Postup : 2019/0186(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0018/2019

Předložené texty :

A9-0018/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2019 - 8.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0018/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 55k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh nařízení Rady (12412/2019),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C9–0139/2019),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A9‑0018/2019),

1. uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jakkoli je obecná shoda na tom, že nejlepším východiskem ze současné situace je spořádané vystoupení Spojeného království na základě dohody o vystoupení, EU se i nadále připravuje na všechny možné výsledky, včetně vystoupení bez dohody. Při variantě bez uzavřené dohody budou rozpočtové otázky mezi Unií a Spojeným královstvím ponechány bez dohodnutých právních ujednání. To by způsobilo značnou nejistotu a obtíže při plnění rozpočtů Unie na rok 2019 a na rok 2020 všem příjemcům ve Spojeném království a v některých případech i příjemcům v ostatních členských státech.

Účelem tohoto návrhu je prodloužit do roku 2020 platnost rámce alternativních opatření podle nařízení (EU, Euratom) 2019/1197, které schválil Parlament dne 17. dubna 2019. Jeho cílem je minimalizovat nejzávažnější dopady na příjemce výdajových programů a jiné činnosti EU v době vystoupení a do konce roku 2020. Umožnilo by se tím řádné rozpočtové plnění právních závazků se Spojeným královstvím a subjekty Spojeného království podepsaných nebo přijatých před datem vystoupení nebo mezi datem vystoupení a koncem roku 2019 na základě nařízení (EU, Euratom) 2019/1197.

Navrhované vytvoření možnosti zachovat v průběhu roku 2020 způsobilost k čerpání finančních prostředků Unie pro Spojené království a subjekty ze Spojeného království je podmíněno tím, že Spojené království učiní písemný závazek, že bude přispívat na financování rozpočtu na rok 2020 za podmínek stanovených v tomto návrhu. Kromě toho by se mělo Spojené království písemně zavázat k akceptování kontrol a auditů během celého prováděcího období příslušných programů nebo činností.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Referenční údaje

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

14.10.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

 

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

1.10.2019

 

 

 

Datum přijetí

14.10.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Datum předložení

15.10.2019

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 18. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí