ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

15.10.2019 - (12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Johan Van Overtveldt

Διαδικασία : 2019/0186(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0018/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0018/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (12412/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 203 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

 (C9-0139/2019),

 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0018/2019),

1. εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Μολονότι, κατά την γενική αντίληψη, η εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση βάσει της συμφωνίας αποχώρησης είναι η καλύτερη δυνατή έκβαση, η ΕΕ εξακολουθεί να προετοιμάζεται για όλες τις πιθανές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα αφήσει τις δημοσιονομικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνηθείσες νομικές διευθετήσεις. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα και δυσκολίες κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών της Ένωσης για το 2019 και το 2020, για όλους τους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τους δικαιούχους των άλλων κρατών μελών.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να παραταθεί έως το 2020 το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Απριλίου 2019. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των πλέον σημαντικών διαταραχών για τους δικαιούχους των προγραμμάτων δαπανών και άλλων δράσεων της ΕΕ κατά τη στιγμή της αποχώρησης και έως το τέλος του 2020. Θα καταστεί δυνατή η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις νομικές δεσμεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες έχουν υπογραφεί ή εγκριθεί πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης ή μεταξύ της ημερομηνίας αποχώρησης και του τέλους του 2019, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197.

Η προβλεπόμενη δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και των οντοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρήσουν την επιλεξιμότητά τους για ενωσιακή χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 υπόκειται στην προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει γραπτή δέσμευση να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού για το 2020 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα πρόταση. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δεσμευτεί γραπτώς να αποδεχτεί τους ελέγχους που καλύπτουν το σύνολο της περιόδου εφαρμογής των προγραμμάτων ή των δράσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.10.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

 

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.10.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Ημερομηνία κατάθεσης

15.10.2019

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ιωάννης Λαγός, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Οκτωβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου