SUOSITUS esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

15.10.2019 - (12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Johan Van Overtveldt

Menettely : 2019/0186(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0018/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0018/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi (12412/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön

 (C9-0139/2019),

 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan suosituksen (A9-0018/2019),

1. antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 


 

PERUSTELUT

 

Vaikka yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallittu ero unionista erosopimuksen perusteella on paras tulos, unioni valmistautuu edelleen kaikkiin mahdollisiin tuloksiin, myös eroamiseen ilman sopimusta. Sopimuksettomassa erossa unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan talousarviosuhteet jäisivät ilman sovittuja oikeudellisia järjestelyjä. Tämä aiheuttaisi huomattavaa epävarmuutta ja vaikeuksia, jotka koskisivat unionin vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden toteuttamista, kaikkia brittiläisiä edunsaajia ja joissakin tapauksissa myös edunsaajia muissa jäsenvaltioissa.

Tämän esityksen tarkoituksena on ulottaa Euroopan parlamentin 17. huhtikuuta 2019 hyväksymään asetukseen (EU, Euratom) 2019/1197 perustuva varautumiskehys vuoteen 2020. Tavoitteena on minimoida merkittävimmät unionin meno-ohjelmien ja muiden toimien tuensaajiin kohdistuvat häiriöt eroajankohtana ja vuoden 2020 loppuun asti. Näin voitaisiin toteuttaa asianmukaisesti talousarvio, joka liittyy Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisöjen kanssa joko ennen eroamispäivää tai eroamispäivän jälkeen asetusta (EU, Euratom) 2019/1197 soveltaen vuoden 2019 aikana allekirjoitettuihin tai hyväksyttyihin oikeudellisiin sitoumuksiin.

Ehdotettu mahdollisuus säilyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisöjen oikeus unionin rahoitukseen vuoden 2020 ajan edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu kirjallisesti osallistumaan vuoden 2020 talousarvion rahoittamiseen tässä ehdotuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan olisi sitouduttava kirjallisesti hyväksymään valvontatoimet ja tarkastukset, jotka kattavat ohjelmien tai toimien toteuttamisen koko keston.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

Viiteasiakirjat

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.10.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

 

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.10.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.10.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 17. lokakuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö