ПРЕПОРЪКА относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

15.10.2019 - (12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Комисия по бюджети
Докладчик: Йоан Ван Овертвелд

Процедура : 2019/0186(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0018/2019
Внесени текстове :
A9-0018/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Съвета (12412/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
(C9-0139/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A9-0018/2019),

1. дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

Въпреки всеобщото мнение, че организираното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза въз основата на споразумение за оттегляне е най-добрият краен резултат, ЕС продължава да се подготвя за всички възможни варианти, включително оттегляне без споразумение. При оттегляне без споразумение бюджетните отношения между Съюза и Обединеното кралство ще останат без договорени правни разпоредби. Това ще създаде значителна несигурност и трудности за изпълнението на бюджетите на Съюза за 2019 и 2020 г., за всички бенефициери от Обединеното кралство, а в някои случаи и за бенефициери от другите държави членки.

Целта на настоящото предложение е да се удължи до 2020 г. рамката за извънредни мерки съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2019/1197, одобрена от Европейския парламент на 17 април 2019 г. Целта е да бъдат сведени до минимум най-значителните смущения за бенефициерите на разходните програми и други действия на ЕС в момента на оттеглянето и до края на 2020 г. Това ще позволи организирано бюджетно изпълнение на правните задължения с Обединеното кралство и образуванията от него, подписани или приети преди датата на оттегляне или между датата на оттегляне и края на 2019 г., в приложение на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/1197.

Предложените разпоредби относно възможността да се запази през цялата 2020 г. допустимостта за ползване на финансиране от Съюза за Обединеното кралство ще са приложими, при условие че Обединеното кралство поеме писмен ангажимент да допринася за финансирането на бюджета за 2020 г. съгласно условията, определени в настоящото предложение. В допълнение на това Обединеното кралство следва да поеме писмен ангажимент, че приема проверките и одитите, които обхващат целия период на изпълнение на програмите или действията.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Мерки относно прилагането и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Позовавания

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Дата на сезиране

14.10.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

 

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.10.2019

 

 

 

Дата на приемане

14.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъстващи на окончателното гласуване

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Дата на внасяне

15.10.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 16 октомври 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност