HENSTILLING om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

15.10.2019 - (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Budgetudvalget
Ordfører: Johan Van Overtveldt

Procedure : 2019/0186(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0018/2019
Indgivne tekster :
A9-0018/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets forordning (12412/2019),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C9-0139/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4,

 der henviser til henstilling fra Budgetudvalget (A9‑0018/2019),

1. godkender udkastet til Rådets forordning;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Selv om der er generel enighed om, at Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Unionen på grundlag af udtrædelsesaftalen er det bedste resultat, fortsætter EU med at forberede sig på alle mulige udfald, herunder en udtræden uden en aftale. En udtræden uden en aftale vil betyde, at de budgetmæssige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige vil være uden et retligt grundlag. Det vil skabe betydelig usikkerhed og alvorlige vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budgetter for 2019 og 2020 samt for alle støttemodtagere i Det Forenede Kongerige og i nogle tilfælde også for støttemodtagere i andre medlemsstater.

Formålet med dette forslag er at forlænge beredskabsrammen i forordning (EU, Euratom) 2019/1197, der blev godkendt af Europa-Parlamentet den 17. april 2019, til 2020. Målet er at minimere de værste forstyrrelser for modtagere under EU's udgiftsprogrammer og andre foranstaltninger på udtrædelsestidspunktet og indtil udgangen af 2020. Det vil sikre en velordnet budgetgennemførelse af de retlige forpligtelser, der er undertegnet eller vedtaget med Det Forenede Kongerige og dettes enheder inden udtrædelsesdatoen eller mellem udtrædelsesdatoen og udgangen af 2019, i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2019/1197.

Den foreslåede bestemmelse, der giver mulighed for at opretholde berettigelsen til at modtage EU-midler for Det Forenede Kongerige og dettes enheder i løbet af 2020, er betinget af, at Det Forenede Kongerige skriftligt forpligter sig til at bidrage til finansieringen af budgettet for 2020 på de vilkår, der er fastsat i dette forslag. Det Forenede Kongerige bør desuden skriftligt forpligte sig til at acceptere kontroller og revisioner, som dækker hele gennemførelsesperioden for programmerne eller foranstaltningerne.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Referencer

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

14.10.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

 

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

1.10.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.10.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Dato for indgivelse

15.10.2019

 

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 16. oktober 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik