Menetlus : 2019/0186(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0018/2019

Esitatud tekstid :

A9-0018/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2019 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 55k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb 2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Eelarvekomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Johan Van Overtveldt </Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb 2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (12412/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 203 (C9-0139/2019),

 

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A9-0018/2019),

1. annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 


 

SELETUSKIRI

 

Kuigi üldise arvamuse kohaselt on parim valik Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine liidust väljaastumislepingu alusel, jätkab EL valmistumist kõigiks võimalikeks tulemusteks, kaasa arvatud kokkuleppeta väljaastumiseks. Kokkuleppeta väljaastumise korral jäävad liidu ja Ühendkuningriigi vahelised eelarvesuhted ilma õigusliku kokkuleppeta. See tekitaks märkimisväärset ebakindlust ja raskusi liidu 2019. ja 2020. aasta eelarve täitmisel, kõigile Ühendkuningriigi toetusesaajatele ja mõnel juhul ka toetusesaajatele teistes liikmesriikides.

Määruse ettepaneku eesmärk on pikendada määruse (EL, Euratom) 2019/1197 (millele Euroopa Parlament andis nõusoleku 17. aprillil 2019) kohase eriolukorra raamistiku kehtivust kuni 2020. aastani. Eesmärk on vähendada suurimaid häireid ELi kuluprogrammide ja muude meetmete toetusesaajate jaoks väljaastumise ajal ja kuni 2020. aasta lõpuni. See võimaldaks eelarve nõuetekohast täitmist seoses Ühendkuningriigi ja Ühendkuningriigi üksustega enne väljaastumise kuupäeva või määrust (EL, Euratom) 2019/1197 kohaldades alates väljaastumise kuupäevast kuni 2019. aasta lõpuni võetud juriidiliste kohustuste alusel.

Ettepanekus nähakse ette võimalus säilitada kogu 2020. aasta jooksul Ühendkuningriigi ja Ühendkuningriigi üksuste õigus saada liidu rahalisi vahendeid, tingimusel et Ühendkuningriik võtab kirjalikult kohustuse osaleda 2020. aasta eelarve rahastamises käesolevas ettepanekus sätestatud tingimustel. Lisaks peaks Ühendkuningriik kirjalikult nõustuma kontrollide ja audititega, mis hõlmavad kogu programmide või meetmete rakendusperioodi.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

14.10.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

 

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.10.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Esitamise kuupäev

15.10.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 18. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika