Ziņojums - A9-0018/2019Ziņojums
A9-0018/2019

IETEIKUMS par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

15.10.2019 - (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Budžeta komiteja
Referents: Johan Van Overtveldt

Procedūra : 2019/0186(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0018/2019
Iesniegtie teksti :
A9-0018/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Padomes regulai (12412/2019),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu (C9-0139/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A9‑0018/2019),

1. sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 


 

PASKAIDROJUMS

Lai gan kopumā valda vienprātība par to, ka Apvienotās Karalistes sakārtota izstāšanās no Savienības, pamatojoties uz izstāšanās līgumu, ir labākais iznākums, ES turpina gatavoties visiem iespējamiem iznākumiem, tostarp scenārijam par izstāšanos bez līguma. Ja izstāšanās notiktu bez līguma, budžeta attiecībās starp Savienību un Apvienoto Karalisti nebūtu saskaņota tiesiskā regulējuma. Tas visiem Apvienotās Karalistes saņēmējiem un dažos gadījumos arī saņēmējiem citās dalībvalstīs radītu ievērojamu neskaidrību un grūtības izpildīt Savienības 2019. un 2020. gada budžetu.

Šī priekšlikuma mērķis ir līdz 2020. gadam paplašināt ārkārtas regulējumu saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 2019/1197, ko Eiropas Parlaments apstiprināja 2019. gada 17. aprīlī. Mērķis ir izstāšanās brīdī un līdz 2020. gada beigām samazināt nopietnākos traucējumus ES izdevumu programmu un citu darbību līdzekļu saņēmējiem. Tas ļautu pienācīgi budžetā izpildīt tās juridiskās saistības ar Apvienoto Karalisti un Apvienotās Karalistes subjektiem, kas parakstītas vai pieņemtas pirms izstāšanās datuma vai laikposmā starp izstāšanās datumu un 2019. gada beigām, piemērojot Regulu (ES, Euratom) 2019/1197.

Ierosinātais noteikums par iespēju visā 2020. gada garumā saglabāt tiesības Apvienotajai Karalistei un Apvienotās Karalistes subjektiem saņemt Savienības finansējumu ir atkarīgs no nosacījuma, ka Apvienotā Karaliste sniedz rakstisku apņemšanos piedalīties 2020. gada budžeta finansēšanā saskaņā ar šajā priekšlikumā izklāstītajiem noteikumiem. Turklāt Apvienotajai Karalistei būtu rakstiski jāapņemas akceptēt kontroles un revīzijas, kas aptver visu programmu vai darbību īstenošanas periodu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasākumi attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

14.10.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.10.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.10.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

4

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Iesniegšanas datums

15.10.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika