες και ότι οφείλει να εφοδιάζεται με τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους εν όψει των πολυάριθμων προβλημάτων που εκδηλώνονται στην Ευρωπαϊκή Γειτονία αλλά και πέραν αυτής· ζητεί το περιθώριο του τομέα 4 που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια EUR να διατεθεί, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση κρίσεων, την πρόληψη συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων·

2. φρονεί ότι χρειάζεται περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), ιδίως σε τομείς που αφορούν τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση· σημειώνει ότι η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία· τονίζει ότι έχει σημασία να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση και να αρχίσουν ήδη από το 2019 οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης· αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, την προτεινόμενη μείωση των κονδυλίων που προορίζονται για τη στήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στα Δυτικά Βαλκάνια, και ζητεί αντ’ αυτού να αυξηθούν ουσιαστικά τα εν λόγω κονδύλια·

3. σημειώνει ότι τα κονδύλια για την Τουρκία εξακολουθούν να είναι μειωμένα και πιστεύει ότι αυτό δικαιολογείται από τα σοβαρά και επίμονα ελλείμματα στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να προσαρμόσει τη χρηματοδοτική στήριξη και παράλληλα να διατηρήσει τους δεσμούς με τους πολίτες της Τουρκίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη επικέντρωση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον τομέα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και τη συνεχιζόμενη μεταστροφή προς την άμεση διαχείριση και ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την αποκατάσταση ισορροπίας·

4.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη σταθερότητα της Ανατολικής και της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη στήριξης βασικών χωρών, όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Τυνησία και η Γεωργία, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο που θα πρέπει να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί· υπενθυμίζει ότι έχει σημασία να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο στήριξης και συμμετοχής της ΕΕ για μια σταθερή Ευρωπαϊκή Γειτονία, ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση των χωρών εταίρων για το συνολικό μεταρρυθμιστικό τους πρόγραμμα, ιδίως στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ακόμη ότι, δεδομένων των επίμονων απειλών για την ασφάλεια και της επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, έχει σημασία να συνεχιστεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε συνεργασία με τους ανατολικούς εταίρους και να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση ώστε να στηριχθεί η οικοδόμηση της σταθερότητας και της δημοκρατίας στην περιοχή, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη κατάσταση των συγκρούσεων που δημιούργησε η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να έχει ενισχυμένο και πιο ορατό ρόλο η αποστολή επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία, υπό το φως της αυξημένης ρωσικής επιθετικότητας έναντι της Γεωργίας· υπογραμμίζει ότι, στην περίπτωση της Μολδαβίας, η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την πολιτική ώθηση και να διασφαλίσει ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις·

5. ζητεί να αυξηθούν τα κονδύλια που προορίζονται για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης, οι οποίες απειλούν τις δημοκρατικές διαδικασίες στη γειτονία της Ένωσης·

6. υπενθυμίζει ότι οι χώρες της Νότιας Γειτονίας βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες πιέσεις λόγω των ταραχωδών εξελίξεων στην περιοχή, όπως οι συγκρούσεις στη Συρία και τη Λιβύη, η άνοδος του εξτρεμισμού και οι συνακόλουθες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, και πιστεύει ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης των τρεχόντων προβλημάτων θα μπορούσε να είναι η καταβολή επιπλέον προσπαθειών και κονδυλίων για τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· ζητεί να αντιστραφούν οι προταθείσες περικοπές στον προϋπολογισμό για τις χώρες της Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ)· επαναλαμβάνει ότι οι συνεισφορές από τον ΕΜΓ στη δέσμευση για τη Συρία και το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των βασικών προτεραιοτήτων του ΕΜΓ, και ζητεί οι εν λόγω πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων να αντισταθμίζονται πλήρως από ενισχύσεις·

7.  επικροτεί τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη Διάσκεψη των Βρυξελλών ΙΙΙ με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», και υπογραμμίζει ότι, πέραν του διατεθέντος ποσού των 560 εκατομμυρίων EUR, η ΕΕ πρέπει να δεσμευτεί όσον αφορά τη μακρά και σταθερή συμμετοχή της στα ζητήματα της περιοχής· υπογραμμίζει τις προσπάθειες των οργανώσεων που ασχολούνται με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στη Συρία, και ζητεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως θεμελιώδης προτεραιότητα τα αποδεικτικά στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από όλες τις συμμετέχουσες στη σύγκρουση πλευρές·

8.  ζητεί μεγαλύτερη στήριξη από την ΕΕ για τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, την Παλαιστινιακή Αρχή, την κοινωνία των πολιτών τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)· επισημαίνει με ανησυχία τους πρόσφατους ισχυρισμούς περί κατάχρησης εξουσίας στα ηγετικά κλιμάκια της UNRWA και αναμένει την πλήρη και διαφανή διερεύνηση και τον εξωτερικό έλεγχο των ζητημάτων αυτών· εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη καταστροφή και κατάσχεση ενωσιακά χρηματοδοτούμενης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Δυτική Όχθη·

9. ζητεί να αποκατασταθεί η εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την περιοχή της Νότιας Μεσογείου, με στόχο την ανάληψη δεσμεύσεων από την ΕΕ όσον αφορά την περιοχή και την αυξημένη προβολή της ΕΕ·

10.  ζητεί να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ)· επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως εκείνους που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ProtectDefenders.eu)·

11. τονίζει την ανάγκη στήριξης και προστασίας της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+ σε ολόκληρο τον κόσμο· ζητεί να διατεθούν ενωσιακά κονδύλια για τη στήριξη των κοινοτήτων ΛΟΑΔΜ+ σε χώρες όπου απειλούνται τα δικαιώματα των ατόμων αυτών·

12.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποστολές για την παρακολούθηση των εκλογών (ΑΠΕ) στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης των πολιτών στις διαδικασίες αυτές, με αποτέλεσμα να προάγουν τη σταθερότητα και να ενισχύουν άλλους στόχους της εξωτερικής πολιτικής, όπως η οικοδόμηση της ειρήνης· επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της αύξησης της χρηματοδότησής τους· σημειώνει ότι η προτεινόμενη αύξηση θα πρέπει να αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της στήριξης των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν τις εκλογές, και μάλιστα το 25 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΜΔΔΑ θα πρέπει να διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΑΠΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ως μέσο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί σταδιακά ένα πλαίσιο για την κοινή αμυντική πολιτική της ΕΕ και ότι είναι αναγκαίο να στηριχτεί η περαιτέρω χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), και επικροτεί το ποσό των 255 εκατομμυρίων EUR που έχει εγγραφεί για το σκοπό αυτό στο σχέδιο προϋπολογισμού· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, ιδίως στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν συχνότερα αυτές τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες·

14. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η χρηματοδότηση των διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι η μόνη επιλογή που προβλέπεται στις Συνθήκες·

15. πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια σε προσπάθειες για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, τη διαμεσολάβηση και τη συμφιλίωση, ιδίως στη Νότια και την Ανατολική Γειτονία της ΕΕ·

16. υπογραμμίζει τις συνέπειες που θα έχει η κλιματική αλλαγή στην εξωτερική δράση της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική έκτακτη ανάγκη με σημαντική αύξηση του αριθμού κονδυλίων που προορίζονται για τους στόχους για το κλίμα και τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος·

17. τονίζει την ευθύνη της ΕΕ ως προς την υποστήριξη της προστασίας της Αρκτικής· υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης σε μια πιο συνεκτική πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική·

18. τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να εξαλειφθεί η σεξουαλική και η έμφυλη βία, με την καταπολέμηση της ευρείας και συστημικής χρήσης τους ως όπλου πολέμου· ζητεί να χρησιμοποιηθούν ενωσιακά κονδύλια για τη στήριξη των θυμάτων της έμφυλης βίας και των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο όσον αφορά την πρόσβαση στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση·

19. ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για έργα που εστιάζουν στην υποστήριξη των προσφύγων από τη Βενεζουέλα, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και σε εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ στην Καραϊβική·

20. εκφράζει την απογοήτευσή του για το χαμηλό ποσοστό γυναικών σε θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών στην ΕΥΕΔ (25 % και 13 % αντίστοιχα)· καλεί την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να αναλάβει γραπτή δέσμευση όσον αφορά την παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, μεταξύ άλλων και για τον στόχο να είναι γυναίκες το 50 % των επικεφαλής αντιπροσωπείας έως το 2024·

21. επισημαίνει το γεγονός ότι οι απρόβλεπτες κρίσεις απαιτούν ευελιξία και περιθώριο ελιγμών στον προϋπολογισμό, και υπενθυμίζει ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αναλάβουμε δράση με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, εφόσον χρειαστεί·

22. υπενθυμίζει ότι η τρέχουσα πρόταση προϋπολογισμού βασίζεται σε έναν προϋπολογισμό με πλήρεις συνεισφορές από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

12

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Michael Gahler, Γιώργος Γεωργίου, Nathan Gill, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Στέλιος Κούλογλου, David Lega, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Attila Ara-Kovács, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Neena Gill, Markéta Gregorová, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Bert-Jan Ruissen, Tineke Strik, Mick Wallace

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Bloss, Liudas Mažylis, Philippe Olivier

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ECR

Hermann Tertsch

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von Wiese

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

VERTS/ALE

Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

12

-

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

Γιώργος Γεωργίου, Στέλιος Κούλογλου, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI

Nathan Gill

 

1

0

S&D

Sergei Stanishev

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (9.10.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Goerens

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

 

1. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμβάλει επαρκώς ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και στην επίτευξη των σχετικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αλλά και του στόχου της εξάλειψης της φτώχειας, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι οι ΣΒΑ πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική προτεραιότητα και ότι η επίτευξή τους πρέπει να καλύπτει όλες τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, απαιτούνται 5 έως 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για την επίτευξη των ΣΒΑ (εκ των οποίων 2,5 έως 3 τρισεκατομμύρια προορίζονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες)· τονίζει ότι, προκειμένου να είναι ένας αξιόπιστος παγκόσμιος παράγοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των ΣΒΑ και να εντείνει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθιερωθεί ο διάλογος, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή και την ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο και να υπάρξει μέριμνα ώστε η βοήθεια της ΕΕ να έχει ως τελικούς αποδέκτες τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι οι ΣΒΑ είναι αλληλένδετοι και αδιαίρετοι, αλλά τονίζει ότι ο ΣΒΑ 3 για την υγεία, ο ΣΒΑ 4 για την εκπαίδευση, ο ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων, ο ΣΒΑ 13 για τη δράση για το κλίμα και ο ΣΒΑ 16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τα ισχυρά θεσμικά όργανα πρέπει να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020·

2. τονίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να τηρήσουν τη συλλογική τους δέσμευση, που επιβεβαιώθηκε εκ νέου το 2015, για αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στο 0,7 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός τους έως το 2030· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα προοδευτικών αυξήσεων για την επίτευξη αυτού του επιπέδου· υπενθυμίζει τη συλλογική δέσμευση της Ένωσης να παράσχει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το 0,20 % του ΑΕΕ που προορίζεται για την ΕΑΒ· επαναλαμβάνει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή να διαθέσει τουλάχιστον το 20 % του συνόλου της ΕΑΒ για την ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη· επισημαίνει την ανάγκη να προάγονται και να προστατεύονται η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

3. επαναλαμβάνει τους προβληματισμούς του όσον αφορά τη χρήση των ταμείων ανάπτυξης για την επίτευξη μη αναπτυξιακών στόχων και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση που δεν πληροί τα κριτήρια της ΕΑΒ πρέπει να προέρχεται από άλλα μέσα και όχι από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε συνεργασία στο πλαίσιο του ΜΑΣ και επιμένει ότι, για την επιτυχή καταπολέμηση της φτώχειας μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα αίτια της φτώχειας και των ανισοτήτων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό και επιμένει στον κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  ζητεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα, την εφαρμογή μηχανισμών υποβολής εκθέσεων, την αποτελεσματικότητα και την παρακολούθηση των κονδυλίων που προορίζονται για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική (EUTF)· επισημαίνει ειδικότερα ότι η προτεραιότητα που δίνεται στη χρηματοδότηση της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος και των συνόρων συχνά απομακρύνεται από τους στόχους της μείωσης της φτώχειας και της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις· θεωρεί ότι δεν ενδείκνυται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείται το μέσο αυτό για τη χρηματοδότηση της ακτοφυλακής της Λιβύης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στη Λιβύη·

6. υπογραμμίζει την αναπτυξιακή προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα και την αρχή της μέριμνας για όλους τους ανθρώπους· επιμένει ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των συνεχιζόμενων παγκόσμιων ανισοτήτων και διακρίσεων με βάση παράγοντες όπως το εισόδημα, η εθνοτική καταγωγή, το φύλο, η ηλικία, οι αναπηρίες, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η απαγόρευση των διακρίσεων και η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. αποδοκιμάζει τον περιορισμένο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εποπτεία και τη διαχείριση του EUTF· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της επιχειρησιακής επιτροπής και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην εν λόγω επιτροπή και να διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της·

8. επιμένει ότι είναι ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων και ζητεί να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δράσεων και μέτρων για την ισότητα των φύλων· επιμένει ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και να προωθηθεί η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει τον ΣΒΑ 16 και την στήριξη της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· εφιστά την προσοχή στη σημασία της στήριξης του διαλόγου, της ανάληψης ευθύνης σε τοπικό επίπεδο χωρίς αποκλεισμούς και της δημιουργίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των πολιτών· υπογραμμίζει τη σημασία των νέων και των γυναικών ως βασικών παραγόντων αλλαγής· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και την επίλυση συγκρούσεων·

10. τονίζει τη σημασία της στήριξης του άμαχου πληθυσμού σε περιοχές συγκρούσεων, καθώς και την ανασυγκρότηση κοινωνιών μετά από καταστάσεις συγκρούσεων· εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των Κούρδων, των Γεζίντι, των Χριστιανών και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καθώς και να λαμβάνει επαρκή στήριξη σε περιόδους περιορισμένης στήριξης από άλλους παγκόσμιους παράγοντες·

11. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσαφηνίσει τη θεωρία που θα εφαρμόσει στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας με κράτη που παραβιάζουν τις αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2020 για την ανάπτυξη θα πρέπει να αποτυπώνει με μεγαλύτερη συνέπεια την εστίαση της ΕΕ στις χώρες που είναι οι λιγότερο ανεπτυγμένες στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων, των κοριτσιών και των γυναικών που υφίστανται βία λόγω φύλου και της καθολικής πρόσβασης σε νερό·

13. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα σε τρίτες χώρες λειτουργεί συμπληρωματικά στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων από μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας· επισημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος ενδέχεται να πλήξει περισσότερο τους ήδη ευάλωτους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση όσον αφορά την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις που θα οδηγήσουν σε περισσότερες ανθρωπιστικές κρίσεις, π.χ. μέσω των ολοένα και περισσότερων συγκρούσεων και πολέμων·

14. τονίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της δημιουργίας περισσότερων αξιοπρεπών και πράσινων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 8· εφιστά την προσοχή στη σχέση μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης και καλεί την Ένωση να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη στις χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο και επωφελούνται πλήρως από αυτό· τονίζει τη σημασία της προώθησης του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και επισημαίνει, εν προκειμένω, πρωτοβουλίες όπως η παγκόσμια συμφωνία για αξιοπρεπή εργασία και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και της προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας βάσει των προτύπων εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

15. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βρεθεί λύση στην παγκόσμια έλλειψη χρηματοδότησης για ανθρωπιστική δράση· επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα· επιμένει ότι η χρηματοδότηση για τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθεί σημαντικά προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση νέων καταστροφών και θεομηνιών και όχι μόνο να καλύπτονται οι εν εξελίξει κρίσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για μια πιο μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή συνεργασία για ισχυρές, ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες· επισημαίνει ότι δεν αναμένεται να μειωθούν οι κρίσεις και ότι αυτές καθίστανται ολοένα και πιο παρατεταμένες· τονίζει τη σημασία της ισχυρής σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας·

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι πιστώσεις πληρωμών στο κεφάλαιο για την ανθρωπιστική βοήθεια τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερημένες πληρωμές που μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα και στους υπεύθυνους για την υλοποίηση εταίρους·

17. επιμένει ότι η Ένωση δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον ρόλο της ως κινητήριας δύναμης για την πολυμερή προσέγγιση και την παγκόσμια συνεργασία και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια εντός του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.10.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Chrysoula Zacharopoulou, Bernard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manon Aubry, Stéphane Bijoux, Ellie Chowns, Ewa Kopacz, María Soraya Rodríguez Ramos, James Wells

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sándor Rónai

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Manon Aubry

ID

Gianna Gancia

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Tomas Tobé

Renew

Stéphane Bijoux, Martin Horwood, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Sándor Rónai, Marc Tarabella

Verts/ALE

Ellie Chowns, Pierrette Herzberger‑Fofana

 

2

-

NI

Louis Stedman‑Bryce, James Wells

 

2

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (26.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Corina Crețu

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Δημοσιονομική διαχείριση

1. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 247 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί στις 31 Ιουλίου κάθε έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενοποιημένο σύνολο δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων προβλέψεων μελλοντικών εισροών και εκροών για τα επόμενα πέντε έτη·

2. εμμένει στην άποψη οι εκθέσεις αυτές να αναλύουν τον αντίκτυπο των αναλήψεων υποχρεώσεων στο μέγεθος των καθυστερούμενων πληρωμών του εκάστοτε πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

Δηλώσεις προγράμματος επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό

3. επικροτεί τις δηλώσεις προγράμματος επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 (προϋπολογισμός για το 2020), οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, παρέχουν πληροφορίες για καθένα από τα προγράμματα δαπανών·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι δηλώσεις προγράμματος για το 2020 αναφέρονται στην επίτευξη εγκάρσιων στόχων πολιτικής, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η ενσωμάτωση της βιολογικής ποικιλότητας· εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης τα σχετικά προγράμματα δαπανών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και επισημαίνει τις πιο πρόσφατες και σημαντικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνεργασία και ανάπτυξη, αν και συχνά με έμμεσο τρόπο που δεν επιτρέπει ποσοτικό προσδιορισμό·

5. ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, σε συντονισμό με τις τομεακές επιτροπές του Κοινοβουλίου, να προωθήσει μια ουσιαστική νοοτροπία «προσανατολισμού στα αποτελέσματα» που θα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων, στην ανάλυση των λόγων που οδηγούν σε προγράμματα χαμηλών επιδόσεων και στην προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της απορρόφησης και των επιδόσεων·

Εκθέσεις επιδόσεων

6. υπενθυμίζει ότι το τρέχον πλαίσιο επιδόσεων των προγραμμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στις προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβάνει πάνω από 700 δείκτες που μετρούν τις επιδόσεις σε σχέση με πάνω από 60 γενικούς και πάνω από 220 ειδικούς στόχους·

7. διερωτάται γιατί η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για να μετρά τις επιδόσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης: αφενός, οι Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής αξιολογούν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης στους στόχους και τους δείκτες των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, η Επιτροπή μετρά τις επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών μέσω των προγραμματικών δηλώσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες, που προσαρτώνται στο σχέδιο προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να βασίζει τις εκθέσεις της σε ενιαίο σύνολο στόχων και δεικτών·

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξήγησε στις εκθέσεις επιδόσεων τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε τις πληροφορίες για τις επιδόσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

9. καλεί την Επιτροπή:

α) να εξορθολογήσει τον τρόπο παροχής στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις:

 μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που χρησιμοποιεί στις διάφορες εκθέσεις επιδόσεών της και εστιάζοντας σε εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης·

 παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκρισή τους με στοιχεία για τις επιδόσεις, έτσι ώστε να είναι σαφής η σχέση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων·

β) να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

γ) να αναπτύξει μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων για τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που δημιουργούνται με τις εκθέσεις επιδόσεων, προκειμένου να διαμορφώνεται έγκαιρη, σωστή και ακριβής εικόνα των επιτευγμάτων· επιμένει ότι οι εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στόχων των προγραμμάτων·

δ) να μεριμνήσει για καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις για τις επιδόσεις, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες για τα κύρια προβλήματα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί από την ΕΕ·

Έγκαιρη απορρόφηση

10. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων πληρωμών και να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις πληρωμών και να αποφύγει τις αρνητικές τους επιπτώσεις στο επόμενο ΠΔΠ αλλά και να υποβάλει το σχέδιο δράσης για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027·

11. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στις εθνικές αρχές των κρατών μελών την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη προκειμένου αυτές να μπορούν να απορροφούν τα ποσά που τους διατίθενται·

12. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειμμα και ότι οι αυξανόμενες καθυστερήσεις πληρωμών ισοδυναμούν στην πραγματικότητα με χρηματοοικονομικό χρέος·

Κλιματική αλλαγή

13.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να διαθέσει το 20% του προϋπολογισμού της σε ζητήματα που έχουν σχέση με το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του 20 %·

Μετανάστευση, προστασία των συνόρων και ανθρώπινα δικαιώματα

14. καλεί την Επιτροπή, για τους σκοπούς της διαχείρισης και της υποβολής εκθέσεων, να θεσπίσει τρόπο καταγραφής των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που θα καθιστά δυνατή την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το σύνολο της χρηματοδότησης που σχετίζεται με τα ζητήματα των προσφύγων και της μετανάστευσης, καθώς και για τη μελλοντική πολιτική της Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ένταξη·

Ορίζων 2020

15.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Ορίζων 2020 έχει την πολιτική στήριξη των κρατών μελών· σημειώνει ότι η έρευνα αποτελεί άμεση επένδυση για την εξασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που ευνοεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας· εκτιμά ότι μόνο ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός θα επιτρέψει στην Ένωση να αναπτύξει ηγετικό ρόλο στον επιστημονικό τομέα με σκοπό να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα όσον αφορά την απασχόληση, την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα·

16. υπενθυμίζει ότι κάθε μεταναστευτική κρίση εμπεριέχει ένα ανθρωπιστικό στοιχείο που αναγκαστικά συνεπάγεται συνήθως επείγοντα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους για την ταχεία αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των ανθρωπιστικών καταστάσεων που προκαλούνται από αυτήν·

17. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής που ασχολούνται με τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο πρόβλημα της μεταναστευτικής κρίσης·

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να υπάρχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη», το οποίο αποτελεί τμήμα του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», προκειμένου να καταδειχθεί η δέσμευση της Ένωσης η οποία έχει στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού και να αντιστραφεί η μείωση των κονδυλίων που διατέθηκαν στον στόχο του προγράμματος «Δάφνη» κατά την περίοδο 2014-2020· προτείνει να αυξηθεί στο επόμενο ΠΔΠ ο προϋπολογισμός για το νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»· ζητεί να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις επιχορηγήσεις που περιλαμβάνονται στον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη», καθώς και να ληφθούν μέτρα για να καταστούν οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες πιο φιλικές προς τον χρήστη·

Ασφάλεια και άμυνα

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει χωριστό τομέα για την ασφάλεια και την άμυνα, προκειμένου να προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στους ελέγχους·

20. επισημαίνει τον σημαντικό δημοσιονομικό και οργανωτικό κίνδυνο που συνδέεται με τη σημαντική επέκταση οργανισμών όπως η επέκταση που προτείνεται στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-27 για τον Frontex· για τη διαχείριση αυτού του δημοσιονομικού κινδύνου, ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη, την υποβολή σχετικών εκθέσεων και την εξέταση ενός λεπτομερούς και κλιμακούμενου προγράμματος επέκτασης στο πλαίσιο της νομικής βάσης που εγκρίθηκε για το επόμενο ΠΔΠ από το οποίο θα προκύψουν οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις τα επόμενα έτη και βάσει στου οποίου οι ρυθμίσεις αυτές θα αιτιολογούνται·

Χρηματοδοτικά μέσα και καταπιστευματικά ταμεία

21. επιμένει, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι πρέπει να υποβάλλονται λεπτομερέστερες εκθέσεις όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα υπό επιμερισμένη διαχείριση μετά το κλείσιμο, αναφέροντας τα ποσά που επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα ποσά που παραμένουν στα κράτη μέλη·

22. επισημαίνει ότι για τις ενισχύσεις προς τρίτες χώρες χρησιμοποιήθηκαν ολοένα και περισσότερο εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης – όπως καταπιστευματικά ταμεία και η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία – γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δομών·

23. επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από άλλους χορηγούς σε καταπιστευματικά ταμεία δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια, κονδύλια προοριζόμενα για την πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας να μη συμβάλλουν στην επιδίωξη των αρχικών στόχων τους, όπως είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

24. τονίζει ότι καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει να δημιουργούνται μόνον όταν η χρήση τους είναι δικαιολογημένη και δεν είναι εφικτή η απαιτούμενη δράση μέσω άλλων, υφιστάμενων διαύλων χρηματοδότησης· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, με βάση την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού, να τεθεί τέλος στα καταπιστευματικά ταμεία που δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν συνεισφορά από άλλους χορηγούς ή δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με «παραδοσιακά» εξωτερικά μέσα της Ένωσης·

25. πιστεύει ότι η λειτουργία και η λογοδοσία των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της διαφανούς διαχείρισής τους ως μέρους του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης·

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

26. εμμένει στην άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2020· τονίζει τη σημασία της σαφούς κατανομής καθηκόντων και του καλού συντονισμού μεταξύ της EPPO και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

27. υπενθυμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργοποίησης και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας·

28. σημειώνει ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8 372 000 EUR·

29. υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής επαρκών πόρων και προσωπικού στην OLAF, την Ευρωπόλ και την Eurojust, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με την EPPO και να εκπληρωθεί η κοινή αποστολή της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη μείωση του προσωπικού που αναφέρθηκε από την OLAF στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, ενώ ο φόρτος εργασίας του Γραφείου έχει αυξηθεί διαρθρωτικά.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ID

NI

EPP

Renew

S&D

Verts/ALE

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

Sabrina Pignedoli

Λευτέρης Χριστοφόρου, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

2

-

ECR

NI

Derk Jan Eppink

Michael Heaver

 

0

ECR

Raffaele Fitto

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (6.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Siegfried Mureşan

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

 

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 να συμβάλει στην εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να καλύψει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, όπως παραδείγματος χάριν σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τη βιώσιμη και συνεκτική μεγέθυνση, χωρίς αποκλεισμούς, με παράλληλο σεβασμό της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των διατάξεών του περί ευελιξίας· υπενθυμίζει ότι έχει σημασία να συνεχιστούν η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και των υγιών δημόσιων οικονομικών, η εφαρμογή ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η εμβάθυνση και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συνιστώσας, καθώς και η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

2. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχει επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση διεθνικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση·

3. τονίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον συντονισμό και την εποπτεία των μακροοικονομικών πολιτικών, την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την τήρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης καθώς και για τη διαφανή επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ και τις δραστηριότητες προβολής όσον αφορά αυτά τα μέτρα· υπενθυμίζει την ανάγκη να βελτιώνονται διαρκώς η ποιότητα και η επιλογή γλωσσών των διαδικτυακά παρεχόμενων πληροφοριών, ώστε να αντικατοπτρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι συχνές ερωτήσεις των πολιτών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινωνικά ισορροπημένη, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, καθώς και να συνεκτιμηθούν η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα επιδιώκονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών και διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με την τήρηση των προαναφερθεισών δημοσιονομικών προτεραιοτήτων·

5. ζητεί επιπλέον να συμβάλει ο προϋπολογισμός στην τήρηση των προτεραιοτήτων πολιτικής όσον αφορά την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μεταξύ άλλων με την προώθηση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα βελτιώσει την πρόσβαση των συντελεστών της αγοράς, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση·

6. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) ενόψει των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν πρόσφατα και των εξουσιών που απορρέουν από την αναθεώρηση του κανονισμού για τη σύσταση των ΕΕΑ 2017/0230(COD)· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των μεθόδων εργασίας και της αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, ιδίως σε επίπεδο διοίκησης στις ΕΕΑ· τονίζει ότι, προκειμένου να χρησιμοποιούνται συνετά οι προϋπολογισμοί τους, οι ΕΕΑ οφείλουν πάντα να περιορίζονται αυστηρά στα καθήκοντα και στην εντολή που τους έχουν ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη, με πλήρη συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι οι ΕΕΑ λαμβάνουν επαρκή μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να αντιδράσουν ταχέως στις δυνητικές συνέπειες ενός «σκληρού Brexit»·

7. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των λογιστικών οντοτήτων και των φορολογικών αρχών θα πρέπει να συνεχιστεί, ιδίως με σκοπό να τους παρέχεται υποστήριξη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και ότι αυτές οι οντότητες θα πρέπει να είναι υπόλογες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ανησυχεί, ως εκ τούτου, για την πρόταση του Συμβουλίου να μειωθούν οι δαπάνες προσωπικού στην ευρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τη φορολογία, τη στιγμή που απαιτείται η εποπτεία της εφαρμογής της προσφάτως εγκριθείσας νομοθεσίας και βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διεθνής φορολογική μεταρρύθμιση σε επίπεδο της G20 και του Πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εκτιμήσει καταλλήλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρότυπα που υιοθετούνται από κράτη μέλη και τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας και της διαφάνειας από πλευράς των φορέων εκείνων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

12

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alice Kuhnke

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Neena Gill, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

VERTS/ALE

Sven Giegold, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

12

-

ECR

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Δημήτριος Παπαδημούλης

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Herve Juvin, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh

PPE

Enikő Győri

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Piernicola Pedicini

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (27.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι οι αποτελεσματικές και προσεκτικά εξετασθείσες κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις, τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση, καθώς και εκείνες που προκύπτουν από τη δέσμευση της Ένωσης για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, και ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από καλά στοχευμένες επενδυτικές στρατηγικές και θα πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι ο βασικός παράγοντας για την ποιοτική απασχόληση, τη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής·

2. χαιρετίζει τις εξελίξεις πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες πολιτικής χρειάζονται κατάλληλη, επαρκή και έγκαιρη χρηματοδότηση για να καταστούν λειτουργικές·

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίοι φαίνεται να είναι εφικτοί όσον αφορά τον στόχο για το ποσοστό απασχόλησης, αλλά απέχουν πολύ από την επίτευξη όσον αφορά τον στόχο της μείωσης του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας·

4.  τονίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να ευθυγραμμιστεί σταδιακά ο στρατηγικός προσανατολισμός των ενωσιακών πολιτικών και προγραμμάτων με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και με τις κοινωνικές αρχές που περιγράφονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), ο οποίος θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις διατάξεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

5.  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις πολιτικής και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και για το συχνά παραμελημένο ζήτημα της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες·

6.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης, ιδίως δε όταν απευθύνονται στα πλέον μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να λάβουν τα προγράμματα αυτά και οι πρωτοβουλίες επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης το 2020 και ωσότου τεθεί σε ισχύ η επόμενη φάση προγραμματισμού του ΠΔΠ·

8.  απορρίπτει, ως εκ τούτου, περικοπές στον δημοσιονομικό προγραμματισμό για τις γραμμές 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 και 13 08 01·

9.  υπενθυμίζει, επίσης, ότι πρέπει να εξευρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών για να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού αυτών των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών·

10. τονίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την υγεία και την ευημερία τους, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στο επίπεδο των μισθών· τονίζει, επιπλέον, ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου στην Ένωση είναι πρωταρχικής σημασίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, για παράδειγμα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την υλοποίηση του ΕΠΚΔ· ως εκ τούτου, ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις που συνδέονται με τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο·

11. τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων κατά την επίτευξη πραγματικής οικονομικής αποδοτικότητας για τους πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων και της ιδιαίτερης προσοχής στις κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες·

12.  πιστεύει ότι η αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις μελλοντικές δαπάνες· τονίζει ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει ένα πρότυπο κατάρτισης του δημόσιου προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε κονδύλιο του προϋπολογισμού συνοδεύεται από μετρήσιμους στόχους και αποδόσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της λογοδοσίας και της διαφάνειας για τους φορείς που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση·

13. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και επαναλαμβάνει ότι τα εν λόγω ταμεία θα πρέπει να δημιουργήσουν συνέργειες που θα συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών αποκλίσεων και ανισοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι στο μεταξύ καμία ομάδα-στόχος δεν θα μείνει πίσω· προειδοποιεί ότι τυχόν περικοπές του προϋπολογισμού για τους τομείς αυτούς μπορούν να δυσχεράνουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και την επίτευξη των στόχων τους·

14.  στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι πρέπει να συνυπολογίζονται οι συνθήκες στα μικρά κράτη μέλη και στις απομακρυσμένες περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ)· τονίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (που διαθέτουν περιορισμένους διοικητικούς πόρους και περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη λόγω του ειδικού καθεστώτος και του μεγέθους τους) σε κονδύλια· πιστεύει ιδίως ότι το ΕΤΠ πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των μικρών αγορών εργασίας και των αγορών των μικρών κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις εφαρμογές που συνδέονται με τις ΜΜΕ, και όταν οι απολύσεις και η μετατόπιση θέσεων εργασίας έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα ποσοστά απασχόλησης και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των ταμείων και προγραμμάτων θα πρέπει πάντοτε να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς καθορισμένους σκοπούς και στόχους και ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα συνολικά ανώτατα όρια του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας ουσιαστικής νοοτροπίας «προσανατολισμού στα αποτελέσματα» που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων, στην ανάλυση των λόγων που οδηγούν σε προγράμματα χαμηλών επιδόσεων και στην προώθηση μέτρων βελτίωσης·

16.  αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να καταστούν πιο διαφανείς και προσβάσιμες οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση των κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2020·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφήσουν το αναγκαίο περιθώριο ευελιξίας κατά την υλοποίηση των ενωσιακών προγραμμάτων για το 2020, ειδικότερα όσον αφορά το ΕΤΠ, ώστε να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος που θα έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε εργαζόμενους και οντότητες με έδρα στα κράτη μέλη· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος ΕΤΠ ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή στήριξης σε εργαζόμενους που απολύονται συνεπεία διαταραχών λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

18. αναγνωρίζει την επικείμενη συγχώνευση του τρέχοντος ΕΚΤ, της ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ, του EaSI και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Υγεία στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ από το 2021· επαναλαμβάνει τη θέση του όσον αφορά την αύξηση του ΕΚΤ+ σε 120 457 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δημοσιονομικά κονδύλια κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα ποσά του ΕΚΤ+ και οι υποτομείς των προαναφερθέντων προγραμμάτων με τα τρέχοντα κονδύλια· απορρίπτει τη σημαντική μείωση (κατά 5 εκατομμύρια EUR) που πρότεινε το Συμβούλιο για τον άξονα PROGRESS του EaSI για το 2020 και συνιστά να είναι ο προϋπολογισμός του τουλάχιστον ίσος με αυτόν που προτείνει η Επιτροπή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι αναθεωρήσεις της νομοθεσίας και του προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και στην κατανόηση των επιπτώσεών τους, να συνάδουν με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, να απαιτούν την αξιολόγηση μετρήσιμων και συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, και όχι απλώς μετρήσεις απόδοσης, και να βασίζονται σε όλες τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

19. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών, θα είναι καίριας σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού προϋπολογισμού για το 2020, ιδίως όσον αφορά πολιτικές που μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, όπως οι μελλοντικές πολιτικές για τις δεξιότητες, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), οι πολιτικές και τα μέτρα για την αναβάθμιση και τον αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, με στόχο τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες, στην αγορά εργασίας και με την εφαρμογή μέτρων για την ενσωμάτωση και για τη μείωση της φτώχειας· σημειώνει ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει προτείνει διάφορα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) που απευθύνονται στις κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες·

20. ενθαρρύνει σθεναρά κάθε επένδυση για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της έγκαιρης μετάβασης του εργατικού δυναμικού και στον περιορισμό των δυνητικά επιβλαβών ανεπιθύμητων ενεργειών της μετάβασης αυτής, όπως η διαρθρωτική ανεργία, η αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα ή οι περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες· σημειώνει εν προκειμένω τον ρόλο των μέσων της Ένωσης στη στήριξη των εταιρειών και των εργαζομένων κατά τη μετάβασή τους προς μια ψηφιακή και πιο πράσινη οικονομία·

21.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ΕΕΚ στην εποχή της ψηφιοποίησης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω ευκαιρίες για την υποστήριξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού και των τεχνολογιών πληροφοριών·

22. επισημαίνει ότι, παρά τις θετικές τάσεις προς τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έλλειψη μελλοντικών ευκαιριών για τους νέους αποτελεί μια πραγματική κατάσταση κοινωνικής έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης –με σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και περιοχών– και ότι οι νέοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού· τονίζει ότι για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτούνται καινοτόμες και εστιασμένες λύσεις ταχείας υλοποίησης, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες βελτιώσεις βραχυπρόθεσμα· αναμένει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα θέσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του 2020·

23.  επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, τη σημασία των ταμείων και άλλων μέσων που προάγουν μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την απασχολησιμότητα των νέων, και συγκεκριμένα τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, την ΠΑΝ, το ΕΚΤ και το Erasmus+·

24.  τονίζει ειδικότερα τον ρόλο της ΠΑΝ στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των κονδυλίων της ΠΑΝ για το 2020 κατά 116 εκατομμύρια EUR· ωστόσο, θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι ανεπαρκές· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ κατά 600 εκατομμύρια EUR·

25.  επικροτεί επίσης τη δέσμευση που ανέλαβε η ορισθείσα Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της ώστε να ενισχυθούν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, με τη μετατροπή τους σε μόνιμο μέσο με αυξημένο προϋπολογισμό και τακτική υποβολή εκθέσεων·

26. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών στην Ένωση απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό·

27.  αναμένει τη δημοσίευση της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα παιδιά», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση περαιτέρω δραστηριοτήτων, αλλά καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει πλήρως τις προτάσεις για την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών σχετικά με την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα παιδιά», οι οποίες εγκρίθηκαν στους ετήσιους προϋπολογισμούς για το 2017, το 2018 και το 2019 και οι οποίες διαθέτουν επίπεδο χρηματοδότησης που θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση μιας κατάλληλης πειραματικής φάσης για την πρωτοβουλία κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2021-2027·

28.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση που ανέλαβε η ορισθείσα Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τα παιδιά», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί στην Ένωση που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει πρόσβαση στο πλέον βασικό σύνολο δικαιωμάτων, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση·

29.  επισημαίνει την ανάγκη για προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων παιδιών και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της κατάστασης των παιδιών Ρομά, με την ενίσχυση, ιδίως, της πρόσβασής τους στα σχολεία· σημειώνει ότι ένα δοκιμαστικό σχέδιο θα ήταν κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

30. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα και τη συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι τα καθήκοντά τους εξελίσσονται και αυξάνονται διαρκώς, και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και να διασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προς στήριξη των νομοθετικών στόχων και των στόχων πολιτικής της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς και των συνολικών επιδόσεών τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και αποτελεσματικά·

31.  επισημαίνει την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), η οποία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2019· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων για τη σύσταση της αρχής αυτής· επιμένει ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων από τους άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων και από τις γραμμές του προϋπολογισμού, και ότι η ELA, ως νέο όργανο, απαιτεί νέους πόρους για την ομαλή λειτουργία της· τονίζει, ιδίως, ότι η θέσπιση της ELA δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων και των ικανοτήτων του EURES, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της κινητικότητας του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και παρέχει υπηρεσίες και εταιρικές σχέσεις για τους αιτούντες εργασία, τους εργοδότες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές αρχές· ως εκ τούτου, επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν σαφή και χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού για την ELA και για το EURES·

32. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ), εφόσον καταρτιστούν προσεκτικά, είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, ιδίως για τη βελτίωση της απασχόλησης της νεολαίας, και της κοινωνικής ένταξης και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και στοιχείων, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι μελλοντικές πολιτικές απασχόλησης της Ένωσης· σημειώνει ότι στο παρελθόν έχουν τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή διάφορες ιδέες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τη μορφή ΔΣ ή ΠΕ· καλεί την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2020 τα οκτώ ΔΣ και ΠΕ που πρότεινε η επιτροπή και αφορούν την κοινωνική ένταξη των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων (Ρομά, ιδίως των παιδιών Ρομά, μειονεκτούντων νέων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, ηλικιωμένων), την ανεργία των νέων, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τον κατώτατο μισθό· ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων περιθωρίων σε κάθε τομέα·

33. επισημαίνει ότι είναι εξόχως σημαντικό να παρέχονται τακτικά στο Κοινοβούλιο ενημερώσεις σχετικά με τα διάφορα στάδια της εφαρμογής των ΔΣ και των ΠΕ από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξίας τους για τους πολίτες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία μιας διαφανούς προσέγγισης εκ μέρους της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των ΔΣ και των ΠΕ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Λουκάς Φούρλας, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Radan Kanev, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, José Gusmão, Jeroen Lenaers, Pierfrancesco Majorino, Anne Sander, Birgit Sippel

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

NI

Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Birgit Sippel, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

9

-

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (5.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Canfin

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι το 21,0 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 (ΣΠ 2020) σχετίζονται με το κλίμα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, από την τάση του προϋπολογισμού της Ένωσης διαφαίνεται ότι μόνο το 19,7 % θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό κατά την περίοδο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), ενώ ο στόχος που είχε συμφωνηθεί πριν από το 2014 ήταν «τουλάχιστον 20 %» κατά την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για το κλίμα ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2020 για την επίτευξη του στόχου του 20 %· τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο συνολικός στόχος του προϋπολογισμού της Ένωσης θα επιτευχθεί έως το τέλος του 2020· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια πιο φιλόδοξη ενσωμάτωση των κλιματικών πτυχών, με την πρόβλεψη ποσοστού 40 %, σημειώνοντας ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε ποσοστό 30 % στο ψήφισμά του τον Νοέμβριο του 2018, βελτιωμένη μεθοδολογία παρακολούθησης της δράσης για το κλίμα και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στο προσεχές ΠΔΠ, και για την ευθυγράμμισή τους με τη συμφωνία του Παρισιού και τους ενωσιακούς στόχους δράσης για το κλίμα· επιμένει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη μεθοδολογία, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις διεθνώς καθιερωμένες μεθοδολογίες, προκειμένου να παρακολουθείται η χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα και να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερεκτίμησης της δράσης για το κλίμα· θεωρεί ότι η συνεκτίμηση οικολογικών στόχων στον προϋπολογισμό του επόμενου ΠΔΠ είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι μόνο το 8,3 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων σχετίζονται με την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από το 2015, παρά το πρωτοφανές και ολοένα αυξανόμενο ποσοστό εξαφάνισης των ειδών· ζητεί να διατεθούν αρκούντως αυξημένοι και ανιχνεύσιμοι πόροι για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και συνεκτική προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την Ένωση· επιμένει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη μεθοδολογία, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις διεθνώς καθιερωμένες μεθοδολογίες, προκειμένου να παρακολουθεί τη βιοποικιλότητα και να αποφεύγει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης της δράσης για τη βιοποικιλότητα·

3. πιστεύει ότι, ιδίως κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του ΠΔΠ, απαιτείται φιλόδοξος προϋπολογισμός στα προγράμματα που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και την προστασία της βιοποικιλότητας, για τη δημιουργία σύνδεσης με το προσεχές ΠΔΠ, το οποίο αναμένεται να χρειαστεί χρόνο μέχρι να καταστούν όλα τα νέα προγράμματα πλήρως λειτουργικά·

4. καλεί την Ένωση να δεσμεύσει επαρκή χρηματοδότηση για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

5. τονίζει ότι, επιπλέον, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δρομολόγησε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών·

6. σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει η Ένωση και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών πόρων στον προϋπολογισμό του 2020 για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

7. σημειώνει την αύξηση κατά 21,5 εκατομμύρια EUR στις αναλήψεις υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE (+3,9 %)· είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός του LIFE για το 2020 είναι ανεπαρκής (529,6 εκατομμύρια EUR)· ζητεί να γίνουν σημαντικές αυξήσεις για το 2020 με σκοπό την προετοιμασία και την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου για διπλασιασμό του προγράμματος LIFE στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020· εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα LIFE αντιστοιχεί σε μόλις 0,3 % του ΣΠ 2020·

8. χαιρετίζει το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα rescEU θα λάβει 156,2 εκατομμύρια EUR προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των σεισμών, των πυρκαγιών, των δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών· τονίζει την ανάγκη για μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και το Ταμείο Αλληλεγγύης για την κάλυψη των περιβαλλοντικών καταστροφών και την αποτίμηση των ζημιών στο περιβάλλον·

9. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 69,7 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+2,0 %) και τα 64,2 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (+4,7 %) για την υγεία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 0,04 % του ΣΠ 2020 και στο 1,9 % του τομέα 3 (σε αναλήψεις υποχρεώσεων)·

10. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό για την κατάρτιση και την εφαρμογή του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης του καρκίνου· τονίζει ότι το σχέδιο αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση και τη βελτίωση της πρόληψης, της έρευνας, της πρόσβασης στην καινοτομία και της επανένταξης·

11. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 280,0 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-3,3 %) και τα 244,7 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (2,3 %) για τρόφιμα και ζωοτροφές· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 0,17 % του ΣΠ 2020 και στο 7,5 % του τομέα 3 (σε αναλήψεις υποχρεώσεων)·

12. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 156,2 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+4,4 %) και τα 77,0 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (-5,7 %) για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης·

13. σημειώνει ότι οι μόνιμες και έκτακτες θέσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΣΠ 2020 παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ενώ οι εν λόγω θέσεις αυξάνονται για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (+34, μετά την αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (+1) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (+2)· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, στους οργανισμούς αυτούς πρέπει να διατίθενται περισσότεροι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους, και να προωθούν στην Ένωση μια προσέγγιση με βάση την επιστήμη· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των οργανισμών θα βελτιστοποιήσει το έργο τους, καθώς και τη χρήση δημόσιων πόρων·

14. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)·

15. υπενθυμίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους για το κλίμα και θα πρέπει να λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και να προετοιμάζεται το έδαφος για την έγκριση μελλοντικών μέτρων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

60

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Cristian-Silviu Buşoi, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, James Alexander Glancy, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Liudas Mažylis, Anthea McIntyre, Aileen McLeod, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Bloss, Christophe Hansen, Lídia Pereira, Susana Solís Pérez, Nikolaj Villumsen

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

60

+

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Malin Björk, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Αθανάσιος Κωνσταντίνου

PPE

Bartosz Arłukowicz, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Jan Huitema, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Sándor Rónai, Günther Sidl

VERTS/ALE

Margrete Auken, Michael Bloss, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Aileen McLeod, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

10

-

ECR

Anthea McIntyre, Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

NI

James Alexander Glancy

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (26.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή είναι κατά 474,6 εκατομμύρια EUR χαμηλότερος από το ανώτατο όριο για τον τομέα 1α, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά προγράμματα υπερκαλύφθηκαν και θα μπορούσαν εύκολα να απορροφήσουν πρόσθετα κονδύλια· τονίζει την εξαιρετική σημασία των προγραμμάτων του τομέα 1α προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομοκεντρική οικονομική μεγέθυνση και να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία βάσει της συμφωνίας του Παρισιού·

2. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ηγετικού ρόλου στην καινοτομία και τη σημασία της εξελικτικής και επαναστατικής έρευνας στις προηγμένες τεχνολογίες προκειμένου η Ένωση να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της, και απορρίπτει ως εκ τούτου τις περικοπές του Συμβουλίου συνολικού ύψους 747,4 εκατομμυρίων EUR στον τομέα 1α, συμπεριλαμβανομένων 424,9 εκατομμυρίων EUR για το Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, ειδικά στις οικείες γραμμές του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της έρευνας στις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών και του ηγετικού ρόλου στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων επίσης 28 εκατομμυρίων EUR για το σκέλος ΤΠΕ του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 20 εκατομμυρίων EUR για το πρόγραμμα COSME, οι οποίες απειλούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Ένωσης για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, όπως και τις προσπάθειες της Ένωσης να επιτύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και μία οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2050, και, ταυτόχρονα, με μέριμνα για όλους τους ανθρώπους·

3. πιστεύει ότι, ιδίως κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του ΠΔΠ, απαιτείται ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός στον τομέα 1α για τη δημιουργία σύνδεσης με το προσεχές ΠΔΠ, στο πλαίσιο του οποίου όλα τα νέα προγράμματα θα χρειαστούν χρόνο για να καταστούν πλήρως λειτουργικά, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα αυτών των προγραμμάτων και να μπορούν αυτά να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

4. ζητεί, ως εκ τούτου, επίπεδο πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων έως το ανώτατο όριο του τομέα 1α και, επιπλέον, τη χρήση όλων των δυνατών μηχανισμών ευελιξίας που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του κανονισμού για το ΠΔΠ και της ειδικής διάταξης για την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κονδυλίων για ερευνητικά έργα, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό, για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό του 2020·

5. υπενθυμίζει τη σημασία της έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών ζητημάτων και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, και σημειώνει την υπερκάλυψη διαφόρων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME, με αποτέλεσμα ένα χαμηλότερο συντελεστή επιτυχίας στις αιτήσεις για το «Ορίζοντας 2020» σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο του ΠΔΠ, κάτι που σημαίνει ότι πολλά περισσότερα έργα υψηλής ποιότητας στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εάν μπορούσε να προσφερθεί επαρκής ενωσιακή χρηματοδότηση· τονίζει ότι τούτο πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2020 και με μια μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εθνικά προγράμματα και ιδιωτικές επενδύσεις· εκτιμά πως η χρηματοδότηση της ενωσιακής έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να στηρίζει ειδικότερα πεδία που πάσχουν από σοβαρές αδυναμίες της αγοράς και παραμελημένα κοινωνιακά ζητήματα· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι τα αποδεσμευόμενα κονδύλια θα πρέπει να επαναδιατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· υπενθυμίζει τη δική του θέση, ότι τουλάχιστον 120 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 απαιτούνται στο επόμενο ΠΔΠ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της ενωσιακής οικονομίας, δεδομένου ότι παρέχουν έναν υψηλό αριθμό θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης· αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και να υποστηριχθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα των ΜΜΕ· επικροτεί ως εκ τούτου την αύξηση στον μηχανισμό για τις ΜΜΕ· διαπιστώνει με ανησυχία τις περικοπές από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της καινοτομίας για τις ΜΜΕ, κάτι που στέλνει αντιφατικά μηνύματα στις ενωσιακές επιχειρήσεις·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της Ένωσης και της ψηφιακής ένταξης της οικονομίας, του δημόσιου τομέα και των πολιτών της Ένωσης· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία πρωτοβουλιών όπως η WiFi4EU· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις προτεινόμενες περικοπές από το Συμβούλιο στην ανωτέρω πρωτοβουλία·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ενωσιακού τομέα κινητικότητας, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες, καθαρές και ανταγωνιστικές μεταφορές στην Ένωση, να καταστεί η αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης κατάλληλη για το μέλλον και να επιτευχθούν οι στόχοι μας για το κλίμα· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που στηρίζουν αυτούς τους στόχους, όπως το «Ορίζων», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» - σκέλος μεταφορών, και η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ 2)· ανησυχεί, ως εκ τούτου, για τις επιπτώσεις που οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα έχουν ως προς την επίτευξη ενός ενωσιακού συστήματος μεταφορών που να χαρακτηρίζεται από αποδοτική χρήση πόρων και να είναι φιλικό για το περιβάλλον, ασφαλές και ενοποιημένο·

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή είναι, για μια ακόμη φορά, πολύ χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό που έχει ζητήσει ο ACER και ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ACER και την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του στους τομείς της παρακολούθησης και της διαφάνειας της αγοράς, πόσο μάλλον τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας·

10. επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση, την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου·

11. ζητεί, όσον αφορά όλους τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του (ACER, BEREC, ENISA και GSA), ένα επίπεδο πιστώσεων και προσωπικού που αντιστοιχεί στα αιτήματα των εν λόγω οργανισμών· επιμένει ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι πρέπει να αυξηθούν σε συνάρτηση με τη διεύρυνση των καθηκόντων των ενδιαφερομένων οργανισμών και ενόψει της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, όπως και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στον σχεδιασμό των μελλοντικών ρόλων και ευθυνών· διαπιστώνει ότι ο GSA είναι αντιμέτωπος με την ανάδυση νέων προκλήσεων σχετιζόμενων με την ασφάλεια και άλλα ευαίσθητα πεδία, όπου η εξωτερική ανάθεση μπορεί να μειώσει το επίπεδο ασφαλείας και την οικονομική αποδοτικότητα και να οδηγήσει σε απώλεια εμπειρογνωσίας· είναι συνεπώς αναγκαίο να προσληφθούν και να διατηρηθούν άκρως εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης η οποία προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[9] που αποσκοπεί στη διασφάλιση συνολικής χρηματοδότησης για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ύψους 120 εκατομμυρίων EUR σε περίοδο τριών ετών, προκειμένου η πρωτοβουλία να αποτελέσει πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών· τονίζει ως προς αυτό ότι, μετά από δύο προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, πάνω από 23 000 δήμοι και κοινότητες από όλη την Ένωση εγγράφηκαν στην Πύλη WiFi4EU και 6 200 δήμοι και κοινότητες έχουν ήδη λάβει κουπόνια WiFi4EU, κάτι που αποδεικνύει την επιτυχία της πρωτοβουλίας·

13. ζητεί να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για την επίσπευση της ανάπτυξης και της εφαρμογής στην πράξη καθαρότερων τεχνολογιών και πρόσθετα κονδύλια για να διευκολυνθεί η δίκαιη μετάβαση των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών, ως συμβολή στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων μέσω της συνέχισης των υφιστάμενων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών και της δρομολόγησης νέων· επαναλαμβάνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ίδρυση ενός ταμείου δίκαιης μετάβασης εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνιακών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους και τις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση σε μια οικονομία μη εξαρτημένη από τον άνθρακα και τις ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη προς τις ενωσιακές περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών, ώστε να προπαρασκευαστούν για να υπαχθούν σε ένα νέο ταμείο δίκαιης ενεργειακής μετάβασης·

14. τονίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι οι κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης ανάπτυξης, και υπενθυμίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη δέσμευση να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση της Επιτροπής ότι οι δαπάνες για την κλιματική αλλαγή θα ανέλθουν στο 21 % του προϋπολογισμού του 2020, και υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αυξηθούν· θεωρεί λυπηρό το ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του «Ορίζων 2020» είναι εξαιρετικά απίθανο να εκπληρώσει τους καθορισμένους στόχους του στις δαπάνες για το κλίμα και τη βιωσιμότητα και, επομένως, για ολόκληρο το τρέχον ΠΔΠ· τονίζει τη θέση του, ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν επαρκώς· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εγκεκριμένη αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», αλλά και τον στόχο της Ένωσης να ηγηθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

15. ζητεί να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ιδίως τα σκέλη της βιώσιμης ενέργειας και των ΤΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και η σύνδεση των απομονωμένων αγορών και η εξάλειψη των εναπομένοντων σημείων συμφόρησης, καθώς και ένα ενωσιακό ενεργειακό δίκτυο που θα είναι ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις·

16. ανησυχεί έντονα λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας ως προς την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι απαιτούνται οικονομικά προληπτικά μέτρα για την περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο, πλήρως ή εν μέρει, δεν συνεισφέρει στον προϋπολογισμό του 2020, και καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα άλλα κράτη μέλη να επέμβουν και να αντισταθμίσουν πλήρως την βρετανική συνεισφορά, δεδομένου ότι όλα τα προγράμματα βρίσκονται στην τελική φάση και οι δικαιούχοι ενωσιακών κονδυλίων χρειάζονται τη βεβαιότητα ότι η Ένωση θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της·

17. τονίζει ότι τυχόν αδυναμία της Ένωσης να τηρήσει τις νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις της σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών θα έπληττε σοβαρά την αξιοπιστία της και θα είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εμπιστοσύνη στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης να εκπληρώνουν τον ρόλο τους· υπογραμμίζει ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι γίνονται ακόμη πιο σοβαροί λόγω του ότι η Ένωση πλησιάζει στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και, επομένως, η εκτέλεση των πολυετών προγραμμάτων πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

6

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria Da Graça Carvalho, Katalin Cseh, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, John David Edward Tennant, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Marco Dreosto, Γιώργος Γεωργίου, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jutta Paulus, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Edina Tóth

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hannes Heide

 

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ECR

Evžen Tošenovský

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Janusz Lewandowski, Eva Maydell, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Edina Tóth, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

RENEW

Nicola Beer, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

François Alfonsi, Rasmus Andresen, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus

 

6

-

ECR

Jessica Stegrud

ID

Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri

NI

John David Edward Tennant

 

6

0

ECR

Grzegorz Tobiszowski

GUE/NGL

Manuel Bompard, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias

ID

Markus Buchheit

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (3.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Svenja Hahn

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) στη διαδικασία του προϋπολογισμού, καλύπτει τις γραμμές του προϋπολογισμού στους τίτλους 2 (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ), 14 (Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) και 33 (Δικαιοσύνη και Προστασία του Καταναλωτή)·

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, τους καταναλωτές και τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στη μείωση της γραφειοκρατίας που παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των εργαζομένων και στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ούτως ώστε οι επιχειρήσεις της Ένωσης να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος που σημειώνεται, να εντοπίζονται τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν και να παρέχονται συστάσεις πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

3. τονίζει τη σημασία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί την Ένωση να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών·

4. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 να συμβάλει στην εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και να συνεχίσει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού η Επιτροπή διέθεσε κατάλληλο προϋπολογισμό στις περισσότερες από τις κύριες προτεραιότητες της επιτροπής IMCO, συμπεριλαμβανομένων της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), της προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας, και καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν για τις πιστώσεις αυτές στον προϋπολογισμό του 2020·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων για τη «Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών» (γραμμή προϋπολογισμού 02 03 01), για τον σκοπό της εποπτείας της αγοράς και της δημιουργίας του ενωσιακού δικτύου για τη συμμόρφωση των προϊόντων καθώς και για τη «Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (γραμμή προϋπολογισμού 02 02 02) και για τις «Δαπάνες στήριξης για το COSME» (γραμμή προϋπολογισμού 02 01 04 01), δεδομένου ότι οι εν λόγω τρεις δράσεις είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση· αποδοκιμάζει έντονα τη μείωση στην οποία προχώρησε το Συμβούλιο στις γραμμές προϋπολογισμού 02 03 01 και 02 02 02·

7. επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό μέρος της οικονομίας της Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και διαβλέπει την ανάγκη να δημιουργηθεί και να προωθηθεί περαιτέρω ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιτροπή IMCO στον προϋπολογισμό του 2020·

8. τονίζει ότι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος, τη στήριξη των υφιστάμενων ΜΜΕ και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης· συγκεκριμένα, ζητεί την ενίσχυση του «επιταχυντή» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (μέσο για τις ΜΜΕ), δεδομένου ότι παρέχει αποφασιστική στήριξη στις ΜΜΕ με ριζικά νέες ιδέες και εμπορεύσιμες καινοτόμες λύσεις· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση την οποία στηρίζει αποτελούν βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση·

9. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές που θα εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο, θα προσφέρει προστασία και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές, θα καταπολεμήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τόσο σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον και θα προσφέρει επίσης εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, ενώ επιπλέον θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της αγοράς με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο την γραφειοκρατική επιβάρυνση των ΜΜΕ· τονίζει ότι οι προκλήσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών εξακολουθούν να υφίστανται, τόσο στο ψηφιακό όσο και στο φυσικό περιβάλλον, και ότι, κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των πολιτών·

10. χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για την «Διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών και βελτίωση της ασφάλειας και της ενημέρωσής τους» (γραμμή προϋπολογισμού 33 04 01), δεδομένου ότι η βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτελούν σημαντικό μέσο για την τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και στην ικανότητα της Ένωσης να αποφέρει απτά οφέλη·

11. τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης της μετάβασης σε μία πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία των τελωνείων, δεδομένου ότι μπορεί να ωφελήσει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τον δίκαιο ανταγωνισμό και τον εξορθολογισμό της προστασίας των καταναλωτών· για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος «Τελωνεία 2020», το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς συνεργασίας που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές και τους τελωνειακούς υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ένωση να ανταλλάσσουν και να μοιράζονται πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, ενώ είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την αγορά και τη διατήρηση επικαιροποιημένων και αποδοτικών εξοπλισμών για τους τελωνειακούς ελέγχους·

12. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, κατά συνέπεια, εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη «στήριξη της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης» (γραμμή προϋπολογισμού 14 02 01), γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις, να υπονομεύσει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση και να παρεμποδίσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει ότι η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του κώδικα είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλύτερη προστασία των πολιτών και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι τα ηλεκτρονικά τελωνεία συνιστούν πολιτική προτεραιότητας για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

13. αναγνωρίζει ότι το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως, στον προϋπολογισμό του 2020, τα διαθέσιμα περιθώρια του ΠΔΠ στους τομείς πολιτικής υπό την ευθύνη της επιτροπής IMCO·

14. τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Επιτροπής με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς όφελος ενός πιο αποτελεσματικού προϋπολογισμού και της εξασφάλισης μεγαλύτερης αξίας για τους Ευρωπαίους πολίτες·

15. καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει όλα τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που ενέκρινε η επιτροπή IMCO.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Petra De Sutter, Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Maria Manuel Leitão Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Brian Monteith, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Claudia Gamon, Lucy Elizabeth Harris, John Howarth

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Delara Burkhardt, Predrag Fred Matić

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Anne-Sophie Pelletier

NI

Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Claudia Gamon, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Delara Burkhardt, John Howarth, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, Christel Schaldemose

VERTS/ALE

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron

NI

Lucy Elizabeth Harris, Brian Monteith

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (26.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Freund

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει το σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή στον τομέα των μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τις γενικευμένες περικοπές που ζήτησε το Συμβούλιο· επιμένει ότι χρειάζεται ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός για τον τομέα μεταφορών της ΕΕ, που θα λαμβάνει υπόψη τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες που σχετίζονται με την πολιτική μεταφορών της ΕΕ·

2. πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για μια πιο ριζική αναμόρφωση της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, με στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και την εξασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης με τη Συμφωνία του Παρισιού και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και αποδοτική χρήση κονδυλίων στο χαρτοφυλάκιο των μεταφορών του «Ορίζων 2020», καθώς και στα προγράμματα και τις κοινές επιχειρήσεις που υλοποιούν τους στόχους αυτούς· υπογραμμίζει τη σημασία των σχεδίων και των προγραμμάτων στους τομείς της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ψηφιοποίησης, και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση, καθώς και την ιεράρχησή τους· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική· πιστεύει ότι η αναμόρφωση αυτή πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και περιφερειών, ώστε η μετάβαση να γίνει με τρόπο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να διασφαλίζει τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της αποδοτικότητας των μεταφορών·

3. εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και, συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα των έργων, καθώς και στη χρησιμότητά τους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρά στην ποσότητα ή στο μέγεθός τους· τονίζει ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ χρειάζεται κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση, με στόχο τη διασφάλιση ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και περισσότερων επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί εγκαρσιότητα μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα σε μεγάλα έργα υποδομής·

4. επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της ΕΕ στην προώθηση και ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της ΕΕ, στη διασφάλιση της εδαφικής προσβασιμότητας και της διασυνδεσιμότητας όλων των περιοχών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, εξόχως απόκεντρων, νησιωτικών, περιφερειακών, ορεινών και διασυνοριακών περιοχών, καθώς και των περιοχών με μειωμένο πληθυσμό και των αραιοκατοικημένων περιοχών·

5. επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και την ευρωπαϊκή οικονομία, που πρέπει να καταστεί ηγετική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο·

6. τονίζει ότι η πολιτική μεταφορικών υποδομών της ΕΕ πρέπει να εστιάσει σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στα τρία ακόλουθα σημεία:

- η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των διαδρόμων και του εκτεταμένου δικτύου και οι διασυνοριακές διασυνδέσεις πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα,

- η διατροπικότητα θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις αποφάσεις επί των έργων, και

- η διαλειτουργικότητα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών·

7. επαναλαμβάνει ότι η προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU[10] περιέχει μια γενική διάταξη –που ισχύει για κάθε χρηματοδότηση που σχετίζεται με τον τομέα των μεταφορών– η οποία προβλέπει ότι «έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη» και ότι οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες «ελέγχονται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχουν περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν ναι, υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας»· υπενθυμίζει ότι το ταμείο ΙnvestEU θα πρέπει να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στην Ένωση και ότι, για να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι σκόπιμη η μεγιστοποίηση των «συνεργειών μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες»·

8. τονίζει ότι, πέραν του καίριου ρόλου της για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του InvestEU, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η αναθεώρηση της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία προβλέπεται για το 2020, να προλειάνει το έδαφος για μια πιο ριζική αναμόρφωση της χρηματοδότησης που παρέχει η Τράπεζα στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει περίπου 140 δισεκατομμύρια EUR σε δάνεια για έργα μεταφορών κατά την περίοδο 2007-2018, εκ των οποίων περίπου το 80% σχετίζεται με οδικές υποδομές[11]· καλεί την ΕΤΕπ να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα στάδια της αναθεώρησης της πολιτικής της στον τομέα των μεταφορών·

9. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στην προώθηση της ανάπτυξης ενός ιδιαίτερα αποδοτικού, βιώσιμου και διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ-Μ) στους τομείς των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών· επαναλαμβάνει ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ θα συμβάλει σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης, καθώς και στην προώθηση των στόχων της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός CEF είναι καθοριστικός για την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, στην καινοτομία, τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση·

10. πιστεύει ότι οι δαπάνες του μηχανισμού CEF στον τομέα των μεταφορών μπορούν να βελτιωθούν με την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της χρηματοδότησης που παρέχεται για τρόπους μεταφοράς μηδενικών εκπομπών· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός CEF είναι ένα εξόχως σημαντικό και αναγκαίο οικονομικό μέσο στον τομέα των μεταφορών και ότι ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δαπανών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και να επιδιώκει ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ· επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής για συγχρηματοδότηση της αποκατάστασης των περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που έχουν αποξηλωθεί ή εγκαταλειφθεί[12], και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις διασυνοριακές περιφέρειες και την Επιτροπή να ενισχύσουν περαιτέρω αυτά τα έργα από τη βάση προς την κορυφή τα οποία συμβάλλουν στο εκ νέου άνοιγμα των συνόρων στην ΕΕ, όπου αυτά εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά το ποσό εντός της γραμμής του προϋπολογισμού για τον CEF που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση της αποκατάστασης περιφερειακών ελλειπουσών σιδηροδρομικών συνδέσεων που αποξηλώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, λαμβανομένων υπόψη πρωτίστως των γεωγραφικά μειονεκτουσών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο περαιτέρω εξηλεκτρισμός των σιδηροδρομικών υποδομών και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· σημειώνει ότι στον προϋπολογισμό του CEF θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη μέτρα μείωσης του θορύβου από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών· εκτιμά ότι ο μηχανισμός CEF θα πρέπει να ενσωματώσει καλύτερα και να προωθήσει τις θαλάσσιες μεταφορές· ζητεί να διατηρείται, κατά την κατανομή των κονδυλίων που είναι διαθέσιμα για τις μεταφορές, το μερίδιο της χρηματοδότησης που προορίζεται για τον μηχανισμό CEF·

11. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2019, μια αξιολόγηση της υλοποίησης όλων των ανατεθέντων έργων, συμπεριλαμβανομένων της τρέχουσας κατάστασης και προβλέψεων όσον αφορά την ολοκλήρωση των έργων, καθώς και προτάσεις που θα επιτρέψουν την επίτευξη επιπέδου δαπανών 100%, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής κονδυλίων·

12. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για υποδομές μεταφορών θα πρέπει να επιδιώκει τον βασιζόμενο στις Συνθήκες στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· τονίζει ότι οι αποκεντρωμένες προσεγγίσεις είναι σημαντικές και ότι η συνδεσιμότητα και η προσβασιμότητα των αγροτικών περιοχών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής, δεν δίνεται αρκετή προσοχή στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών· υπογραμμίζει την ανάγκη απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές όσον αφορά τα ταμεία της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον τομέα των μεταφορών· συνιστά να αυξηθούν οι επενδύσεις για την προώθηση των μετακινήσεων με το ποδήλατο και με τα πόδια· υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά του για διαφάνεια της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τους πόρους επιμερισμένης διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει συγκεντρωτικά πληροφορίες σχετικά με έργα μεταφορών που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και από το Ταμείο Συνοχής·

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι το τέλος του έτους, αξιολόγηση της χρήσης των πόρων που χορηγεί η ΕΕ για έργα μεταφορών στο πλαίσιο του CEF, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό συμμόρφωσης με τις στρατηγικές μεταφορών και τους εκ των προτέρων όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι το τέλος του 2019, αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των δαπανών που αφορούν κονδύλια τα οποία χορηγούνται για χρηματοπιστωτικά μέσα, προβλέψεις σχετικά με το τελικό επίπεδο απορρόφησης και προτάσεις που θα υλοποιηθούν για την επίτευξη επιπέδου 100%, συμπεριλαμβανομένης της ανακατεύθυνσης σε άλλες γραμμές προϋπολογισμού του CEF·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση της χρήσης ποσών που χορηγούνται για ανάπτυξη του SESAR, της τρέχουσας κατάστασης, των μελλοντικών ενεργειών και της συνεισφοράς των έργων που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ποσά στην ανάπτυξη του SESAR στα κράτη μέλη·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την αναμόρφωση των άνετων ευρωπαϊκών νυχτερινών αμαξοστοιχιών ως πιθανής και βιώσιμης εναλλακτικής στις πτήσεις μικρών αποστάσεων και στις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις επιλογές πιθανών συνδυασμών της συγχρηματοδότησης του ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατοδρόμων με το ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο·

17. εκτιμά ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι μια εναλλακτική λύση έναντι των αποκλειστικά οδικών μεταφορών· θεωρεί ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13], που καθορίζει τα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της βιωσιμότητας αυτού του τρόπου μεταφοράς και ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την απαλλαγή του από ανθρακούχες εκπομπές· σημειώνει ότι τα ευρωπαϊκά λιμάνια αποτελούν πολυτροπικούς κόμβους και πύλη εισόδου για πάνω από το 90% των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προώθηση και τη χρηματοδότηση αυτού του τρόπου μεταφοράς·

18. επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση των μεταφορών μπορεί να καταστήσει τον τομέα μεταφορών της Ένωσης πιο πολυδεκτικό, καινοτόμο, διασυνδεδεμένο και βιώσιμο· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της κατάρτισης μιας νέας στρατηγικής της Ένωσης, που θα έχει ως προτεραιότητες τη δίκαιη μετάβαση και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων των οποίων το αντικείμενο εργασίας θα καταστεί παρωχημένο με την ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών·

19. υπό το πρίσμα του πολύ υψηλού αριθμού θανάτων και τραυματισμών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα, και της νέας οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, με τη διάταξη που προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου λαμβάνονται υπόψη», επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν περαιτέρω προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των μεταφορών επιβατών σε διάφορα μεταφορικά μέσα και να εστιάζουν στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, τα άτομα με αναπηρία, οι ποδηλάτες και άλλοι χρήστες μέσων μικροκινητικότητας, καθώς και στη μετάβαση προς ασφαλέστερα και καθαρότερα μέσα μεταφοράς όπως ο σιδηρόδρομος· καλεί την Επιτροπή να παρέχει την απαραίτητη τεχνική και διοικητική συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά τα κατάλληλα μέτρα συντήρησης των υφιστάμενων οδών στα αντίστοιχα ολοκληρωμένα σχέδια για τις μεταφορές τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οδών·

20. θεωρεί απαραίτητη την ισχυρότερη διάρθρωση της χρηματοδότησης των αστικών μεταφορών με σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προκειμένου να ενισχυθεί ο μετασχηματισμός της αστικής κινητικότητας· ζητεί τα εν λόγω σχέδια αστικής κινητικότητας να προωθούν την πολυτροπικότητα μεταξύ των διαφόρων βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, καθορίζοντας ισορροπημένες κοινωνικοοικονομικές ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών·

21. επισημαίνει ότι τα συστήματα αστικής κινητικότητας πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου μετακίνησης για εργασία (σπίτι-δουλειά-σπίτι) και να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, να αυξάνουν την ελκυστικότητα των δημόσιων μεταφορών για τον πληθυσμό και να μειώνουν τη χρήση ιδιωτικών μεταφορών, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική και κλιματική βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη της κοινωνίας· θεωρεί ότι, δεδομένης της πολυμορφίας των δημόσιων μεταφορών σε μητροπολιτικές περιοχές της ΕΕ (ορισμένες εκ των οποίων διαθέτουν κατακερματισμένα συστήματα μεταφορών και χαοτικά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, γεγονός που καθιστά ακριβή τη χρήση τους), ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να έχει ως στόχο να εστιάσει στα προβλήματα που προκύπτουν από περίπλοκα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων για δημόσιες μεταφορές και να στηρίξει τη δρομολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή ενιαίου και πολυτροπικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

22. ζητεί να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στο χρηματοδοτικό περιβάλλον, καθώς και να ενισχυθεί η διαφάνεια των αξιολογήσεων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ σε διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης της ανάπτυξης μεγάλων έργων με συνολικό όγκο επενδύσεων άνω του 1 δισεκατομμυρίου EUR· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση πρέπει να εστιάζει σε στόχους που διασφαλίζουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη, ιδίως σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο·

23. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες στη διαφθορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· επιμένει ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι προσφέροντες για τα εν λόγω έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να συνάπτουν σύμφωνα ακεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα παρακολουθούνται από τρίτα μέρη όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με δεσμεύσεις βέλτιστων πρακτικών και διαφάνειας· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια αρμοδιότητα για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την απαραίτητη διοικητική και τεχνική υποστήριξη προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους· επισημαίνει ότι είναι επίσης σημαντικό στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες για τους εργαζομένους· επισημαίνει ότι, αυτήν τη στιγμή, υπάρχει δυσκολία στον τομέα μεταφορών συνολικά όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, και ότι για να αντιμετωπιστούν τα θέματα προσωπικού πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας·

24. θεωρεί ότι οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τα έργα στον τομέα των μεταφορών δεν πρέπει πλέον να εστιάζονται σε βραχυπρόθεσμες οικονομικές αναλύσεις αλλά στην ολοκληρωμένη κατανόηση του συνολικού βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου εξωτερικού κόστους, με γνώμονα την πρόσφατη μελέτη για τα εξωτερικά επακόλουθα και την εσωτερίκευση του κόστους που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, και η οποία αποκάλυψε ότι το συνολικό ύψος του εξωτερικού κόστους του τομέα των μεταφορών εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 1 000 δισεκατομμύρια EUR ετησίως[14]·

25. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, να επιδιώξει ενωσιακή προστιθέμενη αξία και να εστιάσει περισσότερο στους πολιτικούς στόχους, καθορίζοντας παράλληλα τα κριτήρια επιλογής των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και υπενθυμίζει τη σημασία της ορθής υλοποίησής τους·

26. επαναλαμβάνει την ανάγκη για έναν ισχυρό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), που θα διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για να ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο και να διασφαλίζει την ασφάλεια-προστασία των πολιτών της ΕΕ (π.χ. προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, απειλές στον κυβερνοχώρο, παρεμβολές στο GNSS), καθώς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τομέα αεροπορικών μεταφορών μέσω βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος (μείωση θορύβου και εκπομπών, απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, κυκλική οικονομία), προώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος (μέτρα μετριασμού), ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών (μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ηλεκτρικά και υβριδικά αεροσκάφη, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα), προγράμματος οικολογικού σήματος και πολυτροπικής κινητικότητας (δηλ. διασύνδεση προς/μεταξύ σιδηροδρομικών και αερολιμενικών υποδομών)·

27. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διευρυμένα καθήκοντα των οργανισμών της ΕΕ που σχετίζονται με τις μεταφορές –EASA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)– δεν έχουν ληφθεί υπόψη για τον προϋπολογισμό του 2020, ενώ θα έπρεπε να έχει συνεκτιμηθεί η αυξημένη ανάγκη για οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του ERA σε μία και μόνη έδρα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

28. τονίζει τη σημασία των έργων που συμβάλλουν στην προώθηση του τουρισμού, ενός τομέα που συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕγχΠ των κρατών μελών και έχει οικονομικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι o προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τον τουρισμό ως μεμονωμένο τομέα πολιτικής και υπενθυμίζει το αίτημά του να υπάρξει, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, συγκεκριμένη και ειδική χρηματοδότηση σε χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού, αποκλειστικά για τον τουρισμό· τονίζει ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού, όπως, μεταξύ άλλων, διαχείριση κρίσεων, ανταγωνισμός από τρίτες χώρες, βιωσιμότητα τουριστικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση τοπικών και απομονωμένων κοινοτήτων και μετάβαση σε οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, με αποτέλεσμα οι κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές να παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

Οντότητα και/ή πρόσωπο -

European Federation for Transport and Environment (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος) - 58744833263-19

 

 

Community of European Railway and Infrastructure Companies (Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και Διαχειριστών Υποδομών) - 7574621118-27

 

 

 

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Sven Schulze, Vera Tax, Cristian Terheş, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paolo Borchia, Gina Dowding, Ilhan Kyuchyuk, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier, Catherine Rowett

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά Anne-Sophie Pelletier

NI

Mario Furore

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Sven Schulze, Barbara Thaler

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Vera Tax, Cristian Terheş, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Gina Dowding, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

6

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

 

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (7.10.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Younous Omarjee

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η συνοχή είναι ένας από τους στόχους της ΕΕ που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ και αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης και των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ένωσης και η κύρια πολιτική της στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων, με προϋπολογισμό ύψους 351,8 δισεκατομμυρίων EUR για το ΠΔΠ 2014-2020, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ΠΔΠ, και τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτόν τον ρόλο και στο επόμενο ΠΔΠ, χωρίς περαιτέρω περικοπές, καθώς και ότι οι νέες πρωτοβουλίες της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από νέους και επαρκείς οικονομικούς πόρους και να εξετάζονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης·

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής βασίζεται σε μια πολιτική αλληλεγγύης, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που θέτουν οι Συνθήκες, να προωθείται και να υποστηρίζεται η συνολική αρμονική ανάπτυξη των κρατών μελών και των περιφερειών, ενώ προωθεί τη διαπεριφερειακή συνεργασία και έχει ως στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες μεταξύ και εντός των περιφερειών της Ένωσης, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι καμία περιφέρεια δεν θα υστερεί, λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών προκλήσεων· θεωρεί ότι συμβάλλει στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και στην επίτευξη βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης· σημειώνει ότι η προσθετικότητα μπορεί να συμβάλει στην ισόρροπη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων σε συνδυασμό με όλες τις διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες πληρωμών για την περίοδο 2007-2013, καθώς και για τη σταθερή βελτίωση της εκτέλεσης των πληρωμών και την αύξηση του ποσοστού επιλογής έργων, καθώς και για το γεγονός ότι ο ρυθμός επιλογής των έργων επιτόπου έχει φτάσει επιτέλους στα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και τα έχει υπερβεί, δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν στο 83 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ποσοστό αυτό και καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει περαιτέρω τα κράτη μέλη που υστερούν, ώστε να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους·

4. σημειώνει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 2,5 % για τον υποτομέα 1β στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών στο σύνολό τους αυξήθηκαν κατά 6,4 %·

5. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διδαχτούν από την εν λόγω περίοδο προγραμματισμού, ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω κρίση πληρωμών ή σχετική καθυστέρηση στο μέλλον· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η καθυστερημένη έναρξη και υλοποίηση των προγραμμάτων οδήγησαν σε συσσώρευση αιτήσεων πληρωμών·

6. υπογραμμίζει ότι για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπονται ειδικά μέτρα, κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ως προς τους όρους πρόσβασης στα κονδύλια, που είναι αναγκαία και ζωτικής σημασίας για να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών και να υλοποιηθούν, ως εκ τούτου, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης, του σημαντικού αντίκτυπου που έχει η γεωγραφική τους απόσταση σε επίπεδο υποδομών και της ιδιαίτερης έκθεσής τους στις συνέπειες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή·

7. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2020· υπογραμμίζει την απόδοση των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς κάθε ένα ευρώ που επενδύεται αποφέρει 2,74 ευρώ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

8. τονίζει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή, καίρια σημασία έχει η συνεργασία περιφερειακών, τοπικών, δημοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ο διάλογος με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ομάδων που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα σε εθνοτικό και θρησκευτικό επίπεδο, σε επίπεδο ηλικίας, ατόμων με αναπηρία, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

9. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών και εμμένει στην άποψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση σε πνεύμα αλληλεγγύης·

10. ζητεί να διενεργηθεί διαδικασία επαναπρογραμματισμού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μετά τη συμφωνία που επετεύχθη στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2019 όσον αφορά τη σημαντική αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων· επιμένει ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της φυγής των νέων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις ενδεχόμενου Brexit χωρίς συμφωνία και ιδίως για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες στην πολιτική συνοχής και στις διασυνοριακές περιφέρειες· τονίζει τη σημασία των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ και ζητεί μετ’ επιτάσεως να περιοριστούν, στο πλαίσιο αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερο οι δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit στην πολιτική συνοχής·

12. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την ορθή προετοιμασία και εφαρμογή των έργων επιτόπου·

13. σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2020 είναι το τελευταίο του τρέχοντος ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προετοιμασία και η ομαλή προσαρμογή στη νέα δημοσιονομική περίοδο·

14. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο στόχος της διάθεσης του 20 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για το κλίμα δεν θα επιτευχθεί για το ΠΔΠ 2014-2020, και παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των δαπανών για το κλίμα για το 2020· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λάβουν δεόντως υπόψη τη σημαντική συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής για τις επενδύσεις στην προστασία του κλίματος και για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να γεφυρωθεί το κενό ύψους 3,5 3,5 δισεκατομμυρίων EUR που υπάρχει στον προϋπολογισμό όσον αφορά το κλίμα, καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί η διάθεση δημόσιων πόρων για τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού·

15. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί επαρκής στήριξη για δράσεις που εστιάζουν ειδικά στις πτυχές της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να προκύψουν από απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, όπως ο παροπλισμός πυρηνικών σταθμών· υπενθυμίζει την ανάγκη διαρθρωτικής μετάβασης των 41 περιφερειών που εξαρτώνται από τον άνθρακα, μέσω της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα του άνθρακα, καθώς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία μέσω της θέσπισης ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με επαρκείς πόρους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, προκειμένου η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 να πραγματοποιηθεί με δίκαιο και ισότιμο τρόπο·

16. σημειώνει ότι, για τις μεταφορές στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 2020 θα είναι το δεύτερο έτος κατά το οποίο μπορεί να ζητηθεί περαιτέρω προχρηματοδότηση για δράσεις που ξεκίνησαν το 2014, το 2015 ή το 2016, και το τελευταίο έτος για επαναδιάθεση αχρησιμοποίητων πόρων·

17. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να υποστεί μεταφορές πιστώσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων να επιτύχουν τους στόχους τους·

18. σημειώνει ότι το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της πολιτικής για τη συνοχή· υπενθυμίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες της Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πρόσθετους πόρους και όχι εις βάρος των μακροχρόνιων πολιτικών της Ένωσης· σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής και η οικονομική διακυβέρνηση ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς στόχους και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο·

19. εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση των πιστώσεων του Ταμείου Συνοχής σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και επισημαίνει τον κίνδυνο να διευρυνθεί το αναπτυξιακό χάσμα όσον αφορά τις βασικές υποδομές, ιδίως τις υποδομές μεταφορών· ζητεί περισσότερο ευέλικτους δημοσιονομικούς μηχανισμούς που θα διευκολύνουν την ανακατανομή της χρηματοδότησης σε πρόσθετες επενδύσεις σε βασικές υποδομές, ιδίως υποδομές ΔΕΔ-Μ, ως κινητήρια δύναμη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ένταξης σε επίπεδο Ένωσης, στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σαφή υστέρηση στην ανάπτυξη·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαφανή, δίκαιη και υπεύθυνη χρήση των πόρων της Ένωσης.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.10.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Naomi Long, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Monika Vana, Julie Ward

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ciarán Cuffe, Barbara Ann Gibson, Tomislav Sokol, Μαρία Σπυράκη

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé

NI

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Novakov, Tomislav Sokol, Μαρία Σπυράκη

RENEW

Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Barbara Ann Gibson, Ondřej Knotek, Naomi Long, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jill Evans, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (6.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paolo De Castro

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνει υπό σημείωση ότι από τα 59 994,9 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και τα 58 014,3 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 για τον τομέα 2, στο πλαίσιο του οποίου οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων αυξάνονται ελαφρά σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 και ανέρχονται σε 43 531,8 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+0,8 %) και σε 43 501,7 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (+0,9 %)· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μειώνονται σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 σε 14 708,7 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-0,1 %) και σε 13 141,2 εκατομμύρια EUR (-0,1 %) σε πληρωμές, κυρίως λόγω της στασιμότητας στην ονομαστική διάρκεια του ΕΓΤΑΑ, καθώς και της σημαντικής μείωσης των δαπανών στήριξης·

2. επιμένει ότι τα έσοδα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που προκύπτουν από έσοδα για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας κατά τα προηγούμενα έτη, θα πρέπει να παραμείνουν στον τομέα 2·

3. επιμένει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω περικοπές στον γεωργικό προϋπολογισμό, δεδομένου ιδίως ότι ο γεωργικός τομέας πλήττεται συχνά από κρίσεις που απαιτούν δημοσιονομική αντιμετώπιση·

4. σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2020 είναι το τελευταίο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία της προετοιμασίας και της ομαλής προσαρμογής στη νέα δημοσιονομική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας πρέπει να διασφαλιστεί ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις ενός Brexit χωρίς συμφωνία και, δεδομένου ότι οι αγρότες πρέπει να σχεδιάζουν τις δραστηριότητές τους εκ των προτέρων, διαφωνεί κάθετα με οποιεσδήποτε απρόσμενες περικοπές στα κονδύλια για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) το 2020 σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

6. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015·

7. απορρίπτει τη μείωση των πιστώσεων που προτείνει η Επιτροπή για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (-14,6 εκατομμύρια EUR), που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυξανόμενη συνεισφορά τους στην επανεξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων καθώς θα επηρεαστούν άμεσα οι αγρότες· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα μειωθούν οι πληρωμές για τον τομέα αυτό· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία πιστώσεων για τον τομέα του κρέατος πουλερικών και προτείνει την εγγραφή κονδυλίων στο τμήμα «Λοιπά μέτρα για το χοίρειο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, τη μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα» για τη στήριξη του τομέα των πουλερικών, ο οποίος πλήττεται λόγω της αθέμιτης στρέβλωσης του εμπορίου με την Ουκρανία·

8. αποδοκιμάζει την έλλειψη αντιστάθμισης για τη μείωση των πιστώσεων που πρότεινε η Επιτροπή για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών στην Ένωση, έναν τομέα που αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση, λόγω των φυτοφαγικών ή παθολογικών παραγόντων όπως ο ιός της τριστέτσας για τα πορτοκάλια, η κορυφοξήρα για τα λεμόνια, η Tuta absoluta για τις ντομάτες και το Xylella fastidiosa για τα ελαιόδενδρα· ως εκ τούτου ζητεί, παρά τις μειώσεις των πιστώσεων, να προβλεφθεί ένα σχέδιο χρηματοδότησης των εσπεριδοειδών προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μετατροπής των σημερινών εσπεριδοειδών και ελαιώνων σε ποικιλίες των ίδιων φυτών που είναι πιο ανθεκτικές και επιτρέπουν την πραγματική επανενεργοποίηση του τομέα·

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 50 εκατομμύρια EUR σε «Λοιπά μέτρα για το βόειο κρέας» προκειμένου να στηρίξει τον τομέα βόειου κρέατος στην Ιρλανδία σε περίπτωση δυσχερειών στην αγορά που συνδέονται με την πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· τονίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει επίσης σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε διάφορους αγροτικούς τομείς στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο στήριξης βάσει μιας ορθής εκτίμησης επιπτώσεων, ανά τομέα και ανά κράτος μέλος, για όλους τους αγροτικούς τομείς της Ένωσης που ενδέχεται να επηρεαστούν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να επεκτείνει το εν λόγω σχέδιο στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη ανάλογα με τον βαθμό έκθεσής τους· θεωρεί ότι, για να είναι αποτελεσματικό, το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της οργάνωσης των εν λόγω τομέων και την προώθηση της διαφοροποίησης των εμπορικών ροών·

10. θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία της Ένωσης με τη Mercosur θα προκαλέσει πρόσθετες πιέσεις στους εν λόγω αγροτικούς τομείς και, για τούτο, καλεί την Επιτροπή να καθορίσει λεπτομερώς έως το τέλος του 2019 το περιεχόμενο του σχεδίου στήριξης της Ένωσης, ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR, που ανακοινώθηκε στις 28 Ιουνίου 2019 και έχει ως στόχο να επιτρέψει σε ευαίσθητους αγροτικούς τομείς της Ένωσης να αντιμετωπίσουν τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο της εν λόγω εμπορικής συμφωνίας σε περίπτωση που αυτή κυρωθεί·

11. επισημαίνει τη δημοσιονομική ανεπάρκεια όσον αφορά τη στήριξη ευαίσθητων τομέων και ταυτόχρονα το άνοιγμά τους σε περαιτέρω ανταγωνισμό και στον κίνδυνο αστάθειας των αγορών, ιδίως μέσω διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· σημειώνει επίσης τη μακροπρόθεσμη διάβρωση των παραδοσιακών ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης, η οποία οφείλεται ιδίως στη μείωση των τελωνειακών δασμών λόγω των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

12. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για παροχή βοήθειας στους αγρότες με ένα πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς από τη συμφωνία εμπορίου της Ένωσης με τη Mercosur· επιμένει ότι τα κονδύλια αυτά δεν πρέπει να προέρχονται από υφιστάμενη γραμμή του προϋπολογισμού για τη γεωργία·

13. εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα κρίση στον τομέα της ζάχαρης μετά την κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων και την πρόσφατη αναγγελία του κλεισίματος οκτώ εργοστασίων στην Ένωση· αποδοκιμάζει την έλλειψη κονδυλίων για τη στήριξη εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι, ελλείψει παρέμβασης από τις δημόσιες αρχές, πρέπει να επιτρέπεται σε ιδιωτικούς φορείς να αναλαμβάνουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της παραγωγής σε εθελοντική βάση· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να αξιολογήσει η Επιτροπή, μέσα από το πρίσμα της νέας εποχής παραγωγής, τη δυνατότητα ενεργοποίησης δημοσιονομικά ουδέτερων μέτρων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[15] και επιτρέπουν σε αγρότες, τις οργανώσεις τους και αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για να αποσύρουν από την αγορά, να αποθηκεύουν ή να μειώνουν την παραγωγή τους κατά τρόπο συντονισμένο·

14. επικροτεί την αύξηση της χρηματοδότησης που προτείνει η Επιτροπή για τις ενέργειες προώθησης, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των βελτιώσεων που επέφερε η τελευταία μεταρρύθμιση· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τις εκστρατείες προώθησης για το άνοιγμα νέων αγορών για προϊόντα υψηλής ποιότητας καθώς τα μέτρα προώθησης είναι ζωτικής σημασίας για τη διεύρυνση του μεριδίου των εξαγωγών της Ένωσης στις αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο·

15. αποδοκιμάζει την απουσία στήριξης μέτρων προς όφελος των αγροτών, ιδίως στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αγορά λόγω της απαγόρευσης εισαγωγών που έχει επιβάλει η Ρωσία σε μια σειρά γεωργικών προϊόντων της Ένωσης («ρωσικό εμπάργκο»)·

16. υπενθυμίζει ότι, την τελευταία πενταετία, οι αγροτικοί τομείς της Ένωσης πλήττονται από τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο· τονίζει ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες επιπτώσεις στις γεωργικές εμπορικές ροές από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές, και ζητεί να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις για έκτακτα μέτρα όπου χρειαστεί·

17. πιστεύει ότι η Ένωση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ιδίως στα παιδιά, και, για τον λόγο αυτόν, θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιηθούν πλήρως τα ανώτατα όρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα ενωσιακά σχολικά προγράμματα καθώς και να δημιουργηθούν πρόσθετα προγράμματα για τη βιώσιμη κατανάλωση στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά προγράμματά τους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των μέγιστων διαθέσιμων κονδυλίων (250 εκατομμύρια EUR) μέσω της θέσπισης προγραμμάτων με λιγότερη γραφειοκρατία·

18. χαιρετίζει την αυξημένη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας που επιδιώκουν την προσφορά ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων καθώς και την επισιτιστική ασφάλεια· τονίζει ότι έχει σημασία τα κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι πιστώσεις από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να παραμείνουν πλήρως διαθέσιμα προκειμένου να τονωθούν η καινοτομία και οι έξυπνες λύσεις, ιδίως μέσω της αγροοικολογικής έρευνας, με μια συνολική προσέγγιση αγροοικοσυστήματος, στον γεωργικό τομέα και στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου· υπογραμμίζει τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, και του ρόλου των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών· τονίζει ότι η πολιτική για την έρευνα θα πρέπει να διατηρεί τη συνοχή με τους στόχους της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως επίσης να παρέχει κίνητρα και υποστήριξη για πρωτοβουλίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες μικρών εκμεταλλεύσεων χωρίς οικονομίες κλίμακας, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ έρευνας και πρακτικής με τη συμμετοχή των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα και τη διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών·

19. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για την περαιτέρω υιοθέτηση έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στον αγροτικό τομέα, δεδομένων των αποδεδειγμένων περιβαλλοντικών οφελών τους και της ανάγκης για μεγαλύτερη γεωργική αποδοτικότητα· θεωρεί ότι η γεωργία ακριβείας και η χρήση της ψηφιοποίησης θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και να προωθηθούν·

20. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση παραμένει ευάλωτη σε εκδηλώσεις ζωικών και φυτικών ασθενειών, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση κατά 60 % των πιστώσεων του ταμείου για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών·

21. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον σοβαρό αντίκτυπο της εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε πολλά κράτη μέλη και τον μεγάλο αριθμό περιστατικών που σημειώθηκαν από τις αρχές του 2019· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν πληγεί μεγάλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχουν θανατωθεί δεκάδες χιλιάδες ζώα· αποδοκιμάζει, ως εκ τούτου, την έλλειψη κονδυλίων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, υπογραμμίζοντας ότι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 εγγράφηκαν για τον σκοπό αυτό 28 εκατομμύρια EUR· τονίζει ότι τουλάχιστον το ίδιο ποσό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020· σημειώνει ότι τρίτες χώρες έχουν επενδύσει στην έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της ΑΠΧ· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός εμβολίου το οποίο θα βοηθήσει στην εξάλειψη της διάδοσης και της εμφάνισης της ΑΠΧ το συντομότερο δυνατόν·

22. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, σύμφωνα με τον στόχο για καλύτερη συμβολή στην ανανέωση των γενεών των γεωργών στην Ένωση·

23. επισημαίνει τη σημασία των δεσμεύσεων για αγροτική ανάπτυξη και των δαπανών για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την ευρύτερη αγροτική οικονομία, ιδίως δε τη σημασία των πρωτοβουλιών για τη στόχευση και τη στήριξη των νέων γεωργών·

24. επικροτεί τη χρηματοδότηση νέων δοκιμαστικών σχεδίων που είναι απαραίτητα για τον προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, και ειδικότερα σχεδίων για την ανάπτυξη εργαλειοθήκης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για τους αγρότες, για την προώθηση «έξυπνων χωριών», και για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος στον τομέα της κτηνοτροφίας·

25. ζητεί τη διατήρηση των πιστώσεων για τα προγράμματα POSEI στα μέγιστα επίπεδα που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, υπογραμμίζει τη σημασία των εν λόγω προγραμμάτων για την ανθεκτικότητα των γεωργικών παραγωγών, και τονίζει την εύθραυστη οικονομική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται έντονα από την κρίση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Matt Carthy, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Lena Düpont, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Jan Huitema, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Daniela Rondinelli, Christine Schneider, Marc Tarabella, Irène Tolleret

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Anthea McIntyre, Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

ID

Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

NI

Diane Dodds, Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie

S&D

Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo De Castro, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella

 

5

-

Verts/ALE

Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

1

0

ID

Ivan David

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Αλιείας (5.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Chris Davies

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι απαιτούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα και επισημαίνει ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός συγκεντρώνεται στο τμήμα ΙΙΙ και τίτλο 11, «Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία»· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μαζί με τις υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και τις συμφωνίες βιώσιμης αλιείας απαρτίζουν το κυριότερο μέρος του προϋπολογισμού·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων και της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας, προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία, ιδίως όσον αφορά τις κοινότητες που εξαρτώνται από την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας·

3. τονίζει ότι οι κύριοι στόχοι της ΚΑλΠ θα πρέπει να εξισορροπούν τη βιωσιμότητα ενός τομέα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάγκη διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων χάρη στην ανάπτυξη βιώσιμης, από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, αλιείας·

4. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση των άρτιων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους· παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από το βέλτιστο επίπεδο γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια κατάλληλη εκτίμηση· θεωρεί, ότι τα κονδύλια της Ένωσης πρέπει κατά συνέπεια να αυξηθούν τόσο για τους διεθνείς οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο και για τους οργανισμούς επιστημονικής έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων και να ενισχυθούν οι γνώσεις σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, μέσω της μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης στους αλιευτικούς πόρους· γενικότερα, θεωρεί ότι οι αλιείς πρέπει να ενθαρρύνονται να συμβάλλουν στην συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό των σκαφών με όργανα μέτρησης·

5. επισημαίνει ότι περισσότερο από το ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών προϊόντων στην Ένωση προέρχεται από διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών· τονίζει ότι η προώθηση, από την ΕΕ, της βιώσιμης αλιείας στα ύδατα τρίτων χωρών είναι ουσιαστικής σημασίας για τον στόλο της ΕΕ και για την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων της ΕΕ και των τρίτων χωρών, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των τοπικών βιομηχανιών, την απασχόληση που προκύπτει από την αλιεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο, καθώς και για τη συμβολή της αλιείας στην επισιτιστική ασφάλεια· υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και της εξωτερικής διάστασης της ΚΑλΠ, γενικότερα· θεωρεί ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, πρέπει να υπολογιστούν επαρκείς και αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις και να μην υπάρξουν περικοπές προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες και να διασφαλιστεί η συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·

6. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ συμμετέχει σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Συμφωνία του Παρισιού και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο στόχος 14 για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη – και ότι πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της κατά την ανάπτυξη των πολιτικών της, συμπεριλαμβανομένης της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

7. υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους της ΚΑλΠ είναι να συμβάλει στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι σημαντικό μερίδιο των αλιευτικών προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ εισάγεται· επισημαίνει ότι η υδατοκαλλιέργεια καθίσταται σημαντική συνιστώσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων·

8. υπογραμμίζει ότι στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα κατά την εφαρμογή των συστημάτων υποχρέωσης εκφόρτωσης·

9. επαναλαμβάνει τη σημασία του παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας· τονίζει ότι ο τομέας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75 % του συνόλου των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ του συνόλου της απασχόλησης στον τομέα της αλιείας, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για σημαντικό παράγοντα, όχι μόνο από οικονομική αλλά και από κοινωνική άποψη, σε πολλές παράκτιες κοινότητες· σημειώνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της αλιείας για τις τοπικές κοινότητες και για ορισμένες θαλάσσιες περιοχές, όπως οι παράκτιες και οι νησιωτικές περιοχές, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία· υπενθυμίζει ότι οι αλιευτικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές επιβαρύνονται συχνά με πρόσθετες δαπάνες και με μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να υποστηριχθούν με πρόσθετους πόρους·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συλλογή δεδομένων και η έρευνα, και να τις βοηθήσουν να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους, για παράδειγμα, παρέχοντας τα αναγκαία κίνητρα·

12. επισημαίνει ότι η έγκριση των υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων που επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε βιώσιμα επίπεδα απαιτούν ισχυρή πολιτική ελέγχου που θα υποστηρίζεται από επαρκή κονδύλια·

13. υπενθυμίζει ότι έχει ζωτική σημασία να ληφθούν κοινωνικοοικονομικά μέτρα που θα συνοδεύουν τις αποφάσεις διαχείρισης για τον περιορισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να διατηρούνται κατάλληλα επίπεδα βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων·

14. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα·

15. επισημαίνει το πρόβλημα των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για να διασφαλίζεται η εφαρμογή των σχετικών κανόνων για τη μείωση του αντίκτυπου των πλαστικών προϊόντων στη θάλασσα·

16. εφιστά την προσοχή στην πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι σε περίπτωση υλοποίησης ενός Brexit θα πρέπει να δοθεί ύψιστη σημασία στη θέσπιση ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027· θεωρεί ότι απαιτείται υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση· παρατηρεί ότι σε καμία περίπτωση το Brexit δεν συνεπάγεται μείωση των κονδυλίων σε σχέση με το τρέχον ΕΤΘΑ (2014-2027)· αντιθέτως, ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός 2021-2027 ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές συνέπειες του Brexit·

17. επισημαίνει ότι, έξι χρόνια μετά την έγκριση του σημερινού Ταμείου, το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 είναι πολύ χαμηλό και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και να ελαφρύνουν τον διοικητικό φόρτο, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλα και έγκαιρα οφέλη για τον τομέα·

18. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι των γνωμοδοτικών συμβουλίων, δεδομένης της μεγαλύτερης δέσμευσής τους, δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πολιτικές περιφερειοποίησης, οι οποίες αποκτούν όλο και πιο περίοπτη θέση στα πολυετή σχέδια διαχείρισης, καθώς και στον νέο κανονισμό για τα «τεχνικά μέτρα»·

19. υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αλιείς ως «φύλακες της θάλασσας» και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει επαρκείς χρηματοδοτικές υποχρεώσεις για μέτρα που προωθούν τον συνδυασμό της αλιευτικής δραστηριότητας με δραστηριότητας προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η συλλογή πλαστικών στη θάλασσα, η δειγματοληψία των υδάτων ή η παρουσία ερευνητών επί του σκάφους, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω τον αντίκτυπο στα αποθέματα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Diane Dodds, João Ferreira, Søren Gade, Niclas Herbst, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Grace O’Sullivan, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Chabaud, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Brian Monteith, June Alison Mummery, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Raffaele Stancanelli, Maria Walsh

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ECR

Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

ID

Filip De Man, France Jamet

NI

Rosa D'Amato, Diane Dodds

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Maria Walsh, Θεόδωρος Ζαγοράκης

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Chris Davies, Søren Gade

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

VERTS/ALE

Christian Allard, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

1

0

GUE/NGL

João Ferreira

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (2.10.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Petra Kammerevert

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση, πρωτίστως στη νέα γενιά της Ευρώπης, που στηρίζει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και αποτελεί, συνεπώς, επένδυση ζωτικής σημασίας στο μέλλον της Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι, ενώ ο προϋπολογισμός του είναι σχετικά μικρός, δεδομένου ότι συνιστά το 1,8 % του τρέχοντος ΠΔΠ, το Erasmus+ είναι από τα πιο γνωστά προγράμματα της Ένωσης· επαναβεβαιώνει ότι η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ζωτική σημασία προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στην υψηλή ζήτηση, όπως αποδεικνύει ο όγκος των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί κατά 10 % η χρηματοδότηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού για το Erasmus+, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και να δοθεί σε περισσότερους ανθρώπους η δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και προτίθεται να υπερασπιστεί την αύξηση αυτή·

2. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», οι οποίες αναμένεται να υπονομεύσουν περαιτέρω τον στόχο του που συνίσταται στην υποστήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ένωσης και, κατ’ επέκταση, στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της ανάπτυξης· εμμένει στην άποψη ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση· ζητεί, κατά συνέπεια, όχι μόνο να μην υπάρξουν περικοπές, αλλά να αυξηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» κατά 10 % στον προϋπολογισμό του 2020, προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο επόμενο ΠΔΠ και προτίθεται να υπερασπιστεί την αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων πολιτιστικής τηλεόρασης υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»·

3. σημειώνει ότι η διοργανική συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός για τη λειτουργία του προγράμματος· αναγνωρίζει ότι το σκέλος του προγράμματος που αφορά τον εθελοντισμό έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ συμμετεχόντων και οργανώσεων·

4. τονίζει την αξία που έχει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση και την τόνωση του αισθήματος του πολίτη· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό· ζητεί την επαναφορά και την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η δημοκρατική συμμετοχή· τονίζει ότι το επόμενο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ που καλύπτει την περίοδο 2021-2027, ωστόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»· θεωρεί ότι η περαιτέρω ενίσχυση θα πρέπει να κατευθυνθεί αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγωγή του πολίτη, προκειμένου να παρέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης και για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και των τρεχουσών διεθνών κοινωνικοπολιτικών μεταβολών·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την προσοχή που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 για να διαμορφώσει μια συνεκτική και βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προώθηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας, και να διαθέσει, το 2020 και εν συνεχεία, τα αναγκαία κονδύλια για τον σκοπό αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω των σχετικών προγραμμάτων του ΠΔΠ·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έργα και οι υποδομές που σχετίζονται με τον πολιτισμό –και την εκπαίδευση– στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης, συγκεκριμένα στα ΕΔΕΤ, το ΕΤΣΕ και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να προωθήσει συνεκτικές συνέργειες σε όλα τα προγράμματα της Ένωσης –όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Erasmus+, το EaSI, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το COSME, το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ– προκειμένου να ενισχυθεί η στήριξη έργων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού, καθώς και στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· εμμένει στην άποψη ότι οι συνέργειες δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως επιδοκιμασία, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, ενδεχόμενων ανακατανομών ή περικοπών του προϋπολογισμού·

7. δεδομένου ότι το αθλητικό σκέλος του προγράμματος Erasmus+ είναι ένα εγχείρημα που έχει στεφθεί με επιτυχία, καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί επίσης με τα υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών, στα οποία ζουν περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης. Χρειάζονται, εν προκειμένω, ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες γραμμές του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 για το κεφάλαιο του αθλητισμού, μεταξύ άλλων και για διακρατικά μίτινγκ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό·

8. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την εξωτερική επικοινωνία και την πληροφόρηση των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση και να βελτιωθεί η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία των ενεργειών πολυμέσων για την προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, όπως και της πολυγλωσσίας· αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χρειάζονται ισχυρή και ανεξάρτητη δημοσιογραφία που θα τους παρέχει πληροφορίες υπό ευρωπαϊκό πρίσμα· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει και να ενισχύσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 για τις ενέργειες πολυμέσων· ζητεί, εν προκειμένω, αύξηση κατά 5 % στη γραμμή του προϋπολογισμού για την ενέργεια πολυμέσων στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί το κρίσιμης σημασίας έργο του Euranet Plus για το υπόλοιπο του ΠΔΠ· παροτρύνει, ταυτόχρονα, την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά τη χρήση του προϋπολογισμού για ενέργειες πολυμέσων, ιδίως με τη δημιουργία ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τις διάφορες ενέργειες, και να προχωρήσει σε πλήρη επανεξέταση του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για ενέργειες πολυμέσων·

9. είναι θορυβημένο από τα συμπεράσματα της συνοπτικής περιπτωσιολογικής επισκόπησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Euronews, όπου επισημαίνεται ότι το Euronews ανήκει πλέον κατά 85 % σε ιδιώτες επενδυτές και μόνο κατά 15 % σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της Ένωσης και τρίτων χωρών και σε τοπικές δημόσιες αρχές, ότι η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Ένωση στο Euronews στερείται διαφάνειας και λογοδοσίας, ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν είναι επαρκώς αξιόπιστοι και ότι το Euronews δεν είναι προσβάσιμο στην πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη διαπίστωση ότι, μετά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού το 2018, με την οποία εξαλείφθηκε η αναφορά στην έννοια των οργανισμών που υπηρετούν το γενικό συμφέρον της Ένωσης, προβλέπονται επιχορηγήσεις για το Euronews βάσει του άρθρου 195 πρώτη παράγραφος στοιχεία γ) και στ) του δημοσιονομικού κανονισμού (οργανισμοί με εκ των πραγμάτων μονοπώλιο/ειδική τεχνική αρμοδιότητα) και όχι βάσει του άρθρου 180 (ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη ενός στόχου πολιτικής της Ένωσης/οργανισμού που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης ή που υποστηρίζει πολιτική της Ένωσης), γεγονός που συνεπάγεται ότι το Euronews δεν υπηρετεί πλέον το γενικό συμφέρον της Ένωσης· υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καλεί την Επιτροπή να απαντήσει σε όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της παρακολούθησης των κονδυλίων που χορηγούνται στο Euronews και να αξιολογήσει εκ νέου την προσέγγισή της όσον αφορά τη συνεργασία με το Euronews· επιπλέον, σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης-πλαισίου με το Euronews πέραν του 2020, ζητεί η διάρκεια της σύμβασης να μην υπερβαίνει τα δύο έτη· ενθαρρύνει, ακόμη, την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους παροχής ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τις υποθέσεις της Ένωσης στους ευρωπαίους τηλεθεατές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επενδύσει σε έναν διαφοροποιημένο συνδυασμό μέσων ενημέρωσης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το Euronews·

10. επισημαίνει τις δυνατότητες των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣΠΕ)· εκτιμά ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΔΣΠΕ από την Επιτροπή αφήνει πολύ περιορισμένο χρόνο στις γνωμοδοτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξετάσουν τις αξιολογήσεις και τα σχόλια· εκφράζει, επίσης, τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξιολογήσεις και τα σχόλια που καταθέτει η Επιτροπή δεν έχουν απολύτως αντικειμενικό χαρακτήρα και φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από θεσμικές ή προσωπικές προτιμήσεις· υπενθυμίζει ότι η μη εφαρμογή κάποιου από τα ΔΣΠΕ από την Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λόγο για χαμηλή αξιολόγηση· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της διαδικασίας εκ των προτέρων αξιολόγησης, προκειμένου να δίδεται στην επιτροπή επαρκής χρόνος για να εξετάσει τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης της Επιτροπής· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των ΔΣΠΕ των επιτροπών, με έμφαση σε επιτυχημένα και ανεπιτυχή έργα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Romeo Franz, Catherine Griset, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Salima Yenbou, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabel Benjumea Benjumea, Ibán García Del Blanco, Iuliu Winkler

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Niyazi Kizilyürek

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

4

-

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Claire Fox

 

1

0

S&D

Domènec Ruiz Devesa

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (9.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Gwendoline Delbos-Corfield

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει τη συνολική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του ΤΑΜ κατά 15,4 % (ήτοι μείωση κατά 172 εκατομμύρια EUR) σε σύγκριση με το 2019· εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση, σε σύγκριση με το 2019, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προορίζονται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του ΚΕΣΑ και τη βελτίωση της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών (ήτοι μείωση 29,5 %)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων παραμένουν πολύ πάνω από το επίπεδο που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του 2018 και αντιλαμβάνεται ότι η μείωση συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου έχει παγώσει λόγω πολιτικής αδράνειας από την πλευρά του Συμβουλίου· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα για το άσυλο στην Ένωση, καθώς και να εξασφαλιστούν επαρκής χρηματοδοτική ικανότητα για τη στήριξη της υποδοχής, της παροχής καταφυγίου και της ένταξης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στα κράτη μέλη, αποτελεσματικές στρατηγικές επιστροφής, προγράμματα επανεγκατάστασης, αποτελεσματικότητα στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου, εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου, όπως και να υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες επείγουσας βοήθειας των κρατών μελών που φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς αιτούντων άσυλο και/ή πρώτων αφίξεων· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του ΤΑΜ δεν περιλαμβάνει αποθεματικά για τη χρηματοδότηση του αναθεωρημένου νομοθετήματος του Δουβλίνου και των νέων προγραμμάτων επανεγκατάστασης της Ένωσης σε περίπτωση έγκρισης του εν λόγω νομοθετήματος το 2020· προτείνει να προβλεφθεί ένα ποσό στο αποθεματικό για προσωρινές ρυθμίσεις για την αποβίβαση στην Ένωση και τη μετεγκατάσταση ατόμων που διασώζονται στη Μεσόγειο· προτείνει, προκειμένου να αποδεσμευθούν χρηματοδοτικοί πόροι, το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική και τα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης και προστασίας για τη Βόρεια Αφρική που στηρίζουν κατά κύριο λόγο τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, να χρηματοδοτούνται από τον τομέα IV του προϋπολογισμού της Ένωσης (Η Ευρώπη στον κόσμο) και όχι από το ΤΑΜ στο πλαίσιο του τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του τομέα ΙΙΙ και του τομέα IV·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΤΑΜ για να διευκολύνει την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων του ταμείου αυτού στους διάφορους στόχους του· ζητεί, ειδικότερα, σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δαπανών για την ενίσχυση δίκαιων στρατηγικών επιστροφής και των δαπανών για τη νόμιμη μετανάστευση και την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθεί επαρκές ποσό πόρων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης και τη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

4. επισημαίνει το χαμηλό ποσό που προβλέπεται στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης (8,5 εκατομμύρια EUR)· ζητεί από την Επιτροπή να επαναξιολογήσει προσεκτικά και με πιο ρεαλιστικό τρόπο το εν λόγω ποσό, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες ανάγκες για βοήθεια των κρατών μελών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΕΑ, όπως η διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια·

5. ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού «δήμου» και της αντίστοιχης ιδιότητας του πολίτη·

6. σημειώνει τις αυξήσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων των οργανισμών ΔΕΥ, όπως η EASO (41,5 %), η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (34,6 %), η CEPOL (14 %), το EMCDDA (7,7 %), ο FRA (5,4 %), η Eurojust (5,2 %) και η Ευρωπόλ (2,1 %), σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019· χαιρετίζει τη συνολική αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται μέσω του προγράμματος «Δικαιοσύνη»· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρή τη μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για τη διευκόλυνση και τη στήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (ήτοι μείωση κατά 23,6 %)·

7. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αυξάνεται κατά 34,8 % (ήτοι κατά 108 εκατομμύρια EUR) το 2020 μετά την έγκριση της νέας εντολής της, αύξηση η οποία είναι μακράν η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των οργανισμών ΔΕΥ· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε, στο πλαίσιο της απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017, ότι τα κράτη μέλη υπερεκτίμησαν τις οικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το 2017· σημειώνει τον στόχο της παροχής περισσότερων ανθρώπινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (10 000 συνοριοφύλακες έως το 2027), καθώς και το γεγονός ότι ο αριθμός των θανάτων στη θάλασσα συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της έλλειψης πόρων για δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο· προτείνει η αύξηση αυτή σε πόρους να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επειγόντως ένα ταμείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ισχυρή παρουσία SAR στη Μεσόγειο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη σημαντική διαφορά μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (420 εκατομμύρια EUR) το 2020 και του ποσού που χορηγείται στην EASO (133 εκατομμύρια EUR)· ζητεί να μετατραπεί η EASO σε πλήρως ανεπτυγμένο αποκεντρωμένο οργανισμό της Ένωσης με ιδιαίτερα ενισχυμένη εντολή και θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και η στελέχωση της EASO, ώστε να μπορεί η Υπηρεσία να εκτελεί ορθά τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί· σημειώνει τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του ΤΕΑ κατά 6,1% (ήτοι μείωση κατά 32,6 εκατομμύρια EUR) σε σύγκριση με το 2019· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής στήριξης στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

 8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (70,5 %)· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα και τη δίωξη της απάτης που αφορά κονδύλια της Ένωσης, και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών οικονομικών πόρων ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική πριν από τον Δεκέμβριο του 2020· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω τις οικονομικές ανάγκες για την επέκταση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ώστε να συμπεριλάβει τη διασυνοριακή τρομοκρατία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της στις 12 Σεπτεμβρίου 2018·

9. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ικανοποίησε τα δημοσιονομικά αιτήματα της Ευρωπόλ και της Eurojust και πρότεινε μείωση των κονδυλίων για το 2020 για την Ευρωπόλ κατά 33,5 εκατομμύρια EUR και για τη Eurojust κατά 3,7 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τους δημοσιονομικούς τους στόχους· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω μείωση μπορεί να έχει αντίκτυπο στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και των δύο οργανισμών· σημειώνει ότι η στήριξη της Ευρωπόλ στις κοινές έρευνες σε όλη την Ένωση είναι ζωτικής σημασίας και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· υποστηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπόλ για το 2020+, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης και των αναλυτικών ικανοτήτων της Ευρωπόλ προς όφελος των κρατών μελών, και προτείνει νέες επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς του εγκλήματος, όπως η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οικονομικού εγκλήματος· σημειώνει ότι η μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του eu-LISA κατά 18,7 % (ήτοι μείωση κατά 55 εκατομμύρια EUR) οφείλεται στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εισόδου/εξόδου· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη, στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τους οργανισμούς ΔΕΥ προκειμένου να φέρουν εις πέρας με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και να καταπολεμούν τη σοβαρή διασυνοριακή εγκληματικότητα, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό που διατίθεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (19 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι το ποσό αυτό χρησιμοποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 % για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο ΕΣΠΔ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν κατάλληλοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να εκτελεί τα πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου ενωσιακού πλαισίου προστασίας των δεδομένων (ΓΚΠΔ) με πλήρη ανεξαρτησία· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί είναι το ελάχιστο αναγκαίο.

11. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για τη CEPOL (χρηματοδοτικό κενό 1,5 εκατομμυρίων EUR) δεν της επιτρέπει να καλύπτει επαρκώς τη ζήτηση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ένωση και τις γειτονικές της χώρες· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η CEPOL δεν λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων υπό το πρίσμα των νέων συστημάτων πληροφοριών, όπως το SIS II, και ότι δεν μπορεί να παρέχει κατάρτιση σε υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε πεδία όπως η διαφθορά και η απάτη στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ενώ από την αξιολόγηση των στρατηγικών αναγκών κατάρτισης της ΕΕ έχει προκύψει ότι η εν λόγω κατάρτιση είναι αναγκαία για την επιβολή του νόμου σε ενωσιακό επίπεδο· αντίθετα, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, χρειάστηκε να απορρίψει 54 έγκυρες και νόμιμες αιτήσεις κατάρτισης των κρατών μελών όσον αφορά τις επιτελικές ικανότητες στον τομέα επιβολής του νόμου, την παράνομη μετανάστευση, τα εγκλήματα μίσους και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υποστηρίζει ότι το αίτημα της CEPOL για πιστώσεις από τον προϋπολογισμό (12 εκατομμύρια EUR) για το 2020 είναι αναγκαίο προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος και της ψηφιοποίησης· επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη, τα δίκτυα και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε διασυνοριακό επίπεδο θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω με την προσθήκη μιας νέας συνιστώσας μηνιαίας διάρκειας στο τρέχον πρόγραμμα ανταλλαγών της ΕΑΑ και με την παροχή της δυνατότητας επισκέψεων μελέτης στην Ευρωπόλ και προγραμμάτων ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων επιχειρησιακών τμημάτων των κρατών μελών και του προσωπικού της Ευρωπόλ· κάτι τέτοιο θα απαιτούσε, ωστόσο, κατάλληλους πρόσθετους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για τη CEPOL·

12. σημειώνει την αυξανόμενη πρόσληψη «έκτακτων υπαλλήλων» σε σύγκριση με τους «συμβασιούχους υπαλλήλους» στους οργανισμούς της Ένωσης· θεωρεί ότι ο ευαίσθητος χαρακτήρας των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση το προσωπικό των οργανισμών στον τομέα της ΔΕΥ επιτάσσει αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη και τη διαχείριση του προσωπικού·

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, μέσω ειδικών ταμείων, που συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αποκάλυψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης·

14. υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει την καταπολέμηση πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, της έμφυλης βίας, των εγκλημάτων μίσους, καθώς και τα προγράμματα για την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων, την ισότητα και τη δικαιοσύνη· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πιστώσεις που δαπανώνται για μέσα καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς και τα προγράμματα στήριξης της ισότητας για την επιβολή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+·

15. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλες τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση, την εφαρμογή και την επαναξιολόγηση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· η δέσμευση για τη διασφάλιση της προώθησης και της προστασίας της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2020 έχει καίρια σημασία· η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενσωματωθεί σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και να τηρηθούν: 1) η προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στον δημοσιονομικό σχεδιασμό· 2) η αύξηση της ευαισθητοποιημένης, ως προς τη διάσταση του φύλου, συμμετοχής στη διαδικασία του προϋπολογισμού· και 3) η προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών·

16. ζητεί βιώσιμη και επαρκή χρηματοδότηση των δράσεων που προβλέπονται για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, ως βασικών νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την παροχή επαρκούς στήριξης στα θύματα, τη δημιουργία ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τη συγκρότηση κατάλληλης κρατικής υποδομής για την καταπολέμηση αυτού του είδους βίας·

17. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση των υψηλού επιπέδου πολιτικών και νομικών δεσμεύσεων της Ένωσης για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη δημοσιονομική διαδικασία και στις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες από το 2015 και μετά, πράγμα που καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων δεν ελήφθη υπόψη ούτε στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ 2014-2020 ούτε στην πρόταση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2021-2027.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

10

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Κώστας Παπαδάκης, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bartosz Arłukowicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Claire Fox, Raphaël Glucksmann, Lívia Járóka, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Loránt Vincze, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

10

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Claire Fox, Κώστας Παπαδάκης, Milan Uhrík

 

4

0

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Nadine Morano

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (4.9.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Tajani

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για δράσεις επικοινωνίας κατά 1,9 % σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 2,2 % σε πιστώσεις πληρωμών, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019. Η επικοινωνία με τους πολίτες θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύς δημόσιος διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης· υπενθυμίζει τα οφέλη που προέκυψαν από παρόμοιες εκδηλώσεις διαβούλευσης με τους πολίτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ·

2. χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για την Επικοινωνιακή προβολή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, τους διαλόγους με τους πολίτες και τις ενέργειες «Συμπράξεων» κατά 8,8 % σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 7,9 % σε πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρή τη θέση του Συμβουλίου να μειώσει τη χρηματοδότηση για δραστηριότητες επικοινωνίας·

3. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης με κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες αυτές, και παράλληλη διασφάλιση της επαρκούς διοργανικής συνεργασίας·

4. χαιρετίζει τις προτεινόμενες αυξήσεις κατά 3,1 % σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 3,8 % για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (γραμμή του προϋπολογισμού: 18 04 01 01)· καταδικάζει το Συμβούλιο για τη θέση του να μειώσει κατά 4,4 % τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει καίρια θεσμική σημασία για την προώθηση μιας δημοκρατικής Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση κατά 5,3 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 21,3 % των πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (γραμμή του προϋπολογισμού: 33 02 01), αλλά και τη λύπη του για τη θέση του Συμβουλίου να μειώσει κατά 3,5 % τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· επικροτεί το γεγονός ότι διατίθεται ειδικό ποσό για τη γραμμή του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)·

5. τονίζει την ανάγκη παροχής επαρκών διοικητικών και οικονομικών μέσων στην Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, καθώς διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση ότι είναι δίκαιες και διαφανείς οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί με τον αναγκαίο βαθμό αυτονομίας και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να προβλέπει τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων·

7. θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να οικοδομήσει περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και την προστιθέμενη αξία του, με την παροχή δημοσιονομικής ανάλυσης για κάθε νέο πρόγραμμα και νέο καθήκον όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται σε εθνικό επίπεδο και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι, με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να κερδίσουμε τη στήριξη των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ, να αλλάξουμε τη νοοτροπία όσον αφορά τις συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να συμβάλουμε στην προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2019